Quyết định 50/2015/QĐ-UBND

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-UBND về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2015/QĐ-UBND sửa đổi 02/2012/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức xây dựng nông thôn mới Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2015/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2012/QĐ-UBND NGÀY 05/01/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 14/3/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Triển khai Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 272/TTr-SNN-VPĐP ngày 12/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND Tỉnh về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, như sau:

1. Sửa đổi trích yếu của Quyết định như sau: Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp.

2. Sửa đổi tên Điều 1 như sau: Quy định mức phụ cấp cho cán bộ, công chức tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các cấp tỉnh Phú Yên.

3. Sửa đổi nội dung gạch đầu dòng (-) thứ 3, Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND Tỉnh như sau: Phụ cấp thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện (Văn phòng nông thôn mới cấp huyện): 100.000 đồng/người/tháng.

4. Bổ sung vào Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND Tỉnh như sau: Phụ cấp cho công chức cấp xã chuyên trách xây dựng nông thôn mới: 100.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015. Các nội dung khác tại Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND Tỉnh không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, To

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2015
Ngày hiệu lực01/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND sửa đổi 02/2012/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức xây dựng nông thôn mới Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2015/QĐ-UBND sửa đổi 02/2012/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức xây dựng nông thôn mới Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhạm Đình Cự
       Ngày ban hành16/11/2015
       Ngày hiệu lực01/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2015/QĐ-UBND sửa đổi 02/2012/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức xây dựng nông thôn mới Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2015/QĐ-UBND sửa đổi 02/2012/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức xây dựng nông thôn mới Phú Yên

           • 16/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực