Quyết định 50/2015/QĐ-UBND

Quyết định 50/2015/QĐ-UBND Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2015/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2015/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị đinh s100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điu của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT ngày 11/02/2010 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định về tải trọng, khổ gii hạn của đường bộ; lưu hành xe quá ti trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vn chuyển hàng siêu trường, su trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

Xét đề nghị của UBND thành phố Hà Tĩnh tại Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 10/9/2015 (kèm theo ý kiến của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 2853/SGTVT-QLGT ngày 27/8/2015, của Công an tỉnh ti Văn bản s1673/CAT-PC67 ngày 28/8/2015); của Sở Tư pháp tại Báo cáo thm định số 1456/BC-STP ngày 04/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (kiểm tra);
-
Bí thư, các PBT Tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chtịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Thường trực Ủy ban MTTQ tnh;
-
Sở Tư pháp;
-
Chánh, các PVP UBND tỉnh;
-
Lưu VT, GT, GT1.
-
Gửi: + VB giấy: TP không nhận bản ĐT;
+ Bản ĐT: Các TP khác.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PH
Ó CHỦ TỊCH
Đặng Quố
c Khánh

 

QUY ĐỊNH

VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THỜI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Quyết đnh s50/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tnh Hà Tĩnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh phải tuân thủ các nội dung của Quy định này và các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Điều 3. Nguyên tắc về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị

Phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 79, Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4: Giờ cao điểm

Giờ cao điểm là giờ có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông đường bộ lưu thông lớn nhất trong ngày trên các tuyến đường giao thông và được qui định cụ thể như sau:

1. Buổi sáng: Từ 6h30 đến 8h30 hàng ngày.

2. Buổi chiều: Từ 16h30 đến 18h30 hàng ngày.

Điều 5. Phạm vi hạn chế các phương tiện giao thông hoạt động trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Hà Tĩnh

1. Cấm các loại xe tải có tổng trọng lượng từ 13,0 tấn trở lên (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng) và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe công vụ; xe buýt; xe vận tải khách theo hợp đồng; xe vận tải khách du lịch; xe vận tải người nội bộ (đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên); xe lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới) hoạt động từ 06h00 đến 21h00 hàng ngày trên các tuyến đường được quy định tại phụ lục s 01 kèm theo.

2. Cấm các loại xe ti có tổng trọng lượng từ 13,0 tấn trlên (bao gồm trọng lượng xe cộng hàng) và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe công vụ; xe buýt; xe vận tải khách theo hợp đồng; xe vận tải khách du lịch; xe vận tải người nội bộ (đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên); xe lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới) trên các tuyến đường được quy định tại phụ lục số 02 kèm theo.

3. Đối với các loại xe chuyên dùng

3.1. Các loại xe cấp nước sinh hoạt, xe cứu hộ giao thông, xe chuyên dùng giải quyết các sự cố đột xuất về điện, nước, úng ngập do mưa, lún sụt đường, gãy cành, đổ cây được phép hoạt động 24h/24h hàng ngày trên tất cả các tuyến đường.

3.2. Các loại xe cắt sửa cây, xe tưới nước rửa đường, xe hút bụi, xe và máy sửa chữa cầu đường, xe nâng đưa người làm việc trên cao không được phép hoạt động trên các đường phố trong giờ cao điểm qui định tại Điều 4 qui định này.

3.3. Các loại xe chuyên dùng vận chuyển rác, xe hút phân, xe hút, vận chuyển bùn chỉ được phép hoạt động trên các đường phố từ 21h00 đến 05h00 sáng hôm sau

4. Trường hợp xe ô tô tải, ô tô khách có nhu cầu cần thiết đi vào các tuyến đường cấm nêu ở khoản 1, khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý bằng văn bản của UBND thành phố Hà Tĩnh.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định nêu trên tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Phân công trách nhiệm

1. Sở Giao thông Vận ti:

1.1. ng dẫn UBND thành phố công bố tải trọng trên từng đoạn đường, tuyến đường và cầu trên địa bàn thành phố.

1.2. Phi hợp UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thực hiện qui định này trên địa bàn tnh.

2. UBND thành phố Hà Tĩnh:

2.1. Tuyên truyền phổ biến qui định này tới toàn thể nhân dân, các tổ chức, các nhân khi tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành ph.

2.2. Chđạo và tổ chức thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thiết lập và duy trì trật tự an toàn giao thông ở địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên kim tra việc thực hiện Quy định này thuộc phạm vi quản lý. Chđạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các nội dung tổ chức giao thông theo qui định; đồng thời tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm.

2.3. Chỉ đạo Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo trên các tuyến đường.

3. Công an tỉnh

3.1. Phối hợp UBND thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thực hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh.

3.2. Chỉ đạo các lược lượng liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy định này; xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy định này sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ảnh về UBND thành phố Hà Tĩnh, Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh để nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH CẤM XE TẢI CÓ TỔNG TRỌNG LƯỢNG TỪ 13 TẤN TRỞ LÊN VÀ XE KHÁCH TỪ 16 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN (THỜI GIAN CẤM 06H00 ĐẾN 21H00 GIỜ HÀNG NGÀY)
(Kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Đường Phan Đình Giót

 

 

 

Đoạn 1

Quốc lộ 1

Đường Đặng Dung

 

Đoạn 2

Đường Đặng Dung

Đường Phan Đình Phùng

2

Đường Nguyễn Biểu

Quốc lộ 1

Đường 26/3

3

Đường Đặng Dung

 

 

 

Đoạn 1

Đường Phan Đình Giót

Đường Nguyễn Công Trứ

 

Đoạn 2

Đường Nguyễn Công Trứ

Đường Nguyễn Chí Thanh

4

Đường Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

Đoạn 2

Đường Đặng Dung

Đường Phan Đình Phùng

 

Đoạn 3

Đường Phan Đình Phùng

Đường Nguyễn Tất Thành

5

Đường Nguyễn Thiếp

Đường Phan Đình Phùng

Đường Nguyễn Tất Thành

6

Đường Lý Tự Trọng

 

 

 

Đoạn 1

Quốc lộ 1

Đưng Nguyễn Công Trứ

 

Đoạn 2

Đường Nguyễn Công Trứ

Đường Nguyễn Thiếp

7

Đường Xuân Diệu

 

 

 

Đoạn 1

Đường Phan Đình Phùng

Đường Lý Tự Trọng

 

Đoạn 2

Đường Lý Tự Trọng

Đường Hải Thượng Lãn Ông

 

Đoạn 3

Đường Hi Thượng Lãn Ông

Đường Nguyễn Du

8

Đường Nguyễn Huy Tự

 

 

 

Đoạn 1

Đường Phan Đình Phùng

Đường Hải Thượng Lãn Ông

 

Đoạn 2

Đường Hi Thượng Lãn Ông

Đường Nguyễn Du

9

Đường Cao Thắng

Đường Phan Đình Phùng

Đường Hà Tôn Mục

10

Đường Nguyễn Hữu Thái

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Hải Thượng Lãn Ông

11

Đưng Võ Liêm Sơn

Đường Phan Đình Phùng

Đường Phan Đình Giót

12

Đường Lê Ninh

Đường Hải Thượng Lân Ông

Đường Nguyễn Du

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH CẤM XE TẢI CÓ TỔNG TRỌNG LƯỢNG TỪ 13 TẤN TRỞ LÊN VÀ XE KHÁCH TỪ 16 CHỖ NGỒI TRỞ LÊN
(Kèm theo Quyết định s50/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tnh Hà Tĩnh)

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Đường Nguyễn Tất Thành

Đường Nguyễn Công Trứ

Đường Nguyễn Thiếp

2

Đường Hà Hoàng

Quốc lộ 1

Đường Ngô Quyền

3

Đường Lê Hồng Phong

Quốc lộ 1

Đường Vũ Quang

4

Đường Đông Lộ

Đường Vũ Quang

Đường tránh QL1

5

Đường Đồng Môn

Đường Quang Trung

UBND xã Thạch Môn

6

Đường Huy Cận

Đường Nguyễn Huy Tự

Công ty giống cây trồng

7

Đường Lê Duẫn

Đường Minh Khai

Đường Hàm nghi

8

Đường Hồ Phi Chấn

Đường Quốc lộ 1

Đường Bao

9

Đường Lâm Phước Thọ

Đường Nguyễn Huy Tự

Đường Xuân Diệu

10

Đường Trần Thị Hường

Đường Nguyễn Huy Tự

Đường Xuân Diệu

11

Đường Trung Tiết

Đường Nguyễn Huy Tự

TTCN Bắc Quý

12

Đường Lê Khôi

Đường 26/3

UBND phường Văn Yên

13

Đường Bùi Cẩm Hổ

Đường 26/3

Núi Nài (KP10)

14

Đường Đặng Văn Bá

Quốc lộ 1

UBND xã Thạch Bình

15

Đường Hà Tôn Mục

Đường Nguyễn Biễu

Đường Phan Đình Giót

16

Đường Nguyễn Đổng Chi

Đường Nguyễn Du

Đường Xuân Diệu

17

Đường Bùi Dương Lịch

Đường Nguyễn Huy Tự

Đường Xuân Diệu

18

Đường Nguyễn Khắc Viện

Đường Phan Đình Phùng

Đường Lý Tự Trọng

19

Đường Tân Bình

Đường Phan Đình Phùng

Đường Đặng Dung

20

Đường Phú Hào

Đường Nguyễn Xí

Bàu Rạ

21

Đường Lê Bá Cảnh

Quốc lộ 1

Xóm 3 Đại Nài

22

Đường Lê Duy Điếm

Đường 26/3

UBND phưng Đại Nài

23

Đường Sử Hi Nhan

Đường Nguyễn Huy Tự

Đường Xuân Diệu

24

Đường Nguyễn Huy Oánh

Đường Nguyễn Huy Tự

Khách sạn Ngân Hà

25

Đường Nguyễn Tuấn Thiện

Đường Trần Phú

Ngõ 31, đường Trần Phú

26

Đường Lê Văn Huân

Đường Trần Phú

Đường Vũ Quang

27

Đường Trịnh Khắc Lập

Ngõ 2, đường Minh Khai

Ngõ 31, đường Trần phú

28

Đường Nguyễn Xuân Linh

Ngõ 4, đường Minh Khai

Đường Trần Phú

29

Đường Lê Bôi

Ngõ 6, đường Minh Khai

Ngõ 31, đường Trần Phú

30

Đường Phan Huy Ích

Ngõ 8, đường Minh Khai

Ngõ 31, đường Trần Phú

31

Đường Nguyễn Hằng Chi

Đường Trần Phú

Đường Lê Duẫn

32

Đường Nguyễn Biên

Đường 26/3

Đường Lò Mỗ

33

Đường Nam Ngạn

Cu Vồng

Đường Nguyễn Phan Chánh

34

Đường Đồng Quế

Đường Phan Đình Giót

Đường Nguyễn Biểu

35

Đường Tỉnh lộ 27 cũ

Đưòng Mai Thúc Loan

Đường Cầu Đò Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực11/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2015/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2015/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực11/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2015/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2015/QĐ-UBND tuyến đường thời gian hạn chế lưu thông Hà Tĩnh

            • 01/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực