Quyết định 50/2016/QĐ-UBND

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND về Quy định thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2016/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2016/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC, ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phn biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh tại Tờ trình số 69/TT-LHH ngày 24/8/2016 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 188/BC-STP ngày 20/6/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2016 và thay thế Quyết định số 2456/2002/QĐ/UB-VX ngày 14/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chính trị - xã hội cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Sở Tư Pháp;
- Chánh VP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX;
- Gửi:
+ Bản giấy: Các TP không nhận được ĐT;
+ Bản đi
n tử: Các TP còn li.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh đối với các vấn đề về chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy định này áp dụng đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thut Hà Tĩnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội Hà Tĩnh), các Hội Khoa học và Kỹ thut chuyên ngành cấp tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi là các hội thành viên), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Mục đích:

Cung cấp cho các cơ quan, đơn vị đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm cơ sở khoa học, thực tiễn, khách quan trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đề án. Đxuất những giải pháp, kiến nghị góp phần bảo đảm tính khả thi, tính hiệu quả của đề án.

Huy động tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, nâng cao vai trò, năng lực của Liên hiệp Hội Hà Tĩnh, các hội thành viên trong việc tham gia, thực hiện nhim vphát triển kinh tế - xã hi, quốc phòng - an ninh của đa phương.

2. Yêu cầu:

Hoạt động tư vn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Hà Tĩnh, các hội thành viên phải đảm bảo cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lp, khách quan, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm giúp các cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện các đề án. Các đề xuất, kiến nghị phải có ni dung rõ ràng đảm bảo tính khả thi của đề án.

Sau khi các cơ quan, đơn vị đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội Hà Tĩnh, các hội thành viên phải tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ, không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc triển khai thực hiện của đối tượng được tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Liên hiệp Hội Hà Tĩnh, các hội thành viên chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 3. Loại đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Đề án cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Các đề án về chủ trương, chính sách, chương trình, dự án lớn, quan trọng của tỉnh; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

Đối với các đề án cần phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt thực hiện đề án, phải có báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, hoặc của các hội thành viên.

2. Các đề án do các cơ quan của Đảng, Nhà nước của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên cùng cấp thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Các đề án do cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức khác đặt hàng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Các đề án không quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 do Liên hiệp các Hội KHKT Hà Tĩnh và các hội thành viên đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Điều 4. Quy trình, thủ tục lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hi.

1. Đối với các đề án quy định tại Khoản 1 Điều 3, các cơ quan chủ trì đề án phải lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên.

Quy trình, thủ tục, thời gian gửi lấy ý kiến và thời hạn gửi báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án quy định ở Khoản 1 Điều 3 này được thực hiện như việc lấy ý kiến tham gia và trả lời của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã.

2. Đối với các đề án quy định tại Khoản 2 Điều 3, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên cùng cấp thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền giao.

3. Đối với các đề án quy định tại Khoản 3 Điều 3, việc lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đặt hàng.

4. Đối với các đề án quy định tại Khoản 4 Điều 3, khi được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên chủ động tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội, gửi kết quả tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 5. Trách nhiệm của các cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên để xác định, lựa chọn và đề xuất những đề án cần phải được thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết, bảo đảm các điều kiện về thời gian, kinh phí, sử dụng cơ sở vật chất (trên cơ sở thỏa thuận trước) cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh hoặc các hội thành viên.

3. Cơ quan chủ trì đề án hoặc cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản tư vấn, phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời các ý kiến không tán thành.

Điều 6. Trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh và các hi thành viên.

1. Chuẩn bị nội dung, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản pháp quy về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội hàng năm. Lựa chọn và giới thiệu các chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật có đtrình độ, năng lực, kinh nghiệm cho từng đề án tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội đảm bảo thời gian, yêu cầu, chất lượng của hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, gửi báo cáo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

3. Quản lý, bảo mật các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cấp theo quy định, hoàn trả các phương tiện kỹ thuật nếu được giao sử dụng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Định kỳ, hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Điều 7. Cơ chế tài chính.

1. Nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án quy định tại Điều 3 của Quy định này do ngân sách nhà nước bố trí hàng năm từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học, công nghệ. Ngoài ra, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh có trách nhiệm huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

2. Hàng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh lập kế hoạch, dự toán kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 3 của Quy định này gửi Sở Tài chính tổng hợp, bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước đầu năm để thực

3. Kinh phí thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên đối với các đề án quy định ở Khoản 3 Điều 3 của Quy định này, được thực hiện trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật.

4. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, các hội thành viên lập dự toán và áp dụng cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Điều 8. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2016
Ngày hiệu lực25/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2016/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2016/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Vinh
       Ngày ban hành16/12/2016
       Ngày hiệu lực25/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2016/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2016/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Hà Tĩnh

           • 16/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực