Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về quy định danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Phú Yên đã được thay thế bởi Quyết định 156/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Phú Yên và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3298/TTr-STC ngày 03 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đơn vị mua sắm tập trung của tỉnh (Sở Tài chính).

b) Các cơ quan nhà nưc, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Ban Quản lý dự án (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi tỉnh quản lý trực tiếp sử dụng tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

Điều 2. Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

1. Máy photocopy.

2. Máy vi tính (bao gồm máy vi tính để bàn và máy vi tính xách tay).

3. Máy in.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2017. Quyết định này thay thế Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 về việc bổ sung Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Phòng XD và KTrVBQPPL - Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, Đ, D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực24/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2019
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 50/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Phú Yên
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu50/2017/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
      Người kýNguyễn Chí Hiến
      Ngày ban hành10/11/2017
      Ngày hiệu lực24/11/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThương mại
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2019
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 50/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2017/QĐ-UBND danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung Phú Yên