Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng trong khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 29/2008/NĐ-CP  ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tại Tờ trình số 32/TTr-KKT ngày 31 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán đối với các dự án do Ban Quản lý khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An làm chủ đầu tư được UBND tỉnh quyết định đầu tư, và các dự án do Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam

Nghệ An cấp chứng nhận đầu tư trong khu kinh tế Đông  Nam và các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình của dự án đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nội dung phân cấp

1. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước:

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng đối với công trình cấp III và một số công trình cấp II thuộc dự án nhóm B,C (có danh mục kèm theo) do Ban Quản lý khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh quyết định đầu tư trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối với dự án sử dụng vốn khác:

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công công trình (trường hợp thiết kế hai bước) của công trình cấp III và một số công trình cấp II thuộc dự án nhóm B,C (có danh mục kèm theo), công trình có ảnh hưởng an toàn cộng đồng (được quy định tại phụ lục II Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng) do Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Giám đốc các Sở, ngành cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÔNG TRÌNH PHÂN CẤP CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An)

I. DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẤP II ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

Bảng 1.1. Công trình giao thông

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

1. Đường bộ

Theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

2. Đường đô thị

3. Nút giao thông

 

Bảng 1.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT)

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

1. Công trình cấp nước

Theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

2. Công trình thoát nước

3. Xử lý chất thải rắn

4. Công viên cây xanh

5. Nghĩa trang

II. DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẤP II ĐỐI VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN KHÁC DO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM CẤP CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Bảng 2.1. Công trình công nghiệp

Loại công trình công nghiệp

Tiêu chí phân cấp

1. Sản xuất vật liệu xây dựng

Theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

2. Luyện kim và chế tạo cơ khí

3. Dầu khí

4. Năng lượng

5. Hóa chất

Theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

6. Công nghiệp nhẹ

a) Công nghiệp thực phẩm

b) Công nghiệp tiêu dùng

c) Công nghiệp chế biến nông, thủy và

hải sản

 

Bảng 2.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT)

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

1. Công trình cấp nước

Theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

2. Công trình thoát nước

3. Xử lý chất thải rắn

4. Công viên cây xanh

5. Nghĩa trang

 

Bảng 2.3. Công trình giao thông

Loại công trình

Tiêu chí phân cấp

1. Đường bộ

Theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng

2. Đường đô thị

3. Nút giao thông

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Ngọc Hoa
        Ngày ban hành14/06/2017
        Ngày hiệu lực01/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 50/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2017/QĐ-UBND thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

         • 14/06/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực