Quyết định 50/2018/QĐ-UBND

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 22/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2016/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 606/TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2018 và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 119/TTr-SLĐTBXH ngày 19 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Yên:

1. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, gồm:

a) Trung tâm Dịch vụ việc làm;

b) Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội;

c) Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội;

d) Trung tâm Công tác xã hội;

đ) Trường trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên;

e) Tổ Quản lý nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.”

2. Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Trung tâm dịch vụ việc làm:

a) Vị trí, chức năng: Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động; giới thiệu việc làm cho người lao động, tổ chức sàn giao dịch việc làm; thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động; tổ chức dạy nghề; hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật; thực hiện các chương trình, dự án về việc làm; tiếp nhận hồ sơ trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm, gồm:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ - Đào tạo; Phòng Tư vấn - Giới thiệu việc làm - Bảo hiểm thất nghiệp.

Mỗi phòng gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, viên chức.

2. Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội:

a) Vị trí, chức năng: Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng cụ thể như sau:

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng thường xuyên và điều dưỡng luân phiên hàng năm người có công với nước.

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng người cao tuổi thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng và phục hồi chức năng thường xuyên cho người mắc bệnh tâm thần không còn người thân chăm sóc hoặc còn người thân nhưng già yếu, cao tuổi, khuyết tật nặng; Người tâm thần có gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách ưu đãi người có công; người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh chưa xác định được người thân hoặc đối tượng người tâm thần của tỉnh đang lang thang ở tỉnh ngoài được chuyển về mà chưa xác định được người thân.

Tiếp nhận nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tự nguyện.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội, gồm:

Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe; Phòng Nuôi dưỡng - Phục vụ; Phòng Quản lý và Phục hồi chức năng người tâm thần.

Mỗi phòng gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, viên chức.

3. Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội:

a) Vị trí, chức năng: Cơ sở Cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng cụ thể như sau:

Tổ chức tiếp nhận người cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện và người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất, hướng nghiệp, tạo việc làm cho đối tượng; tổ chức dạy nghề, dạy học văn hóa, giáo dục pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất, phục hồi hành vi nhân cách; thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện của Cơ sở và trình độ của đối tượng.

Quản lý, tư vấn, điều trị, chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Tiếp nhận người lang thang, xin ăn trong và ngoài tỉnh để quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời và phân loại chuyển trả về địa phương.

Cơ sở có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức của Cơ sở cai nghiện ma túy và Trợ giúp xã hội, gồm:

Lãnh đạo Cơ sở: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính - Giáo dục - Dạy nghề, Phòng Quản lý - Điều trị - Phục hồi sức khỏe.

Mỗi phòng gồm có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, viên chức.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2018
Ngày hiệu lực10/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýPhan Đình Phùng
       Ngày ban hành30/10/2018
       Ngày hiệu lực10/11/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2018/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động Phú Yên

           • 30/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực