Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2011/QĐ-UBND về Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định xét công nhận nghệ nhân làng nghề Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2019/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2011 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN NGHỆ NHÂN, THGIỎI, NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VÀO PHÁT TRIỂN TẠI TỈNH; NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Lut Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s: 139/TTr-SNN&PTNT ngày 04 tháng 10 năm 2019 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp s 197/BC-STP ngày 24 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định xét công nhận nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh; nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lý do: Không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh tế-xã hội hiện tại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn; Th trưng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phvà các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh y;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Ch
tịch và các PCT;
- CPVP;
- Cổng Thông tin - GTĐT t
nh;
- Lưu: VT, NN2./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực11/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(10/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định xét công nhận nghệ nhân làng nghề Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định xét công nhận nghệ nhân làng nghề Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Khước
       Ngày ban hành29/10/2019
       Ngày hiệu lực11/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (10/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định xét công nhận nghệ nhân làng nghề Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quy định xét công nhận nghệ nhân làng nghề Vĩnh Phúc

           • 29/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực