Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 60/2016/QĐ-UBND quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định nuôi cá lồng bè Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH S 60/2016/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐNH VỀ NUÔI CÁ LỒNG, BÈ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1508/TTr-SNNPTNT ngày 28 tháng 8 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra v
ăn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND t
nh;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- C
ng Thông tin Điện tử;
- Công báo tỉnh;
- VP: LĐ và các CV: KH, ĐC, XD;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2019
Ngày hiệu lực16/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định nuôi cá lồng bè Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định nuôi cá lồng bè Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Phương
       Ngày ban hành06/09/2019
       Ngày hiệu lực16/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định nuôi cá lồng bè Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định nuôi cá lồng bè Thừa Thiên Huế

           • 06/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực