Quyết định 50/QĐ-TANDTC

Quyết định 50/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/QĐ-TANDTC 2019 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20-6-2012;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021;

Căn cứ Quyết định số 3121/QĐ-HĐPH ngày 28-12-2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phi hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân qun, huyn, thxã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VT (VP, Vụ PC&QLKH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Thúy Hiền

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-TANDT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật (Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4-2011 của Ban Chp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phát huy vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng việc lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt, tchức thực hiện các ni dung phổ biến giáo, dục pháp luật trong năm 2019, chú trọng việc lồng ghép thông qua các hoạt động của Tòa án, đơn vị

a) Ở Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hin: Cả năm 2019.

b) Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong năm 2017 và năm 2019 liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân bằng hình thức phù hợp

a) Trung ương:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

- Đơn vị phi hp: Cơ quan thông tin và truyền thông, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân ti cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

b) Ở địa phương:

- Đơn vị chủ trì: Các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

3. Hướng dẫn triển khai các hoạt động hưng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Trước tháng 11 năm 2019.

4. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phbiến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin báo chí

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng (Cổng Thông tin điện tử) Tòa án nhân dân tối cao, Báo công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

5. Xây dựng chương trình truyền hình Tòa án nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Báo Công lý và các đơn vị thông tin và truyền thông của Tòa án nhân dân.

- Đơn vị phối hợp: Đài truyền hình Việt Nam, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2019.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Tổng hợp là đơn vị đầu mối tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì; hằng năm tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kết quả thực hiện Kế hoạch và đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực hiện.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Vụ Tổng hợp để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hàng năm của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27-01-2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phbiến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Dự toán kinh phí cho công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật của Tòa án nhân dân được kèm theo Kế hoạch này).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/QĐ-TANDTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/QĐ-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/QĐ-TANDTC

Lược đồ Quyết định 50/QĐ-TANDTC 2019 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/QĐ-TANDTC 2019 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/QĐ-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 50/QĐ-TANDTC 2019 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/QĐ-TANDTC 2019 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

         • 22/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 22/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực