Quyết định 50/QĐ-UBDT

Quyết định 50/QĐ-UBDT năm 2011 về tổ chức cuộc thi sáng tác lựa chọn biểu trưng (Logo) của cơ quan Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/QĐ-UBDT tổ chức cuộc thi sáng tác lựa chọn biểu trưng


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU BIỂU TRƯNG (LOGO) CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức cuộc thi sáng tác lựa chọn biểu trưng (Logo) của cơ quan Ủy ban Dân tộc. Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tổ chức cuộc thi và tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm tuyển chọn mẫu biểu trưng của Ủy ban Dân tộc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Trưởng ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, Chánh Văn phòng Ủy ban, thủ trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CN UB (để b/c);
- Các PCN UB;
- Trang tin điện tử Ủy ban Dân tộc;
- Đài Truyền hình VTV1, VTV5 (để đăng tin);
- Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, phòng TK-TH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Bế Trường Thành

 

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU BIỂU TRƯNG (LOGO) CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBDT ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc).

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác dân tộc (03/5/1946-03/5/2011), để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ hiện nay, đồng thời nhằm quảng bá hình ảnh của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Dân tộc quyết định phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) nhằm tuyển chọn được một mẫu biểu trưng để phục vụ công tác dân tộc trong tình hình mới.

Điều 1. Mục đích

1. Lựa chọn được một biểu trưng (Logo) của Ủy ban Dân tộc;

2. Biểu trưng được chọn sẽ được sử dụng in trên một số ấn phẩm làm huy hiệu và sản xuất 1 số dạng tặng phẩm của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Yêu cầu

Biểu trưng của Ủy ban Dân tộc đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau:

1. Thể hiện được nước Việt Nam là một quốc gia thống nhất, có nhiều dân tộc, mỗi dân tộc có bản sắc riêng; dưới sự lãnh đạo của Đảng các dân tộc thiểu số Việt Nam có truyền thống bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển;

2. Thể hiện được tính cộng đồng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

3. Đạt được những yêu cầu về: thẩm mỹ, dễ nhớ, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc dân tộc và hiện đại (thể hiện qua màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa …);

4. Thể hiện mang tính khái quát cao về dân tộc thiểu số; đảm bảo ý nghĩa chính trị;

5. Được thể hiện bằng hình ảnh, ký hiệu, có chữ viết tên Ủy ban Dân tộc bằng tiếng Việt và tiếng Anh (tên tiếng Anh của Ủy ban Dân tộc là Committee for Ethnic Minorities - Viết tắt là CEM) và thể hiện chữ viết "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"

Điều 3. Đối tượng dự thi:

1. Mọi công dân Việt Nam, tổ chức trong nước và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều có thể tham dự;

2. Thành viên Ban Tổ chức không được phép dự thi.

Điều 4. Sản phẩm dự thi:

1. Số lượng mẫu sản phẩm dự thi không hạn chế;

2. Sản phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

3. Hồ sơ dự thi gồm:

- Mẫu thiết kế biểu trưng;

- Mô tả ý tưởng (không quá 500 từ đánh máy);

- Phiếu cung cấp thông tin cá nhân.

4. Mẫu thiết kế được thể hiện như sau:

Mẫu bài dự thi thể hiện trên 01 trang giấy khổ A4 (21cmx29,7cm), bao gồm:

- Mẫu thiết kế lớn có chiều rộng là 15 cm thiết kế màu (đặt giữa trang giấy);

- Mẫu thiết kế nhỏ là bản thu nhỏ (đen trắng) của mẫu thiết kế lớn có chiều rộng 2,5 cm (đặt phía dưới góc bên phải của trang A4);

- Mẫu thiết kế (lớn và nhỏ) nêu trên và phần thuyết minh mô tả ý tưởng không được ghi thêm bất cứ thông tin gì khác (tên, ký hiệu riêng);

- Không trình bày phần biểu trưng đè lên bên dưới các phần chữ hoặc ngược lại;

- Đối với biểu trưng được lựa chọn, Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả thuyết trình ý tưởng thiết kế, thiết kế chi tiết và hiệu chỉnh (nếu có).

5. Bài dự thi phải đặt trong phong bì to A4 trong đó có các mẫu bài dự thi và một phong bì nhỏ. Trong phong bì nhỏ ghi đầy đủ các thông số về tác giả (theo mẫu) và dán kín. Phong bì này sẽ được mở ra để biết tên tác giả sau khi Ban Tổ chức xét chọn xong mẫu trúng giải.

Điều 5. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi:

1. Bên cạnh những yêu cầu cơ bản quy định tại Điều 3 thể lệ này, hệ thống tiêu chí để đánh giá các mẫu thiết kế gồm:

a. Ý tưởng của mẫu thiết kế;

b. Sự độc đáo sáng tạo của mẫu thiết kế;

c. Thể hiện được giá trị cốt lõi của hình ảnh về Ủy ban Dân tộc.

d. Tính thẩm mỹ, khoa học của mẫu thiết kế;

e. Tính đa ứng: Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được bằng mọi chất liệu;

g. Khả năng dễ nhớ, dễ nhận biết của mẫu thiết kế;

h. Mẫu thiết kế phải hài hòa màu sắc.

Điều 6. Thời gian và cách thức gửi bài dự thi:

1. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 1/3/2011 đến hết ngày 30/3/2011;

Các bài dự thi, bản thuyết minh và phong bì nhỏ được cho chung vào một phong bì lớn dán kín để gửi: Văn phòng Ủy ban Dân tộc - 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội (bài dự thi mẫu biểu trưng).

2. Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi: Ngày 30/3/2011 (theo dấu bưu điện nơi gửi).

Điều 7. Ban Tổ chức:

Ban Tổ chức được thành lập bao gồm Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban, Ban Tổ chức sẽ mời một số họa sĩ có kinh nghiệm chấm thi mẫu biểu trưng. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức cuộc thi, tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tuyển chọn được mẫu biểu trưng của Ủy ban Dân tộc.

Điều 8. Ban Tổ chức bao gồm 15 thành viên và 03 thư ký. Các thành viên của Ban Tổ chức, Thư ký không được tham gia dự thi và có nhiệm vụ:

1. Chấm vòng sơ khảo chọn ra 10 mẫu biểu trưng có ý tưởng, mẫu thiết kế, hồ sơ tốt và có số điểm đánh giá cao nhất vào vòng chung khảo;

2. Chấm vòng chung khảo để chọn những mẫu biểu trưng đoạt giải;

3. Ban Tổ chức làm việc theo nguyên tắc khách quan và khoa học dựa trên hệ thống tiêu chí do Ủy ban Dân tộc đặt ra phù hợp với mục đích, mục tiêu định hướng phát triển của Ủy ban Dân tộc.

Điều 9. Địa chỉ liên lạc:

Văn phòng Ủy ban Dân tộc - 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 08044329, DĐ 0912455968;

E-mail: [email protected] (gặp ông Ngô Minh Dương)

Điều 10. Quyền và trách nhiệm của người dự thi:

1. Các tổ chức, cá nhân dự thi phải tuân thủ thể lệ do Ban Tổ chức cung cấp, trong đó phải đảm bảo:

a. Biểu trưng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;

b. Biểu trưng dự thi chưa được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong nước và nước ngoài;

c. Không được sử dụng mẫu biểu trưng đã được chọn tại cuộc thi lần này vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác có tính chất tương tự.

2. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban Tổ chức do lỗi kỹ thuật;

3. Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi;

4. Để rút khỏi cuộc thi, đối tượng dự thi phải thông báo với Ban Tổ chức (Thư ký Ban Tổ chức) bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp bài dự thi;

5. Đối tượng dự thi phải đảm bảo ý tưởng thiết kế, bám sát theo yêu cầu; chứng minh ý tưởng thiết kế đã được xây dựng một cách khoa học chuyên nghiệp và chịu trách nhiệm về bản quyền mẫu thiết kế;

6. Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

7. Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do cá nhân trúng giải chịu;

8. Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho cá nhân hoặc tổ chức có sản phẩm dự thi đoạt giải hoặc người được cá nhân có sản phẩm dự thi đoạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi, trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự lễ nhận giải, Hội đồng sẽ gửi thông qua đường bưu điện.

Điều 11. Quy định về giải thưởng và trao giải thưởng:

1. Giải thưởng cuộc thi bao gồm:

a. 01 giải Nhất cho biểu trưng được chọn: gồm Giấy chứng nhận giải thưởng trị giá 20 triệu đồng kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

b. 02 giải khuyến khích gồm giấy chứng nhận giải thưởng của Ủy ban Dân tộc, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng;

c. Nếu không chọn được hồ sơ dự thi đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao giải nhất mà chỉ trao các giải khuyến khích của cuộc thi;

2. Việc trao giải thưởng sẽ được Ủy ban Dân tộc thực hiện công khai.

Điều 12. Quy định về quyền sử dụng đối với những tác phẩm đoạt giải:

1. Ủy ban Dân tộc được sở hữu quyền sử dụng vô thời hạn cũng như quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những mẫu thiết kế được chọn;

2. Ủy ban Dân tộc quyết định về việc chọn mẫu biểu trưng vào ứng dụng trong thực tế và có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với đặc điểm của Ủy ban Dân tộc;

3. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

Điều 13. Điều khoản thực hiện:

1. Thể lệ này có hiệu lực từ ngày ban hành quyết định. Việc sửa đổi bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Ban Tổ chức.

2. Đối tượng dự thi, thành viên Ban Tổ chức và những người liên quan khác có trách nhiệm nghiên cứu kỹ và tuân theo các quy định của thể lệ này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2011
Ngày hiệu lực18/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 50/QĐ-UBDT tổ chức cuộc thi sáng tác lựa chọn biểu trưng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/QĐ-UBDT tổ chức cuộc thi sáng tác lựa chọn biểu trưng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýBế Trường Thành
        Ngày ban hành18/02/2011
        Ngày hiệu lực18/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/QĐ-UBDT tổ chức cuộc thi sáng tác lựa chọn biểu trưng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/QĐ-UBDT tổ chức cuộc thi sáng tác lựa chọn biểu trưng

            • 18/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực