Quyết định 500/2008/QĐ-UBND

Quyết định 500/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 500/2008/QĐ-UBND hướng dẫn lập quản lý chi phí đã được thay thế bởi Quyết định 1788/2012/QĐ-UBND Quy định lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 500/2008/QĐ-UBND hướng dẫn lập quản lý chi phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 500/2008/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 21 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03-12-2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26-11-2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13-6-2007 của Chính phủ về "Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình"; Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình";
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 14/SXD-KT ngày 08-1-2008, Văn bản số 49/STP-KTVB ngày 03-01-2008 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trái với quy định tại quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hưng

 

QUY ĐỊNH

VỀ HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 500/2008/QĐ-UBND ngày 21-02-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước). Đối với các dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư quyết định việc vận dụng Quy định này.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình; Định mức xây dựng; đơn giá xây dựng công trình; chỉ số giá xây dựng.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

1. Chi phí đầu tư xây dựng công trình được lập theo từng công trình cụ thể, phù hợp với giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế và các quy định của Nhà nước.

2. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư, đồng thời phải đảm bảo tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tính đúng, tính đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu khách quan của thị trường.

3. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Chương 2.

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 4. Nội dung, phương pháp lập tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi là tổng mức đầu tư) là toàn bộ chi phí dự tính để đầu tư xây dựng công trình được ghi trong quyết định đầu tư và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

Tổng mức đầu tư bao gồm: chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng.

Nội dung các chi phí trong tổng mức đầu tư được quy định cụ thể tại Điểm 1.1 Phần II Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tổng mức đầu tư được xác định theo một trong các phương pháp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13-6-2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hướng dẫn tại Phụ lục số 1 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 5. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư

Thực hiện theo Điều 6, Điều 7 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13-6-2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chương 3.

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 6. Nội dung dự toán xây dựng công trình

1. Dự toán xây dựng công trình (sau đây gọi là dự toán công trình) được lập cho từng công trình, hạng mục công trình xây dựng.

Dự toán công trình bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng của công trình.

Dự toán xây dựng công trình được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục số 2 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Phương pháp xác định dự toán công trình: Các chi phí trong dự toán xây dựng công trình được xác định theo quy định tại Điểm 2.2 Mục 2 Phần II Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 7. Thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

1. Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm tra dự toán công trình trước khi phê duyệt. Nội dung thẩm tra bao gồm:

a) Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng dự toán chủ yếu với khối lượng thiết kế.

b) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình, định mức tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các khoản mục chi phí khác trong dự toán công trình.

c) Xác định giá trị dự toán công trình.

2. Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện, năng lực thẩm tra thì được phép thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự toán công trình. Tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra dự toán công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thẩm tra.

3. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán công trình sau khi đã thẩm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt dự toán công trình. Dự toán công trình được phê duyệt là cơ sở để xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng và là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.

4. Công trình hoặc hạng mục công trình khi khởi công xây dựng phải có thiết kế, dự toán được phê duyệt.

Điều 8. Điều chỉnh dự toán công trình

1. Dự toán công trình được điều chỉnh trong các trường hợp sau đây:

a) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13-6-2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

b) Các trường hợp được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán nhưng không vượt dự toán công trình đã được phê duyệt, kể cả chi phí dự phòng.

2. Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình điều chỉnh.

Chương 4.

QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 9. Quản lý tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình

1. Quản lý tổng mức đầu tư

1.1. Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình hay lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án, chủ đầu tư phải xác định tổng mức đầu tư để tính toán hiệu quả đầu tư xây dựng. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình và là cơ sở để chủ đầu tư lập kế hoạch và quản lý vốn khi thực hiện đầu tư xây dựng công trình.

1.2. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, kể cả thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư (bao gồm cả sử dụng chi phí dự phòng) thì chủ đầu tư tự điều chỉnh, sau đó phải báo cáo người quyết định đầu tư về kết quả điều chỉnh; chủ đầu tư chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp tổng mức đầu tư điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư cho phép trước khi thực hiện việc điều chỉnh.

Đối với công trình sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn đầu tư khác của Nhà nước thì chủ đầu tư tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Phần tổng mức đầu tư điều chỉnh thay đổi so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt phải được tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Quản lý dự toán công trình

2.1. Dự toán công trình trước khi phê duyệt phải được thẩm tra. Dự toán công trình hạng mục công trình phải được tính đủ các yếu tố chi phí theo quy định. Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra dự toán công trình bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thẩm tra thì thuê các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm thẩm tra dự toán công trình. Tổ chức, cá nhân thẩm tra dự toán công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thẩm tra của mình. Chi phí thẩm tra dự toán công trình do chủ đầu tư quyết định.

2.3. Chủ đầu tư phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả phê duyệt dự toán công trình sau khi đã thẩm tra làm cơ sở xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng và là căn cứ để đàm phán ký kết hợp đồng, thanh toán với nhà thầu trong trường hợp chỉ định thầu.

2.4. Dự toán công trình được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra, phê duyệt dự toán điều chỉnh.

Điều 10. Quản lý và áp dụng định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

1. Quản lý và áp dụng định mức xây dựng

1.1. Định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức tỷ lệ (tư vấn đầu tư xây dựng, công trình phụ trợ, chuẩn bị công trường, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và một số công việc chi phí khác) được cơ quan có thẩm quyền công bố.

1.2. Sở Xây dựng căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng, công bố định mức cho các công tác xây dựng đặc thù địa phương chưa có trong hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

1.3. Đối với các định mức xây dựng đã có trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan có thẩm quyền công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, bổ sung sau khi đã có sự thỏa thuận với Sở Xây dựng.

1.4. Đối với các định mức xây dựng chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố (quy định trong mục 1.1 và 1.2 nêu trên) thì chủ đầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức quy định tại Phụ lục số 3 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng để tổ chức xây dựng các định mức đó hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở công trình khác sau khi có sự thỏa thuận với Sở Xây dựng để quyết định áp dụng.

1.5. Sở Xây dựng định kỳ hàng năm gửi những định mức xây dựng đã công bố trong năm về Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, quản lý.

1.6. Áp dụng định mức xây dựng: Chi phí dự án đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải được lập và quản lý trên cơ sở hệ thống định mức xây dựng được công bố tại các điểm 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 nêu trên.

2. Quản lý và áp dụng đơn giá xây dựng công trình

2.1. Sở Xây dựng căn cứ vào hệ thống định mức như nội dung tại khoản 1 Điều này và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng và công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu …

2.2. Chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức như nội dung tại khoản 1 Điều này và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25-7-2007 của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá công trình sau khi có sự thỏa thuận với Sở Xây dựng làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2.3. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA có yêu cầu sử dụng lao động nước ngoài, vật tư, vật liệu nhập khẩu, thiết bị thi công nhập khẩu và các yêu cầu đặc thù khác thì đơn giá xây dựng được lập bổ sung các chi phí này theo điều kiện thực tế và đặc thù công trình.

2.4. Chủ đầu tư xây dựng công trình được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn chuyên môn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các công việc hoặc phần công việc liên quan tới việc lập đơn giá xây dựng công trình. Tổ chức, cá nhân tư vấn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật trong việc đảm bảo tính hợp lý, chính xác của các đơn giá xây dựng công trình do mình lập.

2.5. Áp dụng đơn giá xây dựng: Chi phí dự án đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước phải được lập và quản lý trên cơ sở hệ thống đơn giá xây dựng được công bố quy định tại các điểm 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 nêu trên.

3. Quản lý chỉ số giá xây dựng

3.1. Chỉ số giá xây dựng gồm: Chỉ số giá tính cho một nhóm hoặc một loại công trình xây dựng; chỉ số giá theo cơ cấu chi phí; chỉ số giá theo yếu tố vật liệu, nhân công, máy thi công.

3.2. Chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng định kỳ công bố.

3.3. Chỉ số giá xây dựng được công bố quy định tại điểm 3.2 nêu trên là một trong các căn cứ để xác định mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu và giá thanh toán theo hợp đồng xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cùng các ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, quản lý thống nhất quá trình thực hiện các quy định tại Quyết định này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, nghiên cứu và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 500/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu500/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2008
Ngày hiệu lực07/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 500/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 500/2008/QĐ-UBND hướng dẫn lập quản lý chi phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 500/2008/QĐ-UBND hướng dẫn lập quản lý chi phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu500/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Quang Hưng
        Ngày ban hành21/02/2008
        Ngày hiệu lực07/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 500/2008/QĐ-UBND hướng dẫn lập quản lý chi phí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 500/2008/QĐ-UBND hướng dẫn lập quản lý chi phí