Quyết định 5014/2007/QĐ-UBND

Quyết định 5014/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 2839/2007/QĐ-UBND về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 5014/2007/QĐ-UBND sửa đổi chế độ công tác phí hội nghị đơn vị công lập Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 2716/2010/QĐ-UBND chi công tác phí hội nghị cơ quan nhà nước Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 5014/2007/QĐ-UBND sửa đổi chế độ công tác phí hội nghị đơn vị công lập Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5014/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2839/2007/QĐ-UBND NGÀY 09/8/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức cuộc hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 10;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3981/STC-DTNS ngày 23/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 2839/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, như sau:

1. Sửa đổi điểm 1.1 khoản 1 Mục I Điều 1 như sau:

"1.1. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật trong các cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền cử đi công tác trong nước. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân".

2. Bổ sung khoản 1 Mục II Điều 1 như sau:

"1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

Đối tượng áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy định tại Quyết định này là các hội nghị sơ kết và tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác, hội nghị theo nhiệm kỳ do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được quy định tại Quyết định số 1730/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh.

Đối với hội nghị do các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam; kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân; các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy định tại Quyết định này".

3. Bổ sung khoản 1 Mục III Điều 1 như sau:

"1. Kinh phí thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị phải được quản lý, sử dụng theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ tại Quyết định này và trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được giao.

Đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi đi công tác thực hiện nhiệm vụ của Đại biểu Hội đồng nhân dân (tham dự kỳ họp Hội đồng nhân dân, họp Ban của Hội đồng nhân dân, giám sát, tiếp xúc cử tri…) thì được thanh toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân".

4. Bổ sung, sửa đổi khoản 2 Mục III Điều I như sau:

"2. Mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị quy định tại Quyết định này là mức chi tối đa. Thủ trưởng các đơn vị phải quy định cụ thể các mức chi trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị để tập thể cán bộ công chức giám sát trong quá trình thực hiện.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị cao hơn hoặc thấp hơn mức chi quy định tại Quyết định này và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với khả năng ngân sách và đặc điểm hoạt động của đơn vị.

Các doanh nghiệp nhà nước được vận dụng chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị quy định tại Quyết định này để thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2839/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5014/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5014/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2007
Ngày hiệu lực10/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5014/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5014/2007/QĐ-UBND sửa đổi chế độ công tác phí hội nghị đơn vị công lập Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5014/2007/QĐ-UBND sửa đổi chế độ công tác phí hội nghị đơn vị công lập Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5014/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Nguyên Nhiệm
       Ngày ban hành31/12/2007
       Ngày hiệu lực10/01/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/09/2010
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 5014/2007/QĐ-UBND sửa đổi chế độ công tác phí hội nghị đơn vị công lập Quảng Ninh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 5014/2007/QĐ-UBND sửa đổi chế độ công tác phí hội nghị đơn vị công lập Quảng Ninh