Quyết định 504/QĐ-TTg

Quyết định 504/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 504/QĐ-TTg Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 504/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN SAU CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 2010 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 – 2025 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. PHẠM VI

Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

II. MỤC TIÊU

Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội.

III. NHIỆM VỤ

1. Giai đoạn 2010 – 2015

a) Hoàn thành việc điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc.

b) Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn.

c) Thiết lập Trung tâm quản lý dữ liệu để tổng hợp, quản lý dữ liệu về nạn nhân bom mìn, tình trạng ô nhiễm và khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

d) Thực hiện công tác rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân. Cụ thể tại 6 tỉnh đã điều ra lập xong bản đồ bom mìn, phấn đấu rà phá bom mìn đạt 200.000 ha; các tỉnh khác, phấn đấu rà phá bom mìn đạt khối lượng diện tích khoảng 300.000 ha.

đ) Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân tập trung tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn theo kết quả điều tra sơ bộ được thực hiện năm 2002.

e) Hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân vùng ô nhiễm bom mìn tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn.

g) Thông tin tuyên truyền về thực trạng và hậu quả do bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ, hỗ trợ thực hiện Chương trình.

2. Giai đoạn 2016 – 2025

a) Tiếp tục thực hiện công tác rà phá bom mìn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho nhân dân, đạt khối lượng diện tích khoảng 800.000 ha.

b) Tiếp tục tuyên truyền về thực trạng và hậu quả do bom mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cá nhân nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước tài trợ, hỗ trợ thực hiện Chương trình.

c) Tiếp tục thực hiện chương trình tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

d) Tiếp tục thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân vùng ô nhiễm bom mìn tại các tỉnh bị ô nhiễm nặng.

Danh mục các dự án giai đoạn 2010 – 2025 quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

IV. NGUỒN VỐN BẢO ĐẢM

Vốn bảo đảm cho các dự án thuộc Chương trình được cân đối trong dự toán ngân sách nhà nước; hỗ trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong nước. Mức kinh phí cụ thể của các dự án được bố trí theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xác định, đưa các dự án khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và các địa phương; lồng ghép các dự án thuộc Chương trình vào các dự án phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động khác có liên quan trong quá trình triển khai.

2. Xây dựng cơ chế quản lý, điều phối cấp quốc gia để phân bổ các nguồn lực trong nước và nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.

3. Xây dựng chính sách thu hút tài trợ nước ngoài cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

4. Xây dựng chiến lược tuyên truyền hậu quả do bom mìn gây ra nhằm đẩy mạnh vận động tài trợ nước ngoài cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

5. Xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực cho công tác khắc phục bom mìn, đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và tập huấn ở trong nước và nước ngoài cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn; nghiên cứu phát triển công nghệ rà phá bom mìn.

6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành và các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch triển khai, vận động thu hút nguồn lực (trong nước và quốc tế), quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án của chương trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Nghiên cứu thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Giao Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng đề án thành lập Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Quốc phòng:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng dự toán ngân sách (bao gồm huy động các nguồn lực trong và ngoài nước) trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý và tổ chức thực hiện dự án được giao theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ quản lý điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn; xây dựng các cơ sở nghiên cứu và lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ rà phá bom mìn;

- Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng chiến lược tuyên truyền hậu quả do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh;

- Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án được giao theo quy định hiện hành của pháp luật; phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành thực hiện các dự án liên quan;

- Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng dự toán ngân sách trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hàng năm, phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Tổng hợp các dự án thuộc Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vào danh mục ưu tiên vận động ODA; chủ trì xây dựng chính sách thu hút hỗ trợ ODA cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn; tổ chức vận động và phối hợp với các cơ quan liên quan phân bổ, quản lý sử dụng các nguồn ODA thực hiện Chương trình; hướng dẫn các cơ quan liên quan thủ tục xem xét, phê duyệt các dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài phù hợp với các quy định hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế quản lý, điều phối các nguồn lực trong nước và nguồn vốn ODA cho Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để bảo đảm thực hiện các dự án thuộc Chương trình trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Hàng năm, phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

5. Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng xây dựng chính sách thu hút hỗ trợ ODA, phân bổ, quản lý sử dụng các nguồn ODA cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, xây dựng cơ chế quản lý điều phối các nguồn lực trong nước và nguồn vốn ODA để bảo đảm thực hiện các dự án thuộc Chương trình trong kế hoạch ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xây dựng quy chế quản lý tài chính đối với Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ;

- Hằng năm, phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

6. Bộ Ngoại giao

Tham gia vận động chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài hỗ trợ khắc phục bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

7. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài ở cấp quốc gia cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong việc thực hiện Chương trình;

- Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện dự án tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

8. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các dự án liên quan thuộc Chương trình.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Rà soát, điều chỉnh bổ sung các dự án rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cân đối ngân sách để thực hiện các nội dung của Chương trình thuộc nhiệm vụ chi của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, NC (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN SAU CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN 2010 – 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Danh mục dự án

Địa điểm thực hiện

Cơ quan quản lý và thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Mục tiêu

Tiến độ thực hiện

1

Điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc

Tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW

- Lập xong bản đồ ô nhiễm bom mìn; khu vực đã rà phá bom mìn.

- Đánh giá về thực trạng ô nhiễm bom mìn.

- Đề xuất giải pháp khắc phục; cơ chế quản lý, sử dụng kết quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2010-2013

2

Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn

 

Bộ Quốc phòng

Bộ Khoa học và Công nghệ

- Xây dựng bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn phục vụ cho công tác rà phá bom mìn sau chiến tranh.

2010-2011

3

Nâng cao năng lực và xây dựng Trung tâm quản lý dữ liệu khắc phục bom mìn

 

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội , Tài nguyên và Môi trường

- Nâng cao năng lực về xây dựng, quản lý, điều hành các chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom mìn cho cán bộ, chuyên gia và nhân viên chuyên môn kỹ thuật.

- Thiết lập Trung tâm dữ liệu quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ, trang bị phục vụ rà phá bom mìn

2010-2025

4

Các Dự án rà phá bom mìn

Tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc

Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (theo nguồn vốn)

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW

- Phấn đấu hoàn thành rà phá bom mìn khoảng 1,3 triệu ha (đạt 20% tổng diện tích bị ô nhiễm trên toàn quốc) tại các tỉnh bị ô nhiễm bom mìn, ưu tiên cho 6 tỉnh đã điều tra lập xong bản đồ bom mìn.

2010-2025

5

Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân

Tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giáo dục Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 

- Tuyên truyền về thực trạng và hậu quả bom mìn sau chiến tranh để vận động chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện có hiệu quả chương trình.

- Giáo dục cho mọi người dân về sự nguy hiểm của bom mìn và ý thức phòng tránh tai nạn do bom mìn gây ra.

2011-2025

6

Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng

Các địa phương bị ô nhiễm bom mìn nặng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Các Bộ: Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW

- Cứu chữa kịp thời, hiệu quả các vụ tai nạn do bom mìn.

- Kiện toàn hệ thống dịch vụ phục hồi chức năng, chỉnh hình, đào tạo nghề giúp các nạn nhân bom mìn nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng.

- Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, tái định cư cho nhân dân vùng ô nhiễm (tập trung vào các vùng bị ô nhiễm nặng và các xã vùng biên).

2011-2025

Ghi chú: Các dự án rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và các dự án khác có liên quan đến hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn hiện đang triển khai theo quyết định của cấp có thẩm quyền không thuộc Chương trình này, tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 504/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu504/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2010
Ngày hiệu lực21/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 504/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 504/QĐ-TTg Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 504/QĐ-TTg Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu504/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành21/04/2010
        Ngày hiệu lực21/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 504/QĐ-TTg Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 504/QĐ-TTg Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn

            • 21/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực