Quyết định 504/QĐ-UB

Quyết định 504/QĐ-UB năm 1977 thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 504/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 504/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 504/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Bình Thạnh là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Bình Thạnh có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí NGUYỄN VĂN CHÍ, Chủ tịch UBND Quận làm Trưởng Ban

2) Đồng chí LÊ CÔNG THANH, Phó Chủ tịch UBND Quận - Phó Ban

3) Đồng chí NGUYỄN HỮU QUÍ (7 Quân), Phó Chủ tịch - Phó Ban

4) Đồng chí NGUYỄN VĂN THẮNG, Phó Công an Quận - Phó Ban

5) Đồng chí TRẦN VĂN ỨNG - Ủy viên Thường trực

6) Đồng chí LÊ VĂN THANH - Ủy viên Thường trực

7) Đồng chí LÂM VĂN VỮNG, Liên hiệp Công đoàn - Ủy viên Thường trực

8) Đồng chí NGUYỄN VĂN BƠI (Chín Tiến), Công an Quận - Ủy viên Thường trực

9) Đồng chí THÂN THỊ THÙY TRÂM - Ủy viên Tổng hợp

10) Đồng chí NGUYỄN TẤN MINH, Trưởng phòng Công nghiệp Quận, Ủy viên

11) Đồng chí NGUYỄN BĂNG TÂM, Thường trực Quận đoàn - Ủy viên

12) Đồng chí PHẠM THỊ TUYẾT, Quận hội Phụ nữ - Ủy viên

13) Đồng chí TRANG THỊ NGHI, Phó phòng Thương nghiệp Quận - Ủy viên

14) Đồng chí NGUYỄN VĂN HIẾU, Phó Công an Quận - Ủy viên

15) Đồng chí ĐINH VĂN TẢO, Phó phòng TCCQ - Ủy viên

16) Đồng chí NGUYỄN VĂN PHƯỚC, Phó phòng Nông nghiệp Quận - Ủy viên

17) Đồng chí ĐÀO XUÂN DIẾM, Mặt trận - Ủy viên

18) Đồng chí BẢY RẨY, Phó Ban Tổ chức Quận ủy - Ủy viên

19) Đồng chí NGUYỄN VĂN TỴ, Phòng Kế hoạch Quận - Ủy viên

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Bình Thạnh là 15 (mười lăm) người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Bình Thạnh nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện) và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh và Ban Cải tạo Quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 504/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu504/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/1977
Ngày hiệu lực13/09/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 504/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 504/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 504/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu504/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành13/09/1977
        Ngày hiệu lực13/09/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 504/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 504/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh