Quyết định 5051/QĐ-BCT

Quyết định 5051/QĐ-BCT năm 2016 điều chỉnh mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Quyết định 5051/QĐ-BCT điều chỉnh mã HS danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 4755/QĐ-BCT 2017 Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra trước khi thông quan và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 5051/QĐ-BCT điều chỉnh mã HS danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5051/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ MÃ SỐ HS THUỘC DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA VIỆC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, AN TOÀN THỰC PHẨM TRƯỚC KHI THÔNG QUAN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định s 3648/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục sản phm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc bảo đảm chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đã được công bố tại Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và các Tổ chức, cá nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thtrưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính);
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Cổng Thông tin điện tử-Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM CÓ MÃ SỐ HS CHI TIẾT ĐẾN 8 SỐ

1. THỰC PHẨM

1.1. Sữa

TT

Mã số HS tại Quyết định số 3648/QĐ-BCT

Mô tả hàng hóa

Mã số HS Điều chỉnh

1

04.01

 

 

“Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác”

04.01

 

 

1.1

0401

40

 

- Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng

0401

40

 

 

0401

40

20

- - Loại khác

0401

40

90

2

04.02

 

 

“Sữa và kem, đã cô đặc và đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác”

04.02

 

 

2.1

0402

10

 

- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo không quá 1,5% tính theo trọng lượng

0402

10

 

 

 

 

 

- - Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác

 

 

 

 

0402

10

41

- - - Loại khác

0402

10

49

 

 

 

 

- - Loại khác

 

 

 

 

0402

10

91

- - - Loại khác

0402

10

99

 

 

 

 

- Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng

 

 

 

2.2

0402

29

 

- - Loại khác

0402

29

 

 

0402

29

30

- - - Loại khác

0402

29

90

 

 

 

 

- Loại khác

 

 

 

2.3

0402

91

00

- - Loại khác

0402

99

00

1.2. Dầu thực vật

TT

Mã số HS tại Quyết định số 3648/QĐ-BCT

Mô tả hàng hóa

Mã số HS Điều chỉnh

1

15.11

 

 

“Dầu cọ và các phần phân đoạn của dầu cọ, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học”

15.11

 

 

1.1

1511

90

 

- Loại khác

1511

90

 

 

 

 

 

- - Loại khác

 

 

 

 

1511

90

90

- - - Loại khác

1511

90

99

2. TIỀN CHẤT THUỐC N

TT

Mã số HS tại Quyết định số 3648/QĐ-BCT

Mô tả hàng hóa

Mã số HS Điều chỉnh

1

31.02

30

22

Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

31.02

30

00

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5051/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5051/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2016
Ngày hiệu lực26/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5051/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5051/QĐ-BCT điều chỉnh mã HS danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5051/QĐ-BCT điều chỉnh mã HS danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5051/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýCao Quốc Hưng
       Ngày ban hành26/12/2016
       Ngày hiệu lực26/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5051/QĐ-BCT điều chỉnh mã HS danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5051/QĐ-BCT điều chỉnh mã HS danh mục hàng nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm 2016