Quyết định 5058/QĐ-UBND

Quyết định 5058/QĐ-UBND năm 2013 chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và định biên của Phòng kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sang Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 5058/QĐ-UBND 2013 chuyển Phòng kiểm soát thủ tục hành chính sang Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5058/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH BIÊN CỦA PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SANG SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ -CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 7501/TTr-VP ngày 16 tháng 9 năm 2013 và của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và định biên (05 người) từ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố sang Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Sở Tư pháp tiếp nhận nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và định biên (05 người) từ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

Điều 3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Sở Tư pháp về định biên và kinh phí hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (02b);
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu:VT, (KSTTHC/H) H

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5058/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5058/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2013
Ngày hiệu lực17/09/2013
Ngày công báo01/11/2013
Số công báoSố 63
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5058/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5058/QĐ-UBND 2013 chuyển Phòng kiểm soát thủ tục hành chính sang Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5058/QĐ-UBND 2013 chuyển Phòng kiểm soát thủ tục hành chính sang Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5058/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành17/09/2013
        Ngày hiệu lực17/09/2013
        Ngày công báo01/11/2013
        Số công báoSố 63
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5058/QĐ-UBND 2013 chuyển Phòng kiểm soát thủ tục hành chính sang Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5058/QĐ-UBND 2013 chuyển Phòng kiểm soát thủ tục hành chính sang Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

            • 17/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực