Quyết định 506/QĐ-UBT-97

Quyết định 506/QĐ-UBT-97 bản quy định về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa do tỉnh Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 506/QĐ-UBT-97 trách nhiệm quản lý chất lượng hàng hoá Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/QĐ.UBT.97

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-06-1994;

- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 1997. Các quy định trước đây trái với nội dung của Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và các huyện, có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Hữu Trí

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRÁCH NHIỆM HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định 506/QĐ.UBT.97 ngày 12 -03-1997 của UBND tỉnh Cần Thơ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa là bảo đảm sự kiểm soát cần thiết của Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, kịp thời uốn nắn các sai sótvà ngăn chặn hậu quả gây thiệt hại tài sản Nhà nước và nhân dân, quyền lợi và uy tín quốc gia, quyền lợi và sức khỏe nhân dân do hàng hóa không bảo đảm chất lượng gây ra.

Điều 2. Việc phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa cho các Sở, Ban ngành tỉnh nhằm mục đích sau:

1- Nâng cao vai trò trách nhiệm quản lý chất lượng hàng hóa của các ngành, cơ quan thuộc tỉnh quản lý trong các hoạt động sản xuất đến sản xuất ra sản phẩm và tiêu thụ trên thị trường.

2- Đề xuất với UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý Nhà nước, về chất lượng hàng hóa thích hợp với nền kinh tế thị trường, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân áp dụng nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.

Điều 3. Việc phân công thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa theo các nguyên tắc sau:

1- Bảo đảm việc quản lý tập trung, thống nhất trên địa bàn tỉnh, phân công trách nhiệm hợp lý đối với các Sở, Ban, ngành, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng quản lý. Các Sở, Ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh và huyện chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh trong phạm vi được phân công quản lý.

2- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với khả năng, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên sâu của từng Sở, Ban, ngành để khắc phục những tồn tại trong các quy định đã ban hành.

3- Đối với một số loại hàng hóa đặc thù có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đến an toàn về môi trường và sản xuất, việc quản lý về chất lượng (bao gồm các khâu từ chuẩn bị sản xuất đến sản xuất ra sản phẩm lưu thông phân phối, sử dụng, xuất nhập khẩu) được giao cho các Sở quản lý chuyên ngành.

Chương II

PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Điều 4. Việc phân công quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa giữa các Sở, ngành được thực hiện như sau:

1- Trách nhiệm của sở y tế:

1.1- Đối với hàng hóa là dược phẩm, dược liệu dùng để chữa bệnh cho người, các mỷ phẩm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người: chịu trách nhiệm quản lý chất lượng từ sản xuất, nhập khẩu đến lưu thông trên thị trường theo quy định của Bộ Y tế.

1.2- Đối với hàng hóa là thực phẩm (tươi sống đã qua chế biến công nghiệp), rượu, các loại nước uống và thuốc lá: chịu trách nhiệm chỉ định các cơ quan có chức năng, chuyên môn quản lý, kiểm tra cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký chất lượng hàng hóa cho các cơ sở sản xuất chủng loại hàng hóa nói trên.

1.3- Đối với hàng hóa là trang thiết bị và dụng cụ y tế, Sở, ngành y tế quản lý chất lượng theo quy định của Bộ Y tế, nhưng việc thực hiện tổ chức xét cấp đăng ký chất lượng hàng hóa được tiến hành tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng sau khi có giấy chứng nhận khảo nghiệm, thử nghiệm lâm sàng của cơ quan y tế có chức năng cấp.

1.4- Đối với các loại mỹ phẩm trên cơ sở danh mục mỹ phẩm bắt buộc phải đăng ký chất lượng hàng hóa do Bộ Y tế chỉ định (theo Quyết định số 2063/BYT-QĐ ngày 04-11-1996 của Bộ Y tế).

1.5- Thanh tra Sở Y tế chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng kế hoạch, chủ trì và phối hợp với Chi Cục quản lý thị trường, các ngành hữu quan thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về chất lượng hàng hóa sản xuất, lưu thông trên thị trường (đối với nhóm hàng hóa ở mục 1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 của điểm 1 điều IV).

2- Trách nhiệm của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn:

2.1- Quản lý chất lượng một số hàng hóa đặc thù theo khoản 2, khoản 3- Điều 4- Nghị định 86/CP ngày 8-12-1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa, bao gồm hàng hóa tại mục 2.1- Thông tư Liên bộ số 1537/KCM và NN-PTNT ngày 15-07-1996 của liên Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn Nghị định 86/CP; Thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật; giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón; chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi và sản phẩm động, thực vật.

2.2- Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng tỉnh tổ chức và xét cấp đăng ký chất lượng hàng hóa cho chủng loại hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa bắt buộc phải đăng ký chất lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường công bố hàng năm, sau khi có giấy chứng nhận kết quả khảo nghiệm của cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.3- Về thủy sản, quản lý chất lượng một số loại hàng hóa đặc thù được quy định tại khỏan 3- Điều 4 Nghị định 86/CP ngày 08-12-1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước và khoản 2 Thông tư Liên bộ số 02/TTLB ngày 24-05-1996 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP như : Động vật và thực vật thủy sản sống (kể cả giống),sản phẩm động vật và thực vật thủy sản, thức ăn chăn nuôi thủy sản, thuốc dùng cho động vật, thực vật thủy sản, ngư lưới cụ, dụng cụ đánh cá từ sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông trên thị trường theo qui định của Bộ Thủy sản.

2.4- Về đăng ký chất lượng hàng hóa. Trên cơ sở danh mục hàng hóa bắt buộc phải đăng ký chất lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường công bố hàng năm. Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng tổ chức xét cấp đăng ký chất lượng.

2.5- Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và các ngành hữu quan thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm luật về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với nhóm hàng hóa được phân công.

3- Trách nhiệm của sở giao thông vận tải :

Quản lý Nhà nước về chất lượng các phương tiện, công trình giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải , như:

- Quản lý chất lượng các công trình hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy.

- Quản lý chất lượng các thiết bị nâng hàng từ 1 tấn trở lên.

- Quản lý chất lượng các thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải.

4- Trách nhiệm của sở công nghiệp :

Quản lý Nhà nước về chất lượng các loại vật liệu nổ công nghiệp, từ khâu chuẩn bị sản xuất đến sản xuất ra sản phẩm, cung ứng, bảo quản, sử dụng, xuất khẩu theo quy định của Bộ Công nghiệp.

5- Trách nhiệm của sở xây dựng :

Quản lý chất lượng các công trình xây dựng theo Nghị định 42-CP ngày 16-07-1996 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Quyết định số 498/BXD-GĐ ngày 18-09-1996 của Bộ Xây dựng ban hành Điều lệ quản lý chất lượng công trình xây dựng.

6- Trách nhiệm của sở văn hóa thông tin:

Quản lý Nhà nước về Chất lượng các loại ấn phẩm các nhạc cụ và sản phẩm văn hóa khác.

7- Trách nhiệm về quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường:

Sở Thương mại (Chi cục quản lý thị trường) chủ trì tổ chức phối hợp với thanh tra Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng và các thanh tra chuyên ngành ở các Sở chống sản xuất- kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và xử lý các trường hợp vi phạm về chất lượng hàng hóa đối với các hàng hóa lưu thông trên thị trường, kể cả hàng hóa đặc thù do các ngành quản lý chất lượng, theo sự phân công tại Nghị định 86/CP ngày 08-12-1995 của Chính phủ.

8- Trách nhiệm của sở khoa học công nghệ và môi trường:

8.1- Là cơ quan chức năng và đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa ở địa phương, quản lý thống nhất về nghiệp vụ; kiểm tra và đôn đốc các ngành, các cơ quan ở địa phương trong việc chấp hành thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về CLHH được phân công; tổng hợp tình hình quản lý, phát hiện kịp thời những sai lệch, thiếu sót, chồng chéo để kiến nghị lên UBND tỉnh và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường giải quyết.

8.2- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa đối với các loại hàng hóa khác (trừ các đối tượng đã nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- Điều 4 Nghị định 86/CP và các đối tượng thuộc lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, bí mật quốc gia).

8.3- Phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tuyên truyền, thông báo, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các qui định của Nhà nước về quản lý chất lượng hàng hóa đến các cơ quan quản lý, cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa, các tổ chức, đơn vị có nhu cầu.

8.4- Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa cho các ngành, cơ quan được phân công trách nhiệm và tổ chức xét cấp đăng ký chất lượng hàng hóa cho các đối tượng hàng hóa thuộc danh mục bắt buộc phải đăng ký chất lượng hàng hóa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường công bố.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5.

1- Các cơ quan quản lý, thanh tra, kiểm tra, khảo nghiệm, thử nghiệm... chất lượng hàng hóa ở tỉnh được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các Bộ chuyên ngành chỉ định và phân cấp quản lý, hoạt động theo cơ chế và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động đã được các cấp ban hành để thực hiện Điều 4 Nghị định 86/CP ngày 08-12-1995 của Chính phủ.

2- Các Sở chuyên ngành của tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng hàng hóa trong phạm vi được phân công và cần có kế hoạch, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, nghiệp vụ chuyên môn, cơ sở vật chất, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng) thường xuyên kiểm tra đôn đốc, theo dõi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh.

3- Các Sở, Ban, ngành cơ quan chức năng ở địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng) trong việc tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa được phân công, cụ thể như:

- Đề xuất soạn thảo, ban hành các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa ở địa phương, hướng dẫn áp dụng iêu chuẩn Việt Nam; đề xuất danh mục hàng hóa bắt buộc đăng ký chất lượng, phải qua khảo nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, và chứng nhận an toàn vệ sinh theo yêu cầu quản lý chất lượng thực tế tại địa phương hàng năm.

- Tổ chức xét cấp đăng ký chất lượng hàng hóa, chứng nhận phù hợp TCVN và hệ thống chất lượng.

- Đề xuất Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các Bộ chuyên ngành chỉ dịnh các phòng thử nghiệm khảo nghiệm, chất lượng hàng hóa phục vụ cho công tác xét cấp đăng ký chất lượng, thanh tra, kiểm tra.

Điều 6. Định kỳ 6 tháng và hàng năm, các Sở, ngành liên quan trực tiếp cáo cáo về công tác quản lý chất lượngđối với lĩnh vực hàng hóa được phân công phụ trách về UBND tỉnh đồng gởi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và chỉ đạo kịp thời./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 506/QĐ-UBT-97

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu506/QĐ-UBT-97
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/1997
Ngày hiệu lực01/04/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 506/QĐ-UBT-97

Lược đồ Quyết định 506/QĐ-UBT-97 trách nhiệm quản lý chất lượng hàng hoá Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 506/QĐ-UBT-97 trách nhiệm quản lý chất lượng hàng hoá Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu506/QĐ-UBT-97
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýBùi Hữu Trí
       Ngày ban hành12/03/1997
       Ngày hiệu lực01/04/1997
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 506/QĐ-UBT-97 trách nhiệm quản lý chất lượng hàng hoá Cần Thơ

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 506/QĐ-UBT-97 trách nhiệm quản lý chất lượng hàng hoá Cần Thơ