Quyết định 507/QĐ-BNN-CB

Quyết định 507/QĐ-BNN-CB năm 2012 phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức Hội nghị quốc tế Chè 2012 tại Việt Nam và Hội thảo giải pháp cho ngành chế biến gỗ trong giai đoạn kinh tế suy thoái do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 507/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức Hội nghị quốc tế


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 507/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CHÈ 2012 TẠI VIỆT NAM VÀ HỘI THẢO GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ TRONG GIAI ĐOẠN KINH TẾ SUY THOÁI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BNN-CB ngày 17/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức Hội nghị quốc tế Chè 2012 tại Việt Nam và Hội thảo giải pháp cho ngành chế biến gỗ trong giai đoạn kinh tế suy thoái, theo Phụ lục đính kèm;

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TC;
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CHÈ 2012 TẠI VIỆT NAM VÀ HỘI THẢO GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ TRONG GIAI ĐOẠN KINH TẾ SUY THOÁI
(kèm theo Quyết định số 507/QĐ-BNN-CB ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CHÈ 2012 TẠI VIỆT NAM

1.1. Mục đích

- Giúp các doanh nghiệp chè nắm bắt xu thế tiêu dùng của thị trường; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp xúc, giao dịch, tiếp nhận thông tin nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý từ khâu trồng trọt, thu mua đến chế biến nhằm tạo ra sản phẩm chè chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Hội nghị còn là dịp để ngành chè, doanh nghiệp và người làm chè Việt Nam có cơ hội nhìn nhận lại thực tế chè Việt Nam đang ở vị trí nào so với ngành chè thế giới để từ đó có những bước điều chỉnh phù hợp với xu hướng phát triển chung.

1.2. Nội dung

1.2.1. Thông tin chung

- Tên gọi: Hội nghị Quốc tế Chè 2012 tại Việt Nam

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong Quý IV/2012

- Địa điểm: tại Lâm Đồng.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đơn vị tổ chức: Hiệp hội Chè Việt Nam

- Đơn vị phối hợp: Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối

2.2.2. Nội dung Hội nghị

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Ngày thứ nhất

ĐI THĂM QUAN KHẢO SÁT:

9:00 - 14:00

- Đón tiếp đại biểu tại khách sạn

- Hiệp hội chè VN, Sở NN & PTNT tỉnh Lâm Đồng và công ty chè tại vùng chè thăm quan

14:00 - 17:00

- Tham quan vùng chè Bảo Lộc và một số cơ sở sản xuất chè tiêu biểu

Ngày thứ hai

HỘI NGHỊ TẠI LÂM ĐỒNG

8:00 - 8:45

- Đón tiếp đại biểu

 

8:45 - 9:00

- Khai mạc hội nghị

Lãnh đạo TP. Bảo Lộc

9:00 - 11:45

- Các báo cáo tham luận

- Bộ Nông nghiệp & PTNT

- Hiệp hội Chè

- Sở NN & PTNT tỉnh Lâm Đồng

- Các đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài nước

11:45 - 13:30

- Nghỉ ăn trưa

 

13:30 - 15:30

- Tổ chức tiếp xúc, giao lưu, trao đổi giữa doanh nghiệp trong nước và các nhà nhập khẩu

- Thưởng thức trà Lâm Đồng

- Các đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài nước

15:30 - 16:00

- Tổ chức ký kết hợp tác đầu tư trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trà và các loại hình đầu tư khác

- Các đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài nước

16:00 - 16:30

- Bế mạc Hội thảo

- Lãnh đạo TP Bảo Lộc

1.3. Kinh phí

a) Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí XTTM 2012 là: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí sau:

+ Chi phí thông tin tuyên truyền, quảng bá Hội nghị trên đài truyền hình trung ương và địa phương; in ấn và gửi giấy mời, kỷ yếu hội nghị;

+ Chi phí thuê hội trường/phòng họp, trang thiết bị, trang trí (tiêu đề Hội nghị, pano, băng rôn, lẵng hoa, bát hoa để bàn, hoa cài áo…) phục vụ Hội nghị;

+ Chi phí biên dịch tài liệu, thuê phiên dịch, phục vụ Hội nghị;

+ Chi phí văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, fax phục vụ Hội nghị;

+ Chi phí bồi dưỡng báo cáo tham luận; bồi dưỡng đại biểu tham dự Hội nghị, bồi dưỡng báo chí;

+ Chi phí đi lại và chỗ ở, phụ cấp công tác phí cho Ban Tổ chức, cán bộ chuẩn bị Hội nghị, diễn giả.

b) Giao Vụ Tài chính thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết.

II. HỘI THẢO GIẢI PHÁP CHO NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ TRONG GIAI ĐOẠN KINH TẾ SUY THOÁI

2.1. Mục đích

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm gỗ và mỹ nghệ đến các thị trường tiềm năng; cung cấp thông tin thương mại về thị trường sản phẩm gỗ và đồ gỗ đến các doanh nghiệp có xuất khẩu sản phẩm gỗ nhằm đẩy mạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu đồ gỗ và mỹ nghệ của Việt Nam.

2.2. Nội dung

2.2.1. Thông tin chung

- Tên gọi: Hội thảo giải pháp cho ngành chế biến gỗ trong giai đoạn kinh tế suy thoái

- Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong Quý III/2012

- Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Đơn vị tổ chức: Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh

- Đơn vị phối hợp: Cục Chế biến thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối

2.2.2. Nội dung Hội thảo

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

08:30-09:00

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

09:00-09:10

Khai mạc

Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM

09:10-09:20

Phát biểu chào mừng Hội thảo

Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh

09:20-09:50

Báo cáo đề dẫn Hội thảo

Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM

09:50-10:20

Giải lao

 

10:20-10:50

Tham luận về giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ vào Hoa Kỳ

Đại diện một doanh nghiệp có khối lượng sản phẩm xuất khẩu lớn vào thị trường Hoa Kỳ

10:50-11:20

Tham luận về giải pháp ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ vào Trung Quốc

Đại diện một doanh nghiệp có khối lượng sản phẩm xuất khẩu lớn vào thị trường Trung Quốc

11:20-11:40

Định hướng nguyên liệu cho chế biến gỗ

Tổng cục Lâm nghiệp

11:40-13:30

Ăn trưa

 

13:30-14:00

Giải pháp ổn định thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ vào Nhật Bản

Đại diện một doanh nghiệp có khối lượng sản phẩm xuất khẩu lớn vào thị trường Nhật Bản

14:00-14:30

Giải pháp ổn định thị trường xuất khẩu sản phẩm gỗ vào châu Âu

Đại diện một doanh nghiệp có khối lượng sản phẩm xuất khẩu lớn vào thị trường châu Âu

14:30-15:00

Giải lao

 

15:00-15:30

Định hướng xuất khẩu sản phẩm gỗ năm 2012

Vụ xuất nhập khẩu-Bộ Công thương

15:30-16:00

Phát biểu của Sở NN và PTNT một số tỉnh phát triển chế biến, xuất khẩu gỗ

Lãnh đạo Sở NN và PTNT TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Trị, Bình Định…

16:00-16:15

Chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

16:15-17:20

Thảo luận

Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM

17:20-17:30

Bế mạc Hội thảo

Cục Chế biến, Thương mại NLTS&NM

2.3. Kinh phí

a) Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí XTTM 2012 là: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí sau:

+ Chi phí thông tin tuyên truyền, quảng bá Hội nghị trên đài truyền hình trung ương và địa phương; in ấn và gửi giấy mời, kỷ yếu hội nghị;

+ Chi phí thuê hội trường/phòng họp, trang thiết bị, trang trí (tiêu đề Hội nghị, pano, băng rôn, lẵng hoa, bát hoa để bàn, hoa cài áo…) phục vụ Hội nghị;

+ Chi phí biên dịch tài liệu, thuê phiên dịch, phục vụ Hội nghị;

+ Chi phí văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, fax phục vụ Hội nghị;

+ Chi phí bồi dưỡng báo cáo tham luận; bồi dưỡng đại biểu tham dự Hội nghị, bồi dưỡng báo chí;

+ Chi phí đi lại và chỗ ở, phụ cấp công tác phí cho Ban Tổ chức, cán bộ chuẩn bị Hội nghị, diễn giả.

b) Giao Vụ Tài chính thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 507/QĐ-BNN-CB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu507/QĐ-BNN-CB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2012
Ngày hiệu lực13/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 507/QĐ-BNN-CB

Lược đồ Quyết định 507/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức Hội nghị quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 507/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức Hội nghị quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu507/QĐ-BNN-CB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành13/03/2012
        Ngày hiệu lực13/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 507/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức Hội nghị quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 507/QĐ-BNN-CB phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ tổ chức Hội nghị quốc tế

            • 13/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực