Quyết định 5071/QĐ-BYT

Quyết định 5071/QĐ-BYT năm 2018 về "Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5071/QĐ-BYT 2018 ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5071/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC NHẰM KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 25/5/2018 của Văn Phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý Dược, Quản lý Khám, chữa bệnh, Công nghệ thông tin; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Pháp chế; Chánh Thanh tra Bộ Y tế; Giám đốc Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe trung ương; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c PTT Vũ Đức Đam);
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- UBND các t
nh, thành phố;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Thanh tra Bộ Y tế;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe trung ương;
- T
ng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Cục QLD;
- Tập đoàn Viettel, các cơ sở cung cấp phần mềm;
- Lưu: VT, KCB, CNTT, QLD (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT NỐI CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC NHẰM KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5071/QĐ-BYT ngày 17 tháng 8 năm 2018)

STT

Nội dung

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

Dự kiến sản phẩm đạt được

Thời gian hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế

1.1

Xây dựng và ban hành chuẩn liên thông (API, mô tả API, quy trình liên thông dữ liệu) đối với phần mềm quản lý cơ sở cung ứng thuốc

Cục Quản lý Dược

Cục Công nghệ thông tin, Sở Y tế các địa phương, Viettel

Sản phẩm: Chuẩn API liên thông cơ sở cung ứng thuốc

Tháng 8/2018

1.2

Xây dựng chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phn mm ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc

Cục Quản lý Dược

Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Sản phẩm: Quyết định yêu cầu chuẩn dữ liệu đầu ra

Tháng 8- 10/2018

1.3

- Xây dựng phần mềm để hoàn thiện các nghiệp vụ quản lý chuỗi cung ứng thuốc quốc gia:

- Hoàn thiện Hệ thống quản lý Dược quốc gia; Công cụ chuẩn hóa các danh mục dùng chung; Công cụ, báo cáo tng hợp dữ liệu điu hành chỉ đạo triển khai; và Nghiệp vụ thống kê báo cáo trực tuyến đ điu hành công tác quản lý nhà nước.

- Hoàn thiện Hệ thống quản lý nhà thuốc, đảm bảo kết nối liên thông với Hệ thống quản lý Dược quốc gia, có tính bảo mật cao và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý

Cục Quản lý Dược

Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Viettel

Sản phẩm: Hệ thống quản lý Dược quốc gia và Hệ thống quản lý nhà thuốc hoàn chỉnh

Tháng 8- 10/2018

1.4

Xây dựng danh mục dùng chung lĩnh vực dược

Cục Công nghệ thông tin

Cục Quản lý Dược

Sản phẩm: Danh mục lĩnh vực dược

Tháng 9/2018

1.5

Xây dựng danh mục dùng chung lĩnh vực khám, chữa bệnh

Cục Công nghệ thông tin

Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Sản phẩm: Danh mục lĩnh vực khám chữa bệnh

Hoạt động thường xuyên

1.6

Xây dựng bộ tài liệu, video hướng dẫn cài đặt, sử dụng phn mm quản lý nhà thuốc và kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc

Cục Quản lý Dược

Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Viettel

Sản phẩm: Tài liệu và video hướng dẫn sử dụng phần mềm

Tháng 08/ 2018

1.7

Tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ người dùng các vấn đliên quan đến phn mm:

-Thành lập hotline, hotmail hỗ trợ 24/7

- Nâng cấp phn mềm và hỗ trợ kết ni liên thông dữ liệu

Cục Công nghệ thông tin

Viettel, Cục Qun lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý Dược

Sản phẩm: Kịp thời giải đáp thắc mắc của các bên liên quan, phn mm được nâng cấp

Hoạt động thường xuyên

1.8

Hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các địa phương trin khai ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc

Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin

Sản phẩm: Ban hành các văn bản quản lý, thành lập các Đoàn kim tra giám sát việc thực hiện tại các địa phương.

Hoạt động thường xuyên

1.9

Ban hành quy định bắt buộc thuốc lưu hành trên thị trường phải có mã QR code (Quick Response code)

Cục Quản lý Dược

Vụ Pháp chế

Sản phẩm: Ban hành Thông tư hướng dẫn đăng ký thuốc.

Tháng 8/2018

1.10

Xem xét, sửa đổi Thông tư 02/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế Quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Cục Quản lý Dược

Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin

Sản phẩm: Rút ngắn lộ trình yêu cầu cơ sở bán lẻ thuốc là quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã phải có trang thiết bị và trin khai ứng dụng CNTT thực hiện kết nối mạng để quản lý hoạt động kinh doanh thuốc

Tháng 8- 12/2018

1.11

Ban hành các chế tài xử lý đối với các cơ sở bán lẻ thuốc không ứng dụng CNTT kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc, không cập nhật thường xuyên sliệu theo quy định.

Cục Quản lý Dược

Vụ Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin

Sản phẩm: Sửa đổi Nghị định 176/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế

Tháng 8- 12/2018

1.12

Tuyên truyền về việc ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc, nêu rõ các lợi ích đối với cơ sở bán lẻ thuốc khi tham gia kết ni: kim soát slô, hạn dùng, xuất, nhập, tồn, kịp thời nhận các văn bản chỉ đạo của cơ quan quản lý, đặc biệt tuyên truyền việc ứng dụng CNTT trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cơ sở bán lẻ thuốc theo lộ trình của Bộ Y tế

Vụ truyền thông, thi đua khen thưởng

Cục Quản lý Dược, Sở Y tế các địa phương, Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe trung ương

Sản phẩm: Các bài viết phổ biến về việc ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc, xây dựng các phóng sự....

Hoạt động thường xuyên

1.13

Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí về sự cn thiết ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc, giúp các nhà báo hiu thêm, từ đó có thể đăng tải, chia sẻ trong quá trình viết bài, đưa tin kịp thời, chính xác.

Vụ Truyền thông và thi đua khen thưng

Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin

Sản phẩm: cung cấp thông tin xung quanh nội dung và sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT kết nối cơ sở cung ứng thuốc

Hoạt động thường xuyên

1.14

- Xây dựng kế hoạch triển khai kết nối liên thông các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán lẻ thuốc

- Rà soát, nghiên cu việc quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện quy định về kê đơn thuốc đtiến tới việc đồng bộ hóa quản lý thông tin giữa việc kê đơn thuốc với cơ sở bán lẻ thuốc.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh

Viettel, các cơ sở cung ứng phần mềm quản lý nhà thuốc

Sản phẩm: Kế hoạch triển khai; các văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 8/2018 đến tháng 12/2019

1.15

- Xây dựng cơ chế bảo mật, an toàn thông tin và hạ tầng máy chủ đảm bảo công tác vận hành toàn bộ hệ thống.

- Phân quyền sử dụng dữ liệu.

- Hiệu năng đảm bảo việc kết nối liên thông thông suốt 24/24 trong quá trình kinh doanh của hàng thuốc.

- Bảo mật dữ liệu khi kết nối liên thông được thực hiện.

Cục Công nghệ thông tin

Viettel, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám chữa bệnh

Sản phẩm: Quy chế phân quyền truy cập phn mm

Tháng 8- 12/2018

1.16

Hướng dẫn các đơn vị dự toán và bố trí kinh phí đtrin khai Đề án

Vụ Kế hoạch tài chính

Cục Quản lý Dược, Cục Công nghệ thông tin, Cục Quản lý khám chữa bệnh

Sản phẩm: Bố trí nguồn kinh phí, các văn bản hướng dẫn phân b kinh phí

Hoạt động thường xuyên

2

SY tế các địa phương

2.1

Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, các cơ sở cung ứng thuốc và các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở cung ứng thuốc và các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở cung ứng thuốc và cơ quan quản lý

Sở Y tế

 

Sản phẩm: Bản kế hoạch chi tiết, trong đó có trách nhiệm rõ ràng của các Sở, Ban, Ngành địa phương, Doanh nghiệp CNTT tham gia, ghi rõ nguồn kinh phí để thực hiện.

Tháng 9/2018

2.2

Thành lập các Tổ công tác triển khai ng dụng CNTT kết ni liên thông nhà thuốc do 01 đồng chí Lãnh đạo Sở y tế làm Tổ trưởng

Sở Y tế

Viettel

Sản phẩm: Quyết định thành lập Tổ công tác và kế hoạch hoạt động của Tổ công tác

Tháng 9/2018

2.3

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho các cơ sở cung ứng thuốc sử dụng phn mm kết nối liên thông nhà thuốc

Sở Y tế

Viettel và các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc

Sản phẩm: Các cơ sở được cài đặt và sử dụng thành thạo phần mềm

Tháng 9/2018

2.4

Kiểm tra giám sát việc thực hiện kết nối liên thông nhà thuốc và việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, đảm bảo duy trì ứng dụng CNTT tại các cơ sở cung ứng thuốc bền vững

Sở Y tế

Các Sở, Ban, Ngành tại địa phương

Sản phẩm: Biên bản kiểm tra, các công văn hướng dẫn, chỉ đạo

Hoạt động thường xuyên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5071/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5071/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2018
Ngày hiệu lực17/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5071/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5071/QĐ-BYT 2018 ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5071/QĐ-BYT 2018 ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5071/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành17/08/2018
        Ngày hiệu lực17/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 5071/QĐ-BYT 2018 ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5071/QĐ-BYT 2018 ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc

         • 17/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực