Quyết định 5090/QĐ-UBND

Quyết định 5090/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 5090/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5090/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph Đà Nng ban hành Quy định v quản lý nhà nước đi với các t chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 186/TTr-VHNT-VP ngày 14 tháng 10 năm 2019 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3036/TTr-SNV ngày 23 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc sửa đổi một số điều, khoản của Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nng tại Quyết định số 7222/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng:

1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi như sau:

“2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội:

a) Đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ trước và quyết định các nhiệm vụ, phương hướng công tác cho nhiệm kỳ sau.

b) Thảo luận, biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ.

c) Hiệp thương cử ra Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Liên hiệp Hội”.

2. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“1. Ban Chấp hành Liên hiệp Hội do Đại hội đại biểu hiệp thương cử ra, gồm Chủ tịch của các Hội chuyên ngành, một scán bộ chuyên trách của cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội và các văn nghệ sĩ tiêu biểu khác. Khi Chủ tịch Hội chuyên ngành không còn đảm nhiệm chức danh thì Chủ tịch mới được bầu tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp Hội”.

3. Điều 8 được sửa đổi như sau:

“Điều 8. Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra do Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội hiệp thương cử ra, có nhiệm vụ:

1. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ.

2. Kiểm tra hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội.

3. Kiểm tra tài chính của Liên hiệp Hội.

4. Phối hợp với Ban Kiểm tra của các Hội chuyên ngành kiểm tra mọi hoạt động của các Hội chuyên ngành khi cần thiết”.

4. Điều 9 được sửa đổi như sau:

“Điều 9. Ban Thường vụ

1. Ban Thường vụ do Ban Chp hành Liên hiệp Hội bu ra, slượng không quá 1/3 (một phần ba) số Ủy viên Ban Chấp hành, có nhiệm vụ:

a) Thay mặt Ban Chấp hành điều hành công việc của Liên hiệp Hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành.

b) Chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp của Ban Chấp hành.

c) Đề xuất việc bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và nhân sự lãnh đạo của các cơ quan trực thuộc Liên hiệp Hội.

d) Triệu tập Đại hội bất thường Liên hiệp Hội khi có 2/3 (hai phần ba) số Ủy viên Ban Chấp hành đề nghị.

2. Ban Thường vụ mỗi tháng họp một lần. Khi cần thiết có thể tổ chức họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch”.

5. Điều 11 được sửa đổi như sau:

“Điều 11. Các cơ quan trực thuộc

1. Các cơ quan trực thuộc Liên hiệp Hội gồm Văn phòng, Tạp chí Non nước, Trang tin điện tử Văn nghệ Đà Nng, Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật, Quỹ Sáng tạo Văn học - Nghệ thuật và các ban chuyên môn.

2. Văn phòng là cơ quan thường trực giúp việc cho Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên thực hiện các công việc hành chính và nghiệp vụ có liên quan.

3. Tạp chí Non Nước, Trang tin điện tử Văn nghệ Đà Nng là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp Hội, hoạt động theo Luật Báo chí. Tổng biên tập do Ban chp hành cử và được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật.

4. Quỹ Sáng tạo Văn học - Nghệ thuật là quỹ xã hội trực thuộc Liên hiệp Hội, được thành lập, tchức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Tùy điều kiện và nhu cầu hoạt động, Ban Chấp hành quyết định thành lập các ban chuyên môn, giúp việc, hội đồng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Liên hiệp hội”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhim tổ chức thc hin

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao; Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5090/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5090/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2019
Ngày hiệu lực04/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5090/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5090/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5090/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5090/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành04/11/2019
        Ngày hiệu lực04/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5090/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5090/QĐ-UBND 2019 sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng

           • 04/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực