Quyết định 5093/QĐ-BCT

Quyết định 5093/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5093/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành điện


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5093/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁ THÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂM 2011 CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004, Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 24/2011/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường;

Căn cứ các công văn số: 2674/LĐTBXH-LĐTL ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Vụ Lao động - Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 192/QLG-TLSX ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Cục Quản lý giá, Bộ Tài Chính; 181/TCDN-NV1 ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài Chính; 2774/MTTW-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; 600/TCNL-NĐ&ĐHN ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Tổng cục Năng lượng; công văn cử người của Vụ Tài chính ngày 02 tháng 8 năm 2012; 112/HTC-BVNTD ngày 17 tháng 8 năm 2012 của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về việc cử cán bộ tham gia Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam,

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm các nội dung sau:

1. Thành phần của Tổ công tác gồm các ông (bà) có tên trong danh sách tại Phụ lục 1 kèm theo.

2. Phạm vi kiểm tra: Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Đối tượng kiểm tra: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên.

4. Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ 05 tháng 9 năm 2012 (xem kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác, Tổ trưởng và các thành viên của Tổ công tác:

1. Trên cơ sở các báo cáo quyết toán, kiểm toán độc lập, Tổ công tác có nhiệm vụ:

a) Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo kế hoạch tại Phụ lục 2 kèm theo;

b) Đề xuất và trình Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh giá bán điện theo quy định.

2. Quyền hạn của Tổ công tác:

a) Yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp số liệu, tài liệu và giải trình liên quan để Tổ công tác thực hiện việc kim tra giá thành sản xuất kinh doanh điện;

b) Đề xuất thuê tư vấn độc lập thực hiện việc kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ công tác để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm tra theo đúng tiến độ; báo cáo Lãnh đạo Bộ các nội dung kiểm tra theo yêu cầu.

4. Các thành viên của Tổ công tác có trách nhiệm hoàn thành các nội dung công việc được phân công và báo cáo Tổ trưởng theo đúng tiến độ.

5. Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Điều tiết điện lực là đơn vị đầu mối trong công tác kiểm tra, xác nhận giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm phối hợp thực hiện; cung cp thông tin, sliệu và các hỗ trợ cần thiết khác để Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Tổ trưng Tổ công tác và các thành viên, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Trưởng ban Kinh tế và Đối ngoại (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính;
- Vụ Lao động - Tiền lương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Kinh tế và Đối ngoại - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Tổng cục Năng lượng;
- Vụ Tài chính;
- Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁ THÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂM 2011 CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 5093/QĐ-BCT ngày 04 tháng 09 năm 2012)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Nhiệm vụ

1

Đặng Huy Cường

Cục trưởng

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Tổ trưởng

2

Đinh Thế Phúc

Phó Cục trưởng

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

3

Đỗ Gia Phan

y viên Thường vụ

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Thành viên

4

Đoàn Thế Vinh

Phó Vụ trưởng

Vụ Nhiệt điện và Điện Nguyên tử - Tổng cục Năng lượng, Bộ Công Thương

Thành viên

5

Trần Tuệ Quang

Trưởng Phòng

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

6

Nguyễn Đức Sơn

Trưởng Phòng

Ban Kinh tế và Đối ngoại, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam

Thành viên

7

Nguyễn Huy Hưng

Trưởng Phòng

Vụ Lao động - Tin lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên

8

Lê Thị Diệu Thương

Phó Trưởng phòng

Cục Quản lý giá, Bộ Tài Chính

Thành viên

9

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chuyên viên chính

Vụ Tài chính, Bộ Công Thương

Thành viên

10

Nguyễn Thị Hoàng Hà

Phó Trưởng Phòng

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

11

Ngô Mạnh Kiên

Phó Trưởng Phòng

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

12

Nguyễn Văn Xuyền

Kế toán trưởng

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

13

Nguyễn Thanh Hương

Tư vấn

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

14

Nguyễn Thị Vịnh Long

Tư vấn

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

15

Trần Thị Mỹ Dung

Chuyên viên

Cục Quản lý giá, Bộ Tài Chính

Thành viên

16

Vũ Hải Phong

Chuyên viên

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài Chính

Thành viên

17

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

18

Nguyễn Xuân Phú

Chuyên viên

Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương

Thành viên

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIÁ THÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂM 2011 CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số
5093/QĐ-BCT ngày 04 tháng 9 năm 2012)

1. Mục đích, yêu cầu kiểm tra

Kiểm tra, xác nhận kết quả thực hiện giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá bán điện.

2. Nội dung kiểm tra

Xác định giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở số liệu quyết toán, kiểm toán và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3. Phương pháp tiến hành kiểm tra

Đánh giá các nguồn số liệu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp và đi kiểm tra thực tế.

a) Đánh giá số liệu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do kiểm toán độc lập và Kiểm toán Nhà nước thực hiện (bao gồm báo cáo của Công ty mẹ và toàn Tập đoàn);

- Các báo cáo tài chính năm 2011 của các đơn vị hạch toán độc lập do các Công ty kiểm toán độc lập thực hiện;

- Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 của các khâu: phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện kèm theo thuyết minh chi tiết các số liệu hp lệ được lấy từ các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

b) Kiểm tra thực tế tại các đơn vị gồm: một số đơn vị phát điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và một số Tổng công ty điện lực.

4. Kế hoạch thực hiện

TT

Công việc

Thời gian

Kết quả

1

Họp phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ công tác và thảo luận về đề cương Báo cáo tổng hp

05-06/9/2012

Kế hoạch kiểm tra chi tiết.

Đề cương Báo cáo tổng hợp.

2

Đánh giá sơ bộ các số liệu do EVN cung cấp để xác định giá thành SX - KD điện năm 2011 của các khâu

07-11/9/2012

Báo cáo đánh giá sơ bộ của các nhóm được phân công

3

Tổ chức kiểm tra một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại 3 miền Bắc, Trung, Nam gồm: một số nhà máy điện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và một số Tổng công ty điện lực.

13-21/9/2012

Báo cáo đánh giá về kết quả kiểm tra tại các đơn vị của các nhóm

4

Lập dự thảo Báo cáo tổng hợp về kết quả kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011, gửi lấy ý kiến và tổ chức họp Tổ kiểm tra về nội dung dự thảo Báo cáo tổng hợp cuối cùng

24-27/9/2012

Báo cáo tổng hp cuối cùng

5

Báo cáo Bộ Công Thương kết quả kim tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011

28/9/2012

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5093/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5093/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2012
Ngày hiệu lực04/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5093/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5093/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5093/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành điện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5093/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành04/09/2012
        Ngày hiệu lực04/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5093/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành điện

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5093/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Tổ công tác kiểm tra giá thành điện

            • 04/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực