Quyết định 51/1999/QĐ-UB

Quyết định 51/1999/QĐ-UB về Quy chế độ hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 51/1999/QĐ-UB Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

- Căn cứ Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành điều lệ xây dựng, quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa";

- Căn cứ kế hoạch triển khai việc xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" số 02/KH-BCĐ ngày 2/4/1999 của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương;

- Căn cứ Quyết định số 2140/QĐ-UB ngày 24/5/1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, điều hành quỹ "Đền ơn đáp nghĩa",

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này quy định chế độ hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng uỷ ban nhân dân Thành phố, các thành viên trong Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
KIÊM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"
Lưu Minh Trị

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA" THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo quyết định số 51/1999/QĐ-UB ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Điều 1:

Ban chỉ đạo xây dựng, điều hành quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố gọi tắt là Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Thành phố gồm đại diện lãnh đạo một số Sở ban ngành, đoàn thể Thành phố được thành lập theo quyết định số 2140/QĐ-UB ngày 24/5/1999 của UBND Thành phố Hà Nội.

Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Thành phố gồm các bộ phận sau:

* Thường trực Ban chỉ đạo gồm Trưởng ban và các Phó ban trưởng ban.

* Tiểu ban vận động ủng hộ quỹ do Phó Chủ tịch uỷ ban Mặt trận Tổ quốc là Trưởng tiểu ban.

Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng quỹ tham gia tiểu ban vận động gồm:

- Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

- Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố

- Đại diện Quân khu Thủ đô

- Đại diện Sở Công nghiệp Thành phố

- Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Tiểu ban tuyên truyền do Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin làm Trưởng tiểu ban.

Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng quỹ tham gia tiểu ban kiểm tra tuyên truyền gồm:

- Tổng biên tập báo Kinh tế và đô thị

- Phó Tổng biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

- Trưởng ban biên tập dân chính Đảng báo Hà Nội mới.

* Tiểu ban kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Tài chính Vật giá làm Trưởng tiểu ban.

Các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng quỹ tham gia tiểu ban gồm:

- Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố

- Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

- Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Ngoài ra Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Thành phố còn có bộ phận giúp việc gồm một số cán bộ kiêm nhiệm của các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo được thành lập và hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 2:

1. Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Thành phố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và làm việc theo chế độ tập thể. Họp thường kỳ 6 tháng 1 lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được quy định tài điều 13 của Điều lệ.

2. Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Thành phố có thể họp bất thường để giải quyết những công việc đột xuất theo đề nghị của thường trực Ban chỉ đạo hoặc theo đề nghị của ít nhất 1/3 số thành viên Ban chỉ đạo xây dựng quỹ.

3. Các cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Thành phố phải được thông báo trước 10 ngày và có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia, do Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban (nếu Trưởng ban vắng mặt) làm chủ toạ và có thể mời thêm các cơ quan có liên quan tham gia giải quyết công việc.

4. Thành viên Ban chỉ đạo được sử dụng cán bộ chuyên môn thuộc cấp mình quản lý để giúp việc và phối hợp với bộ phận giúp việc của Ban chỉ đạo.

5. Mối quan hệ giữa Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Thành phố với các Ban chỉ đạo xây dựng quỹ cấp dưới (quận, huyện, phường, xã) là mối quan hệ chỉ đạo và chịu sự chỉ đạo về những nội dung và phạm vi quy định của Điều lệ xây dựng và quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

Điều 3:

Ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở Thành phố có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở cấp dưới: quận, huyện, xã, phường.

2. Kiểm tra các hoạt động của quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Thành phố bảo đảm thu, chi đúng quy định, chấp hành đúng chế độ tài chính kế toán.

3. Lập dự toán thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" giữa Ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương, UBND Thành phố và Sở Tài chính Vật giá Thành phố.

4. Tổ chức kế toán và báo cáo quyết toán thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đúng chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định hiện hành.

5. Kiểm tra, duyệt quyết toán thu, chi của quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp Quận, Huyện.

6. Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích, kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.

Điều 4:

1. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Thành phố được thực hiện theo quy định tại khoản 6, khoản 7 điều 9 của Điều lệ xây dựng, quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được sử dụng trong kinh phí 5% tổng số thu hàng năm của quỹ và sử dụng theo hướng dẫn của Bộ tài chính Vật giá Thành phố.

2. Trưởng ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" là chủ tài khoản của quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

3. Ban chỉ đạo xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Thành phố được dùng con dấu của UBND Thành phố.

Điều 5:

1. Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng quỹ thực hiện các nhiệm vụ quy định tài điều 14 của Điều lệ.

2. Thường trực Ban chỉ đạo họp mỗi quy 1 lần để nghe bộ phận giúp việc báo cáo tình hình và kết quả vận động quỹ trong quý và quyết định chương trình hoạt động của quý sau.

3. Thường trực Ban chỉ đạo có thể họp bất thường theo triệu tập của Trưởng ban hoặc đề nghị của các Phó trưởng ban

Các cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo có thể mời thành viên hoặc cơ quan có liên quan dự để giải quyết các công việc.

Chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động của Ban chỉ đạo cấp Quận, Huyện trực thuộc Thành phố.

Điều 6:

Tiểu ban vận động có nhiệm vụ chủ trì lập kế hoạch vận động, hướng dẫn vận động ủng hộ quỹ trên địa bàn toàn thành phố và giúp Ban chỉ đạo Thành phố trực tiếp vận động ủng hộ quỹ cấp thành phố.

Điều 7:

Tiểu ban tuyên truyền có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, làm khẩu hiệu, biểu ngữ... để cho mọi người thống nhất về ý nghĩa và sự cần thiết của việc xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hăng hái, tự nguyện ủng hộ xây dựng quỹ.

Điều 8:

Tiểu ban kiểm tra có nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thu chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" theo quy định.

Điều 9:

Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng quỹ có nhiệm vụ giúp thường trực Ban chỉ đạo:

1. Mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước Thành phố, lập dự toán thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hàng năm theo quy định Điều lệ.

2. Quyết toán thu, chi hàng năm.

3.Chuẩn bị các loại sổ sách, giấy tờ, biểu mẫu, biên lai thu, chi để thực hiện thống nhất.

4. Quản lý việc thu, chi và báo cáo quyết toán thu, chi quỹ theo đúng quy định của Bộ Tài chính, Sở Tài chính Vật giá.

5. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đề xuất các vấn đề về quỹ của các Quận, Huyện trên địa bàn Thành phố.

6. Soạn thảo các văn bản phục vụ cho công tác vận động ủng hộ quỹ, sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban chỉ đạo cấp Trung ương.

7. Đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xây dựng quỹ, đề nghị kỷ luật tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quỹ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/1999/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/06/1999
Ngày hiệu lực 23/06/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 51/1999/QĐ-UB Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 51/1999/QĐ-UB Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Lưu Minh Trị
Ngày ban hành 23/06/1999
Ngày hiệu lực 23/06/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 51/1999/QĐ-UB Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/1999/QĐ-UB Ban chỉ đạo xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa Hà Nội

  • 23/06/1999

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 23/06/1999

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực