Quyết định 51/2001/QĐ-BVHTT

Quyết định 51/2001/QĐ-BVHTT về việc công nhận di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2001/QĐ-BVHTT công nhận di tích


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2001/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DI TÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Căn cứ điều 34 của Hiến Pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .
Căn cứ điều 69 Luật đất đai năm 1993 về việc qui định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích .
Căn cứ Pháp Lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh năm 1984 .
Căn cứ Nghị định 81/CP ngày 8-11-1993 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin .
Sau khi xem xét hồ sơ di tích và đề nghị của ông chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Quảng Bình, Tây Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.
Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Bảo tồn Bảo tàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay công nhận 18 di tích và bổ sung 19 di tích sau:

Tỉnh Thanh Hoá (02 di tích)

1. Di tích Lịch sử : Đền thờ Trần Khát Chân- xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá .

Di tích lịch sử : Núi và đền Đồng Cổ – xã Yên Thọ, huyện Yên Định , tỉnh Thanh Hoá .

Tỉnh Hà Nam ( 01 di tích ):

Di tích Kiến trúc nghệ thuật: Đình Nguyễn Trung – xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam .

III. Tỉnh Bắc Ninh ( 07di tích)

2. Di tích kiến trúc nghệ thuật : Đình Ngô Nội - xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Di tích kiến trúc nghệ thuật : Đình Lạc Nhuế – xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh .

Di tích nghệ thuật: Chùa Xuân Đồng- xã Hoà Long, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc

3. Ninh.

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền Dương ổ – xã Phong Khê, huyệnYên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

5. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Thôn Trung- xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

6. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Tam Lư- xã Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình Đình Tổ- xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

IV. Tỉnh Quảng Bình ( 03 di tích )

7. Di tích lịch sử: Địa điểm vụ thảm sát Mỹ Trạch- xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

8. Di tích lịch sử : Trận địa pháo Đại đội nữ dân quân Ngư Thuỷ – xã Hải Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình .

Di tích lịch sử: Ga Kẻ Rấy – Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

V. Tỉnh Tây Ninh ( 01 di tích )

Di tích lịch sử: Căn cứ thanh niên cách mạng Trảng Bàng tại Rừng Rong– xã An Tịnh , huyện Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh .

VI. Tỉnh Lào Cai ( 02 di tích)

9. Di tích khảo cổ : Phế tích thành cổ Nghị Lang – Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Di tích lịch sử : Đền Cấm- phường Phố Mới, Thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

VII. Tỉnh Vĩnh Phúc ( 01 di tích )

Di tích lịch sử – nghệ thuật : Đền Văn Quán – xã Văn Khê, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc .

VIII. Tỉnh Quảng Ninh ( 01 di tích và bổ sung 19 di tích):

Di tích lịch sử : Thương Cảng Vân Đồn – xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

· * Bổ sung 19 nhà thờ sau đây vào quyết định số 34/VH-QĐ ngày 9/1/1990 công nhận di tích lịch sử Miếu 19 vị Tiên công :

· Nhà thờ họ Lê ( Lê Mở, Lê Khép)- xã Phong Cốc huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Ngô ( Ngô Bách Đoan)- xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Nguyễn ( Nguyễn Phúc Cốc, Nguyễn Phúc Thắng, Nguyễn Phúc Vinh) – xã Phong Cốc, huyệnYên Hưng, tỉnh Quang Ninh.

· Nhà thờ họ Vũ ( Vũ Song), xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Vũ ( Vũ Hồng Tiệm)- xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Dương( Dương Quang Tín) – xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Dương ( Dương Quang Tấn)- xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Phạm ( Phạm Việt)- xã Cẩm La, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Bùi ( Bùi Huy Ngoạn)- xã Phong Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Vũ ( Vũ Giai)- xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Vũ ( Vũ Tam Tỉnh)- xã Yên Hải, huyệnYên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Bùi ( Bùi Bách Niên)- xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Nguyễn ( Nguyễn Thực, Nguyễn Nghệ)- xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Nguyễn ( Nguyễn Thực, Nguyễn Nghệ )- xã Yên Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Hoàng ( Hoàng Nông, Hoàng Nênh)- xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Miếu Tiên Công( thờ Hoàng Nông, Hoàng Nênh) - xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Đỗ ( Đỗ Độ)- xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

· Nhà thờ họ Đào ( Đào Bá Lệ)- xã Liên Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà thờ họ Hoàng ( Hoàng Kim Bảng)- xã Liên Vị, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực của di tích đã khoanh vùng . Trường hợp đặc biệt xử dụng đất đai ở di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin.

Điều 3. Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh theo luật định.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo tồn bảo tàng , Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin các tỉnh: Thanh Hoá, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Lào Cai, Quảng Bình, Tây Ninh, Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Công báo.
- Lưu VP – Cục BTBT ( 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
THỨ TRƯỞNG 
Lưu Trần Tiêu


 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2001/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2001/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2001
Ngày hiệu lực11/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2001/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 51/2001/QĐ-BVHTT công nhận di tích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2001/QĐ-BVHTT công nhận di tích
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2001/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýLưu Trần Tiêu
        Ngày ban hành27/12/2001
        Ngày hiệu lực11/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/2001/QĐ-BVHTT công nhận di tích

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2001/QĐ-BVHTT công nhận di tích

            • 27/12/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực