Quyết định 51/2005/QĐ-UB

Quyết định 51/2005/QĐ-UB thành lập Quỹ xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội và ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động và điều hành Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2005/QĐ-UB thành lập quy chế hoạt động điều hành Quỹ xúc tiến thương mại Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 51/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội số 29/2000/PL-UBTVQH của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 28/12/2000;
- Căn cứ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Chính phủ về lập, sử dụng và quản lý Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu;
- Căn cứ Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ Quy định một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và Thông tư số 123/2004/NĐ-CP">51/2004/TT-BTC ngày 9/6/2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ Quy định một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
- Căn cứ Thông tư số 86/2002/TT-BTC ngày 27/9/2002 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu;
- Căn cứ Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001 của UBND Thành phố ban hành Quy chế xét thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp có thành tích xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
- Xét đề nghị của Sở Tài chính và Sở Thương mại Hà Nội tại Tờ trình số 777/LN: TC - TM ngày 18 tháng 3 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Quỹ xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội và ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động và điều hành Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Giao Sở Thương mại quản lý Quỹ Xúc tiến thương mại; Uỷ quyền cho Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) làm chủ tài khoản Quỹ xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội.

Điều 3: Giao Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan hướng dẫn và kiểm tra Trung tâm Xúc tiến thương mại trong việc thực hiện Quy chế của Quỹ, đảm bảo việc sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

QUY CHẾ

VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA QUỸ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-UB ngày 20 tháng 04 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Chương I:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động và điều hành Quỹ Xúc tiến thương mại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm hàng năm và các hoạt động xúc tiến thương mại theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Điều 2: Chức năng của Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội

Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội (viết tắt là Quỹ XTTM) được thành lập nhằm tăng cường, khuyến khích và đẩy mạnh xuất khẩu, thông qua việc chi hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường và đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo các chương trình trọng điểm của Thành phố với mục tiêu:

- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường xuất khẩu

- Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu

- Nâng cao hiểu biết và kỹ năng tiếp thị xuất khẩu

- Hỗ trợ cho sản phẩm xuất khẩu mới và thị trường xuất khẩu mới

- Tuyên truyền cho hàng hoá xuất khẩu của Thành phố

Điều 3: Nguồn vốn của Quỹ XTTM

1. Bố trí từ dự toán Ngân sách Thành phố hàng năm cấp cho Quỹ.

2. Nguồn vượt thu hàng năm của Ngân sách Thành phố.

3. Nguồn đóng góp của các doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm.

4. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 4: Quản lý quỹ XTTM

1. Giao Sở Thương mại quản lý Quỹ xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội; Uỷ quyền cho Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) quản lý và làm chủ tài khoản Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội và có trách nhiệm quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định tại Quy chế này và tuân thủ chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

2. Quỹ XTTM được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Tài khoản Quỹ Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội). Số dư cuối năm của Quỹ XTTM được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng. Quỹ được sử dụng con dấu của Trung tâm Xúc tiến thương mại Thành phố Hà Nội và có một kế toán chuyên trách trong biên chế được duyệt của Trung tâm Xúc tiến thương mại theo dõi và quản lý Quỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội có trách nhiệm kiểm soát các khoản thu, chi từ Quỹ.

3. Sở Thương mại là cơ quan chủ trì Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của Thành phố phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại hàng năm làm cơ sở để lập dự toán thu, chi Quỹ XTTM.

Điều 5: Nguyên tắc hỗ trợ cho các doanh nghiệp

1. Kinh phí thực hiện chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của Thành phố do doanh nghiệp tham gia đóng góp và Thành phố hỗ trợ một phần thông qua Quỹ XTTM.

2. Kinh phí hỗ trợ từ Quỹ XTTM phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, thực hiện nội dung chi, mức chi theo quy định của Quỹ XTTM và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Chương II:

NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6: Các nội dung chi từ Quỹ XTTM phục vụ cho các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của Thành phố

1. Thông tin thương mại, tuyên truyền xuất khẩu và lập trung tâm dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.

2. Tư vấn xuất khẩu.

3. Đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh xuất khẩu cho doanh nghiệp

4. Hội chợ triển lãm hàng xuất khẩu

5. Khảo sát, tìm kiếm thị trường xuất khẩu

6. Quảng bá thương hiệu và sản phẩm xuất khẩu đặc trưng của Hà Nội

7. Chi phí ban đầu xây dựng cơ sở hạ tầng xúc tiến thương mại, lập kho ngoại quan (Phần kinh phí chuẩn bị đầu tư).

8. Nghiên cứu, ứng dụng phát triển thương mại điện tử phục vụ xuất khẩu

9. Khen thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp địa phương có thành tích xuất khẩu theo Quyết định của UBND Thành phố.

10. Chi phí mở văn phòng đại diện tại nước ngoài, trung tâm XTTM của Thành phố để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu của Thành phố và các hoạt động xúc tiến thương mại khác do UBND Thành phố quyết định (Xúc tiến thương mại trong và ngoài nước...)

Điều 7: Mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho các hoạt động nêu tại điểm 1 đến điểm 5 Điều 6.

2. Hỗ trợ tối đa 70% chi phí cho các hoạt động nêu tại điểm 6 đến điểm 8 Điều 6.

3. Mức khen thưởng theo từng Quyết định cụ thể của UBND Thành phố cho nội dung nêu tại điểm 9 Điều 6.

4. Hỗ trợ theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thành phố cho các hoạt động xúc tiến thương mại nêu tại điểm 10 Điều 6.

Điều 8: Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

- Các doanh nghiệp của Thành phố Hà Nội thuộc mọi thành phần kinh tế do UBND Thành phố quyết định thành lập (Doanh nghiệp địa phương) và các doanh nghiệp trung ương được Thành phố quyết định tham gia vào các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của Thành phố,

- Các doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp phần kinh phí của doanh nghiệp và được Thành phố hỗ trợ thông qua Quỹ XTTM với các nội dung, chương trình hoạt động trọng điểm.

Điều 9: Lập dự toán và cấp phát kinh phí hỗ trợ từ Quỹ XTTM

Hàng năm, căn cứ vào chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm được Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt và khả năng nguồn Quỹ XTTM, Trung tâm Xúc tiến thương mại có trách nhiệm lập dự toán thu - chi của Quỹ XTTM trình Sở Thương mại và Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt để làm căn cứ quản lý, cấp phát và quyết toán Quỹ XTTM theo quy định.

Điều 10: Về hạch toán kế toán đối với Quỹ Xúc tiến thương mại

Cơ quan chủ trì chương trình xúc tiến thương mại và quản lý quỹ XTTM có trách nhiệm tổ chức hạch toán kế toán các khoản thu - chi của Quỹ XTTM theo đúng qui định của Nhà nước và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Điều 11: Quyết toán kinh phí hỗ trợ

Cuối năm, Trung tâm Xúc tiến Thương mại có trách nhiệm tổng hợp quyết toán toàn bộ các khoản thu, chi thực tế của Quỹ XTTM trình Giám đốc Sở Thương mại phê duyệt. UBND Thành phố uỷ quyền cho Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt quyết toán Quỹ XTTM và báo cáo UBND Thành phố.

Đồng thời công bố công khai với các doanh nghiệp đã tham gia chương trình.

Chương III:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các tổ chức và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Thương mại và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2005/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/04/2005
Ngày hiệu lực 20/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 51/2005/QĐ-UB thành lập quy chế hoạt động điều hành Quỹ xúc tiến thương mại Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 51/2005/QĐ-UB thành lập quy chế hoạt động điều hành Quỹ xúc tiến thương mại Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 51/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành 20/04/2005
Ngày hiệu lực 20/04/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 51/2005/QĐ-UB thành lập quy chế hoạt động điều hành Quỹ xúc tiến thương mại Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2005/QĐ-UB thành lập quy chế hoạt động điều hành Quỹ xúc tiến thương mại Hà Nội

  • 20/04/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/04/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực