Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN huỷ bỏ Điều 4 Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN phương pháp tính hạch toán thu, trả lãi Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng hủy bỏ 652/2001/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Quyết định 197/QĐ-NHNN 2018 công bố Danh mục văn bản quy phạm quản lý nhà nước hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN phương pháp tính hạch toán thu, trả lãi Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng hủy bỏ 652/2001/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎ ĐIỀU 4 CỦA QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ HẠCH TOÁN THU, TRẢ LÃI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 652/2001/QĐ-NHNN NGÀY 17/5/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt   năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt ;
Căn cứ Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Huỷ bỏ Điều 4 của Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán – Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư  pháp (để kiểm tra);
- Lưu Văn phòng, Vụ PC, Vụ KT-TC

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
 
 


Vũ Thị Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2006/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2006/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2006
Ngày hiệu lực21/10/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2006/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN phương pháp tính hạch toán thu, trả lãi Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng hủy bỏ 652/2001/QĐ-NHNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN phương pháp tính hạch toán thu, trả lãi Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng hủy bỏ 652/2001/QĐ-NHNN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2006/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýVũ Thị Liên
       Ngày ban hành06/10/2006
       Ngày hiệu lực21/10/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN phương pháp tính hạch toán thu, trả lãi Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng hủy bỏ 652/2001/QĐ-NHNN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2006/QĐ-NHNN phương pháp tính hạch toán thu, trả lãi Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng hủy bỏ 652/2001/QĐ-NHNN