Quyết định 51/2007/QĐ-BTC

Quyết định 51/2007/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 51/2007/QĐ-BTC Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội đã được thay thế bởi Thông tư 178/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2007/QĐ-BTC Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội


BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22  tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BẢO HIỂM XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1- Ban hành “Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội”, gồm:

Phần thứ nhất: Hệ thống Chứng từ kế toán;

Phần thứ hai:    Hệ thống Tài khoản kế toán;

Phần thứ ba:     Hệ thống Sổ kế toán và hình thức kế toán;

Phần thứ tư:    Hệ thống Báo cáo tài chính.

Điều 2- Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho các đơn vị BHXH huyện, BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam. 

Điều 3- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Chế độ kế toán BHXH ban hành theo Quyết định số 1124-TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996, Quyết định số 140/1999/QĐ-BTC ngày 15/11/1999, Quyết định số 07/2003/QĐ-BTC ngày 17/01/2003, Quyết định số 18/2004/QĐ-BTC ngày 16/02/2004 sửa đổi, bổ sung  Quyết định số 1124-TC/QĐ/CĐKT của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4- Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ; CQ ngang Bộ; CQ thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh,
TP trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Trang WEB Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ
- Lưu VT, Vụ CĐKT&KT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

                                                                                      

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2007
Ngày hiệu lực04/09/2007
Ngày công báo20/08/2007
Số công báoTừ số 578 đến số 579
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 51/2007/QĐ-BTC Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 51/2007/QĐ-BTC Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu51/2007/QĐ-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
    Ngày ban hành22/06/2007
    Ngày hiệu lực04/09/2007
    Ngày công báo20/08/2007
    Số công báoTừ số 578 đến số 579
    Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Bảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2013
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 51/2007/QĐ-BTC Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2007/QĐ-BTC Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội