Quyết định 51/2016/QĐ-UBND

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND Quy định thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và biện pháp thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2016/QĐ-UBND thời hạn nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2016/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI HẠN NỘP TIỀN BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/07/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3928/TTr-STC ngày 30/8/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và biện pháp thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định mức tiền phải nộp khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước vào mục đích phi nông nghiệp (đất chuyên trồng lúa nước là đất trồng được 02 vụ lúa nước trở lên trong năm).

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thu, nộp quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

3. Mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước

=

Diện tích

x

Giá của loại đất trồng lúa

x

50%

Trong đó:

a) Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền (m2).

b) Giá của loại đất trồng lúa được tính theo bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do UBND cấp tỉnh ban hành (đồng/m2).

4. Thời hạn nộp tiền

a) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế, người nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp 50% số tiền theo thông báo.

b) Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày tiếp theo, người nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp 50% số tiền còn lại theo thông báo.

c) Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được nộp vào ngân sách tỉnh Đồng Nai và hạch toán vào tài khoản sau:

Tài khoản 7111, Chương 560 Tiểu mục 4914.

5. Quản lý và sử dụng kinh phí

Việc quản lý và sử dụng kinh phí thu tiền và bảo vệ phát triển đất trồng lúa được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và Điều 4 Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đối với việc giao đất và cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước do UBND cấp tỉnh quyết định:

Căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, Cục Thuế chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tính xác định số tiền phải nộp và thông báo cho người nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

2. Đối với việc giao đất và cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa nước do UBND cấp huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa quyết định:

Căn cứ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, Chi cục Thuế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện xác định số tiền phải nộp và thông báo cho người nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

3. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm phải kê khai số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tương ứng với diện tích đất chuyên trồng lúa nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2016
Ngày hiệu lực20/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2016/QĐ-UBND thời hạn nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2016/QĐ-UBND thời hạn nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành09/09/2016
        Ngày hiệu lực20/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/2016/QĐ-UBND thời hạn nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2016/QĐ-UBND thời hạn nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa Đồng Nai

            • 09/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực