Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về quy định giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định giải thưởng môi trường Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, ngày 16 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường, ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 582/TTr-STNMT ngày 01 tháng 11 năm 2017).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Vụ pháp chế - Bộ TN&MT (b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Ủy Ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Khg, Dg7.41.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định lĩnh vực, điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm, hồ sơ, thủ tục đề nghị và xét tặng giải thưởng môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong nước và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Thời điểm xét tặng và công bố giải thưởng

Giải thưởng được xét tặng và công bố hai năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Môi trường Thế giới (ngày 05 tháng 6). Giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên được xét tặng trước giải thưởng môi trường Việt Nam một năm. Các cá nhân, tổ chức, cộng đồng đạt giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên được đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường Việt Nam trong năm tiếp theo.

Điều 4. Phạm vi, hình thức và cơ cấu Giải thưởng

1. Giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên (sau đây gọi tắt là giải thưởng) được xét tặng và công bố hai (02) năm một lần.

2. Giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên là giải thưởng chính thức duy nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

3. Giải thưởng bao gồm: Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Biểu trưng của giải thưởng và tiền thưởng.

4. Số lượng và mức tiền thưởng:

a) Số lượng giải thưởng được xem xét trên cơ sở các kết quả cụ thể của thành tích bảo vệ môi trường, nhưng không quá 09 giải thưởng cho 03 đối tượng: Tổ chức, cá nhân và cộng đồng thuộc các lĩnh vực tham gia xét tặng chia thành 06 (sáu) nhóm lĩnh vực được quy định tại Điều 7 của Quy định này.

b) Tiền thưởng: Theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

Điều 5. Nguyên tắc xét tặng

1. Việc xét tặng giải thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả và thành tích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của cá nhân, tổ chức, cộng đồng.

2. Giải thưởng ghi nhận và tôn vinh thành tích của tổ chức, cá nhân và cộng đồng đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng.

3. Không xét tặng Giải thưởng cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng đã được trao tặng Giải thưởng Môi trường của tỉnh hoặc Giải thưởng Môi trường Việt Nam của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở lần trước liền kề trên cùng một lĩnh vực.

Điều 6. Quyền lợi của tổ chức, cá nhân và cộng đồng được trao tặng

1. Được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo tiền thưởng và biểu trưng của giải thưởng.

2Được phép thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác; được sử dụng Biểu trưng của giải thưởng trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

LĨNH VỰC VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 7. Lĩnh vực xét tặng giải thưởng Môi trường

Các lĩnh vực được xem xét để tặng giải thưởng bao gồm:

1. Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường;

2. Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

3. Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

4. Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường;

5. Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học;

6. Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 8. Điều kiện xét tặng giải thưởng

1. Đối với tổ chức:

a) Đã hoạt động, sản xuất, kinh doanh liên tục trên địa bàn tỉnh, không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 04 (bốn) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng.

b) Có thành tích xuất sắc được xã hội công nhận, giải quyết thành công ít nhất một vấn đề môi trường đặc thù hay thúc đẩy tiến bộ trong hoạt động bảo vệ môi trường thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng giải thưởng quy định tại Điều 7 của Quy định này.

c) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng.

2. Đối với cá nhân và cộng đồng:

a) Không vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác của Việt Nam trong thời gian ít nhất 03 (ba) năm, tính đến thời điểm đăng ký xét tặng giải thưởng;

b) Có thành tích xuất sắc, là tấm gương điển hình được mọi người noi theo thuộc một trong các lĩnh vực xét tặng giải thưởng quy định tại Điều 7 của Quy định này.

c) Tự nguyện đăng ký hoặc được một cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp giới thiệu tham gia xét tặng giải thưởng;

Điều 9. Tiêu chí và thang điểm xét tặng giải thưởng

Tổ chức, cá nhân và cộng đồng được xem xét tặng Giải thưởng theo các tiêu chí và thang điểm sau:

1. Đối với tổ chức: Thang điểm là 100 điểm gồm các nội dung sau:

a) Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: Tối đa là 40 điểm;

b) Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: Tối đa là 30 điểm;

c) Quy mô và phạm vi ảnh hưởng: Tối đa là 15 điểm;

d) Tính liên tục và thời gian tác động: Tối đa là 10 điểm;

e) Điểm xét thêm: 05 điểm cho các đối tượng có thành tích bảo vệ môi trường tại vùng núi, vùng xa, vùng sâu và hải đảo.

2. Đối với cá nhân, cộng đồng: Thang điểm là 100 điểm gồm các nội dung sau:

a) Đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường: Tối đa là 40 điểm;

b) Tính hiệu quả về kinh tế, xã hội: Tối đa là 30 điểm;

c) Tính điển hình và ảnh hưởng đối với cộng đồng: Tối đa là 15 điểm;

d) Tính sáng tạo: Tối đa là 10 điểm;

e) Điểm xét thêm: 05 điểm cho các đối tượng có thành tích bảo vệ môi trường tại vùng núi, vùng xa, vùng sâu và hải đảo.

3. Điểm trung bình để tính xét tặng giải thưởng phải đạt từ 70 điểm trở lên.

Chương III

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VÀ HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 10. Cơ quan thường trực của giải thưởng môi trường

Cơ quan thường trực của giải thưởng là Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, truyền thông về giải thưởng môi trường.

2. Tổ chức phát động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia xét tặng giải thưởng môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng, kiểm tra thực tế đối với các tổ chức, cá nhân đề nghị xét tặng giải thưởng (trong trường hợp cần thiết), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức công bố và trao giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân được tặng giải thưởng.

Điều 11. Hội đồng xét, đề nghị tặng giải thưởng môi trường

1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng.

2. Hội đồng gồm có Chủ tịch là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng. Số lượng thành viên của Hội đồng không quá 07 người, thành phần là các Nhà khoa học, Nhà quản lý trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan, cơ quan truyền thông, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng.

3. Thành viên của Hội đồng không được là cá nhân hoặc là thành viên của tổ chức, cộng đồng được tiếp nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng.

4. Giúp việc cho Hội đồng xét, đề nghị tặng giải thưởng có Ban Thư ký. Ban Thư ký (gồm 03 người) do cơ quan thường trực giải thưởng quyết định thành lập.

5. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể. Các phiên họp của Hội đồng phải có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên tham dự. Quyết định của Hội đồng chỉ có giá trị khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng có mặt đồng ý. Trường hợp không tổ chức họp Hội đồng được cơ quan, thường trực sẽ lấy ý kiến thành viên hội đồng bằng văn bản và quyết định của hội đồng chỉ có giá trị khi có 3/4 thành viên được lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản.

6. Kết quả đánh giá và xét chọn của Hội đồng xét, đề nghị tặng giải thưởng được báo cáo lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét và quyết định tặng thưởng.

Chương IV

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 12. Hồ sơ xét tặng giải thưởng

Tham khảo tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng hồ sơ tham gia giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên.

Điều 13. Tổ chức lễ trao giải thưởng

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lễ trao giải thưởng. Lễ trao giải thưởng được tổ chức trang trọng, truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đảm bảo ý nghĩa tôn vinh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Lễ trao giải thưởng được tổ chức sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về việc trao giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên nhân dịp ngày Môi trường thế giới (ngày 05 tháng 6) của năm xét tặng giải thưởng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Kinh phí

1. Kinh phí cho việc tổ chức và trao giải thưởng được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và tài trợ của các tổ chức cá nhân khác chi cho các hoạt động sau:

a) Các hoạt động phục vụ xét tặng giải thưởng của cơ quan thường trực xét tặng giải thưởng; công tác kiểm tra thực tế, hoạt động của Hội đồng, Ban thư ký Hội đồng;

b) Tổ chức lễ trao giải thưởng;

c) Mẫu biểu trưng của giải thưởng;

d) Tiền thưởng.

2. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí tài trợ được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Tổ chức, cá nhân và cộng đồng được tiếp nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng không được đóng góp kinh phí để tổ chức xét tặng giải thưởng và các hoạt động có liên quan.

Điều 15. Thu hồi giải thưởng

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào mức độ vi phạm của tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thể quyết định thu hồi giải thưởng nếu phát hiện có hành vi gian lận trong quá trình tham gia xét tặng giải thưởng;

2. Cơ quan thường trực giải thưởng có thể đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triệu tập họp Hội đồng để xem xét việc thu hồi giải thưởng; căn cứ vào kết quả họp Hội đồng, cơ quan thường trực giải thưởng tổng hợp, lập danh sách các tổ chức, cá nhân, cộng đồng đề nghị thu hồi giải thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Việc thu hồi giải thưởng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ thông báo hướng dẫn hồ sơ để các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức, hướng dẫn thực hiện Quy định này.

3. Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi và đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường tỉnh Phú Yên cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng thuộc đơn vị mình quản lý có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường theo quy định; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định giải thưởng môi trường Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định giải thưởng môi trường Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành14/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định giải thưởng môi trường Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2017/QĐ-UBND quy định giải thưởng môi trường Phú Yên

           • 14/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực