Quyết định 51/2017/QĐ-UBND

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2017/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH VĨNH PHÚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Liên Bộ Y tế, Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 524/TTr-SNV ngày 16/11/2017 về việc Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc trực thuộc Sở Y tế, trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh, bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Trụ sở làm việc: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chức năng

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;

c) Phòng Tài chính - Kế toán.

3. Các khoa chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế.

4. Biên chế, vị trí việc làm và số lượng người làm việc

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm nằm trong tổng biên chế viên chức của Sở Y tế được UBND tỉnh giao hàng năm và trên cơ sở đề án xác định vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch điều chỉnh số lượng người làm việc theo khối lượng công việc, báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế

1. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm theo đúng thẩm quyền; sắp xếp, bố trí và thực hiện các chế độ, chính sách đối với biên chế viên chức và người lao động tại Trung tâm theo quy định hiện hành.

2. Chỉ đạo Trung tâm xây dựng2Đề án xác định vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí viên chức và người lao động theo Đề án xác định vị trí việc làm đã được phê duyệt; xây dựng quy chế hoạt động theo quy định.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan thực hiện bàn giao, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, đất đai, công trình của các Trung tâm Y tế dự phòng tuyến tỉnh hiện nay về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định.

Điều 4. Sửa đổi Điểm a, Khoản 4, Điều 3 Quyết định số 12/2017/QĐ- UBND ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, như sau: a) Lĩnh vực y tế dự phòng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (có Quyết định thành lập riêng).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế; Bộ Nội vụ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh; (b/c)
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể của tỉnh;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- CPCT, CPVP UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để biết);
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Website CP, Công báo tỉnh, Báo VP;
- Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh;
- CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trì

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2017/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 51/2017/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu51/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành18/12/2017
       Ngày hiệu lực28/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (07/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 51/2017/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2017/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Phúc

           • 18/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực