Quyết định 51/2019/QĐ-UBND

Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHỦ CƠ SỞ KINH DOANH GIẾT MỔ NHỎ LẺ CHẤP HÀNH DI DỜI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG THEO QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản phí, lệ phí trong công tác thú y;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định h trợ chủ cơ sở kinh doanh giết m nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 167/TTr-SNNPTNT ngày 15 tháng 8 năm 2019 và báo cáo thẩm định số 1526/BC-STP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốing áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan việc hỗ trợ theo Quyết định này.

Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện, thời gian, nội dung, mức và nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ:

a) Hỗ trợ trực tiếp chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được xây dựng theo đúng quy hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần khi chấp hành di dời vào cơ sở giết mgia súc, gia cầm tập trung đầu tiên.

c) Gia súc, gia cầm giết mổ tại các địa điểm giết mổ tập trung, sau khi giết mphải có biên lai thu phí kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y, hóa đơn hp pháp thu chi phí giết mổ của Cơ sở giết mổ tập trung đối với chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ đến giết mổ.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải tiến hành thẩm định trước khi thực hiện hỗ trợ.

2. Thời gian hỗ trợ:

a) Đối với phí kiểm soát giết mổ: 02 năm, tính từ lúc Cơ sở kinh doanh giết mgia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động.

b) Đối với chi phí giết mổ: 01 năm, tính từ lúc Cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động.

3. Nội dung, mức và nguồn kinh phí hỗ trợ:

a) Phí kiểm soát giết mổ: Hỗ trợ 100% trong một năm đầu (tính từ lúc cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động) và 50% cho năm thứ hai.

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh.

b) Chi phí giết mổ: Hỗ trợ trong một năm đầu (tính từ lúc cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động) theo số lượng con gia súc, gia cầm giết mổ, cụ thể:

- Hỗ trợ đối với trâu, bò: 10.000 đồng/con;

- Htrợ đối với heo, dê, cừu: 5.000 đồng/con;

- Hỗ trợ đối với gà, vịt, ngan, ngỗng: 500 đồng/con;

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách huyện, thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 9 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phvà Thủ trưng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp ch
ế (Bộ Tài chính);
- Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và PTNT);
- Cục kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Đoàn ĐB
QH tnh;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐ, Khối NCTH
- Lưu VT. QMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2019
Ngày hiệu lực02/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Quốc Nam
        Ngày ban hành22/08/2019
        Ngày hiệu lực02/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2019/QĐ-UBND quy định hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ Ninh Thuận

            • 22/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực