Quyết định 51/QĐ-TNN

Quyết định 51/QĐ-TNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước do Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 51/QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH - TƯ VẤN TÀI NGUYÊN NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước và Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí, chức năng

Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước có chức năng thẩm định các hồ sơ, số liệu, tài liệu, các đề án, dự án, báo cáo, quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường trên phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Cục trưởng kế hoạch dài hạn, năm (05) năm và hằng năm về hoạt động của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thẩm định các hồ sơ, số liệu, tài liệu, đề án, dự án, báo cáo trong lĩnh vực tài nguyên nước.

3. Thẩm định các chương trình, đề án, dự án, đề tài, quy hoạch liên quan đến tài nguyên nước của các Bộ, ngành, địa phương.

4. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về:

a) Lập hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; thiết kế, giám sát thi công các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

b) Điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nước mặt, nước dưới đất, chất lượng nước, phát triển tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước;

c) Xác định khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; các biện pháp bảo vệ chất lượng nước, phòng chống suy thoái, ô nhiễm cạn kiệt nguồn nước và các tác hại khác do nước gây ra;

d) Lập bản đồ tài nguyên nước, xây dựng mô hình toán, vật lý diễn toán dòng chảy, lan truyền vật chất trong hệ thống sông và các tầng chứa nước;

đ) Xác định ngưỡng giới hạn khai thác nước mặt, nước dưới đất, các khu vực dự trữ nước, các khu vực cần bảo vệ, các khu vực hạn chế khai thác nước; xây dựng kế hoạch điều hoà, phân bổ tài nguyên nước;

e) Các hoạt động tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước, quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra và các hoạt động khác trong lĩnh vực tài nguyên nước theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng hoặc đấu thầu. Tự quyết định biện pháp tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

6. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Cục trưởng.

7. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, các công cụ kinh tế, quản lý trong lĩnh vực tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng.

8. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý tài nguyên nước cho các địa phương theo sự phân công của Cục trưởng.

9. Tham gia kiểm tra, thanh tra, giải quyết tranh chấp về nguồn nước theo sự phân công của Cục trưởng.

10. Liên doanh, liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường theo quy định của pháp luật.

11. Quyết định việc đầu tư phát triển từ vốn vay, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo phân cấp của Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục và phân công của Cục trưởng.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước có Giám đốc và không quá ba (03) Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc và điều hành hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Thẩm định;

c) Phòng Dịch vụ, tư vấn tài nguyên nước.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước, Chánh Văn phòng Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: TCCB, KH, TC, KHCN, HTQT, PC;
- Lãnh đạo Cục;
- Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/QĐ-TNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/QĐ-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/QĐ-TNN

Lược đồ Quyết định 51/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/QĐ-TNN
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý tài nguyên nước
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 51/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thẩm định - Tư vấn tài nguyên nước

              • 10/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực