Quyết định 51/QĐ-VKSTC-TKTP

Quyết định 51/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 mẫu biểu thống kê về công tác kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 mẫu biểu thống kê công tác kiểm sát


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 51/QĐ-VKSTC-TKTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU BIỂU THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM SÁT

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành biểu mẫu Thống kê những người mới truy tố và tài liệu hướng dẫn (có danh sách kèm theo) để thực hiện từ kỳ thống kê 6 tháng năm 2012.

Điều 2: Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm in và cấp phát tới các đơn vị trên địa bàn để sử dụng thống nhất trong toàn ngành.

Điều 3: Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo Viện (để báo cáo);
- Tổng cục Thống kê (để phối hợp thực hiện);
- Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các Vụ Kiểm sát điều tra VKSTC (để thực hiện);
- Lưu: VP, TKTP.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Lê Hữu Thể

 


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………………………….

Thống kê cấp: ………………………………..

Mã đơn vị: ……………………………………

THỐNG KÊ NHŨNG NGƯỜI MỚI TRUY TỐ

Ban hành theo Quyết định số 51 ngày 14/2/2010 của Viện trưởng VKSNDTC

Báo cáo: …. tháng

 

STT

TỘI DANH
(THEO THỨ TỰ GHI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỤ)

ĐIỀU LUẬT

Tổng số người mới truy tố

TRONG ĐÓ: SỐ NGƯỜI

Dưới 18 tuổi

Tr/đó:

Từ 18 tuổi đến dưới 60 tuổi

Từ 60 tuổi trở lên

Nữ

Nam

Từ 16 đến dưới 18 tuổi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ và tên)

……….., ngày ….. tháng …. năm 20….
VIỆN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU

THỐNG KÊ NHỮNG NGƯỜI MỚI TRUY TỐ
(Ban hành theo Quyết định số 51 ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Viện trưởng)

1- Các kỳ báo cáo:

Biểu Thống kê những người mới truy tố được lập theo các kỳ thống kê 6 tháng và 12 tháng theo quy định tại Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 198/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

- Thống kê 6 tháng: lấy số liệu từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 .

- Thống kê 12 tháng: lấy số liệu từ ngày 1/1 đến ngày 31/12.

2- Thời hạn gửi biểu thống kê (theo quy định tại Quy chế 198)

- Báo cáo thống kê 6 tháng của Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh có ở Viện kiểm sát cấp tỉnh (Văn phòng hoặc phòng Thống kê) trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê.

Báo cáo thống kê 6 tháng của Viện kiểm sát cấp tỉnh, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương có ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục Thống kê tội phạm) trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê.

Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao có báo cáo thống kê 6 tháng của toàn Ngành trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê.

- Báo cáo thống kê 12 tháng của Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh có ở Viện kiểm sát cấp tỉnh (Văn phòng hoặc phòng Thống kê) trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê.

Báo cáo thống kê 12 tháng của Viện kiểm sát cấp tỉnh, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát quân sự Trung ương có ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Cục Thống kê tội phạm) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê.

Cục Thống kê tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao có báo cáo thống kê 12 tháng của toàn Ngành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ thống kê.

3- Giải thích về cách tính các cột trong biểu thống kê:

- Cột tội danh (cột2): Nguyên tắc xác định bị can phạm nhiều tội khác nhau: thống kê theo tội danh có mức hình phạt cao nhất của bị can.

- Cột điều luật (cột3): tương ứng với tội danh quy định trong Bộ luật hình sự.

- Cột tổng số người mới truy tố (cột 4): Thống kê những bị can có quyết định truy tố trong kỳ thống kê theo từng cấp kiểm sát (những bị can có quyết định truy tố bằng bản cáo trạng của Viện kiểm sát các cấp ban hành chỉ tính trong kỳ thống kê, cấp nào truy tố thì cấp đó thống kê).

- Các cột phân tích về số bị can đã truy tố theo từng nhóm tuổi, giới tính đã được thể hiện rõ.

Cột 4 = cột 5 + cột 7 + cột 8

Cột 5 > hoặc = cột 6

Cột 4 = cột 9 + cột 10

4. Cách thức thu thập thông tin thống kê:

Để có cơ sở lập báo cáo thống kê, các Viện kiểm sát địa phương lập sổ theo dõi những bị can mà Viện kiểm sát có quyết định truy tố kể từ ngày 01/01/2012, căn cứ vào hồ sơ vụ án ghi vào sổ theo dõi các thông tin theo các chỉ tiêu thống kê của biểu mẫu “Thống kê những người mới truy tố” đã được giải thích tại mục 3 nêu trên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/QĐ-VKSTC-TKTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/QĐ-VKSTC-TKTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2012
Ngày hiệu lực14/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/QĐ-VKSTC-TKTP

Lược đồ Quyết định 51/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 mẫu biểu thống kê công tác kiểm sát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 mẫu biểu thống kê công tác kiểm sát
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/QĐ-VKSTC-TKTP
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýLê Hữu Thể
        Ngày ban hành14/02/2012
        Ngày hiệu lực14/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 mẫu biểu thống kê công tác kiểm sát

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 mẫu biểu thống kê công tác kiểm sát

            • 14/02/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/02/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực