Quyết định 510/QĐ-UBND

Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2015 công bố các thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 510/QĐ-UBND thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của liên bộ Bộ: Tư pháp - Công an - Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 103/TTr-STP ngày 14/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có danh mục và chi tiết nội dung từng TTHC kèm theo).

Điều 2. Giám đốc các sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: Tư pháp, Y tế, Công an;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT-NC2

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Phần I

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-UBND, ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (tạm trú)

Phần II

NỘI DUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ, CƠ QUAN ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

I. Tên thủ tục hành chính: Liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Thường trú)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tiếp hoặc có thể ủy quyền người khác nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của cha, hoặc mẹ, hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc.

- Địa điểm: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

- Thời gian: trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).

Bước 2: Công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có); viết Giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

+ Trường hợp không yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh (lấy số, đóng dấu và vào sổ) ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì tiến hành giải quyết trong ngày tiếp theo.

Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày đăng ký khai sinh xong, UBND cấp xã đồng thời lập, chuyển hồ sơ, tạm thu lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký cư trú; lập, chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Hồ sơ đăng ký thường trú được lập theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 10; Hồ sơ cấp theo Bảo hiểm y tế được điểm b, khoản 2 Điều 10 của Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế.

Bước 4: Giải quyết đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế tại cơ quan có thẩm quyền:

- Cơ quan Công an kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em; trả kết quả đăng ký thường trú, biên lai thu lệ phí (nếu có) cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Bảo hiểm xã hội cấp huyện kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 07 ngày m việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Trường hợp, hồ sơ đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế không đảm bảo theo đúng quy định thì không tiếp nhận hồ sơ, có văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ trả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã biết và xử lý.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã, nơi nộp hồ sơ. Hoặc nhận qua dịch vụ chuyển phát nếu đã đăng ký với UBND cấp xã và đã trả phí dịch vụ chuyển phát; hoặc nhận trực tiếp từng loại kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết nếu có yêu cầu.

- Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu).

- Sổ hộ khẩu (bản chính)

Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và sổ hộ khẩu của chủ hộ.

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định; được kéo dài thêm 01 ngày nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà UBND cấp xã phải hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan đăng ký cư trú từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: UBND cấp xã nơi thường trú của cha, hoặc mẹ, hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Cơ quan phối hợp:

+ Cơ quan đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi: Công an xã, thị trấn thuộc huyện đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn của huyện; Công an thành phố đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố;

+ Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

* Lưu ý: Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định trên phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thành phố.

Kết quả

- Giấy khai sinh;

- Sổ hộ khẩu đã có thông tin của trẻ;

- Thẻ bảo hiểm y tế.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Tờ khai đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013)

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02 Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014)

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định (Mẫu số: TK1-TS Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

Yêu cầu, điều kiện

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

- Giấy tờ phải xuất trình:

+ Giấy CMND người đi đăng ký khai sinh;

+ Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ của trẻ cần đăng ký khai sinh (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em thì không bắt buộc xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. Ngoài các thành phần hồ sơ phải nộp theo quy định đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã, người nộp hồ sơ còn phải nộp bản sao có chứng thực CMND hoặc Hộ chiếu của người yêu cầu thực hiện TTHC và Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn) thay cho việc xuất trình.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an;

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc miễn một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

 

Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1)………………………………………………..

Họ và tên người khai: ................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:(2) ..............................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ….........................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ...............................................................................

Đề nghị(1) …………………………………………đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………………………………………………………. Giới tính: ............................

Ngày, tháng, năm sinh:…………………. (Bằng chữ: .......................................................

...................................................................................................................................

Nơi sinh:(4)…………… Dân tộc: …………… Quốc tịch: ....................................................

Họ và tên cha: …........................................................................................................

Dân tộc: ......................................................................................................................

Quốc tịch: ...................................................................................................................

Năm sinh ....................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2) .............................................................................................

Họ và tên mẹ: ............................................................................................................

Dân tộc: …………….. Quốc tịch: ……………… Năm sinh ...............................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..............................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

Làm tại: ……..……, ngày… tháng… năm…
Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)…………….

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)…………….

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)…………….

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu HK02 ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………………………

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1): ……………………………………..……… 2. Giới tính: …………………

3. CMND số: ……………………………. 4. Hộ chiếu số: ..............................................

5. Nơi thường trú: ........................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .............................................................................................

…………………………….. Số điện thoại liên hệ: .........................................................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1):……………………………………… 2. Giới tính: ...................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …../…../….. 4. Dân tộc: ………… 5. Quốc tịch:……………

6. CMND số: ……………………………… 7. Hộ chiếu số: ………………………………

8. Nơi sinh: .................................................................................................................

9. Nguyên quán: ..........................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ......................................................................................

11. Nơi thường trú: ......................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................

…………………………………………… Số điện thoại liên hệ: ......................................

13. Họ và tên chủ hộ: …………………... 14. Quan hệ với chủ hộ: ...............................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2): ..............................................................

...................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……., ngày ....tháng....năm...
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

 …..ngày ....tháng....năm...
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):..................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

 

……ngày ....tháng....năm...
TRƯỞNG CÔNG AN:……..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

 

 

Mẫu số: TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

 

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Số định danh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………

[02]. Ngày tháng năm sinh:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03]. Giới tính: Nam

 

Nữ

 

[04].Dân tộc: …………………………

[05]. Quốc tịch:…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): …………………. [06.1] Xã, phường:………………..

[06.2]. Quận, huyện:……………………. [06.3]. Tỉnh, TP. ………………………………….

[07]. Thân nhân

[07.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ: .....................................................................

[07.2]. Thân nhân khác: ................................................................................................

[08]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08.1]. Ngày cấp:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

[08.2]. Nơi cấp ……………………………………………………………………

[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:..............................

[09.2]. Xã, phường............................................................................................................

[09.3]. Quận, huyện..........................................................................................................

[09.4]. Tỉnh, TP.................................................................................................................

[10]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): [10.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: ………………

[10.2]. Xã, phường …………… [10.3]. Quận, huyện ……….. [10.4]. Tỉnh, TP…………….

[11]. Số điện thoại liên hệ:………………………… [12]. Email: ………………………………

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ………………………………………………….

B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:

I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ

[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): số ………………..………ngày ……/…../…… có hiệu lực từ ngày ……/…../……. loại hợp đồng …………………………………………………………

[15]. Tên cơ quan, đơn vị: ...............................................................................................

[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc:......................................................................

[17]. Lương chính:……………[18]. Phụ cấp:………………[18.1]. Chức vụ:………………

[18.2]. TN vượt khung…………………..[18.3]. TN nghề………………, [18.4]. Khác……..

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:.............................................

[20]. Phương thức đóng: ................................................................................................

III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng: ...................................................................

[22]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: ................................................................

[23]. Phương thức đóng: ................................................................................................

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai.
……ngày ... tháng ... năm ….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

II. Tên thủ tục hành chính: Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Tạm trú)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tiếp hoặc có thể ủy quyền người khác nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú của cha, hoặc mẹ, hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc.

- Địa điểm: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

- Thời gian: trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ).

Bước 2: Công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

+ Trường hợp không yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh (lấy số, đóng dấu và vào sổ) ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ thì tiến hành giải quyết trong ngày tiếp theo.

Sau khi đăng ký khai sinh xong, trong thời hạn 02 ngày làm việc UBND cấp xã lập và chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Hồ sơ cấp theo Bảo hiểm y tế được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 10 của Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế.

Bước 4: Bảo hiểm xã hội cấp huyện kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và trả kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

- Trường hợp, hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế không đảm bảo theo đúng quy định thì không tiếp nhận hồ sơ, có văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ trả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã biết và xử lý.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại UBND cấp xã, nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả; hoặc nhận qua dịch vụ chuyển phát nếu đã đăng ký với UBND cấp xã và đã trả phí dịch vụ chuyển phát; hoặc nhận trực tiếp từng loại kết quả tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết nếu có yêu cầu.

- Thời gian: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh. Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định; được kéo dài thêm 01 ngày nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà UBND cấp xã phải hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú, cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện

Cá nhân có yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: UBND cấp xã nơi thường trú của cha, hoặc mẹ, hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

* Lưu ý: Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính quy định trên phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thành phố.

Kết quả

- Giấy khai sinh;

- Thẻ bảo hiểm y tế.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, tờ khai

- Tờ khai đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1 Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp)

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định (Mẫu số: TK1-TS Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

Yêu cầu, điều kiện

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

- Giấy tờ phải xuất trình:

+ Giấy CMND người đi đăng ký khai sinh;

+ Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ của trẻ cần đăng ký khai sinh (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha, mẹ trẻ em thì không bắt buộc xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã. Ngoài các thành phần hồ sơ phải nộp theo quy định đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã, người nộp hồ sơ còn phải nộp bản sao có chứng thực CMND hoặc Hộ chiếu của người yêu cầu thực hiện TTHC và Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ trẻ em có đăng ký kết hôn) thay cho việc xuất trình.

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp;

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh Kon Tum về việc miễn một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

 

Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: (1)……………………………………………..

Họ và tên người khai: ................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..............................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).............................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ...............................................................................

Đề nghị(1) …………………………………………………đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: …………………………………………………………. Giới tính: .......................

Ngày, tháng, năm sinh: …………………. (Bằng chữ: .....................................................

...................................................................................................................................

Nơi sinh: (4...................................................................................................................

Dân tộc: ………………………….. Quốc tịch: ..................................................................

Họ và tên cha: …........................................................................................................

Dân tộc: ………………. Quốc tịch: ………….. Năm sinh .................................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..............................................................................................

Họ và tên mẹ: ............................................................................................................

Dân tộc: …………….. Quốc tịch: ……………… Năm sinh ...............................................

Nơi thường trú/tạm trú: (2)..............................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 

 

Làm tại: ……………, ngày… tháng… năm…
Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)…………….

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên)…………….

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên)…………….

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

 

 

Mẫu số: TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

 

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Số định danh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………

[02]. Ngày tháng năm sinh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[03]. Giới tính: Nam

 

Nữ

 

[04].Dân tộc: ………………………..

[05]. Quốc tịch:…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán): …………………. [06.1]. Xã, phường: …………

[06.2]. Quận, huyện: ……………………. [06.3]. Tỉnh, TP. …………………………………

[07]. Thân nhân

[07.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ: .....................................................................

[07.2]. Thân nhân khác: ................................................................................................

[08]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08.1]. Ngày cấp:

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

[08.2]. Nơi cấp: ……………………………………………………………………

[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:................................

[09.2]. Xã, phường ………………… [09.3]. Quận, huyện ………. [09.4]. Tỉnh, TP ............

[10]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): [10.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: ……………….

[10.2]. Xã, phường …………… [10.3]. Quận, huyện ……….. [10.4]. Tỉnh, TP …………….

[11]. Số điện thoại liên hệ: ………………………… [12]. Email: ………………………………

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: …………………………………………………..

B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ:

I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y TẾ

[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): số ……………….… ngày ……/……../…… có hiệu lực từ ngày ……/…../……. loại hợp đồng ………………

[15]. Tên cơ quan, đơn vị: ...............................................................................................

[16]. Chức vụ, chức danh nghề, công việc: .......................................................................

[17]. Lương chính: …………… [18]. Phụ cấp: ……………… [18.1]. Chức vụ: ……………

[18.2]. TN vượt khung ………………….. [18.3]. TN nghề ………………, [18.4]. Khác ……

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: ..............................................

[20]. Phương thức đóng: ................................................................................................

III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng: ...................................................................

[22]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: ................................................................

[23]. Phương thức đóng: ................................................................................................

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai.
……, ngày ... tháng ... năm ….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 510/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu510/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 510/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 510/QĐ-UBND thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 510/QĐ-UBND thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu510/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực07/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 510/QĐ-UBND thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 510/QĐ-UBND thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú Kon Tum

            • 07/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực