Quyết định 5100/QĐ-BCT

Quyết định 5100/QĐ-BCT năm 2015 về Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5100/QĐ-BCT 2015 thí điểm tạm nhập hàng hóa tại điểm thông quan Co Sa Lạng Sơn


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5100/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

v vic ban hành Quy ch thí đim hot đng tm nhp hàng hóa theo phương thc kinh doanh tm nhp tái xut qua Đim thÔng quan Co Sa, thuc khu vc ca khu Chi Ma, tnh Lng Sơn

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định s 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại v hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn c Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định v hoạt động tạm nhập, tái xut, tạm xut, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 36/TTg-KTTH ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xut nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính ph;
-
Các Bộ: QP, CA, TC, NN&PTNT;
-
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
-
Tổng cục Hải quan;
- U
BND tỉnh Lạng Sơn;
-
Lãnh đạo Bộ Công Thương;
-
Các Vụ: KV1, TM BG & MN, PC;
-
Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

QUY CHẾ

thí đim hot đng tm nhp hàng hóa theo phương thc kinh doanh tm nhp tái xut qua Đim thÔng quan Co Sa, thuc khu vc ca khu Chi Ma, tnh Lng Sơn
(ban hành kèm theo Quyết định số 5100/QĐ-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi là Điểm thông quan Co Sa).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với thương nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn lựa chọn thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa (sau đây được gọi là thương nhân); các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Hàng hóa thực hiện thí điểm

1. Hàng hóa thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa bao gồm: hợp kim các loại, quặng kim loại, hợp chất kim loại có hàm lượng cao.

2. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất hạ tng giao thông tại địa bàn, y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quc phòng xem xét điều chỉnh, bổ sung các mặt hàng thí điểm tạm nhập qua Điểm thông quan Co Sa.

Điều 4. Thương nhân thực hiện thí điểm

Thương nhân thực hiện thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa phải được thành lập theo quy định của pháp luật và được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn lựa chọn.

Điều 5. Thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa

1. Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

2. Thủ tục tạm nhập tái xuất và việc giám sát hàng hóa từ khi tạm nhập đến khi hoàn tất việc tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư s 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kim tra, giám sát hi quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 6. Trách nhiệm của các Bên liên quan

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

a) Tổ chức, điều phối các lực lượng chức năng liên quan đảm bảo Điểm thông quan Co Sa có đủ lực lượng chức năng kiểm soát chuyên ngành và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định khi thực hiện Quy chế này.

b) Ban hành Quy chế điều hành, quản lý, lựa chọn thương nhân thực hiện thí điểm theo Quy chế này. Công bố thương nhân đưc lựa chọn theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và thông báo danh sách đến Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan.

c) Tổ chức thực hiện cơ chế thí điểm này và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về mọi hoạt động liên quan đến việc thí điểm.

d) Chỉ đạo các cơ quan, lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát hoạt động tạm nhập tái xuất theo Quy chế này.

e) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu hoặc có vấn đề phát sinh về Bộ Công Thương để phối hp giải quyết.

2. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

a) Tổ chức việc kiểm tra thực hiện thí điểm; phối hợp với y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổng hợp, kiến nghị các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

b) Kết thúc thời gian thí điểm, Bộ Công Thương chủ trì phi hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương hướng điều hành thời gian tiếp theo.

3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện làm thủ tục hải quan kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng hóa tạm nhập đến khi hoàn tt thủ tục thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, đảm bảo không để thm lậu hàng hóa vào nội địa.

4. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng)

Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phi hợp với các lực lượng thực hiện thủ tục biên phòng và kiểm tra, kim soát, giám sát hoạt động xuất nhập cnh của người, phương tiện; phối hợp kim tra, giám sát hàng hóa tạm nhập qua Đim thông quan Co Sa.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tchức thực hiện cơ chế thí điểm này theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 36/TTg-KTTH ngày 22 tháng 4 năm 2015.

6. Các thương nhân thực hiện thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định của pháp luật về tạm nhập tái xut hàng hóa.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện quản lý thí điểm việc tạm nhập tái xuất theo quy định của Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo đề nghị Bộ Công Thương xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cu quản lý.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Thương nhân được lựa chọn thực hiện thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua Điểm thông quan Co Sa, vi phạm các quy định tại Quy chế này và quy định ca pháp luật về tạm nhập tái xuất hàng hóa, ngoài việc bị xử lý theo các quy định của pháp luật sẽ bị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đưa ra khỏi danh sách thương nhân được lựa chọn thực hiện thí điểm./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5100/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5100/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2015
Ngày hiệu lực26/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5100/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5100/QĐ-BCT 2015 thí điểm tạm nhập hàng hóa tại điểm thông quan Co Sa Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5100/QĐ-BCT 2015 thí điểm tạm nhập hàng hóa tại điểm thông quan Co Sa Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5100/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành26/05/2015
        Ngày hiệu lực26/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 5100/QĐ-BCT 2015 thí điểm tạm nhập hàng hóa tại điểm thông quan Co Sa Lạng Sơn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5100/QĐ-BCT 2015 thí điểm tạm nhập hàng hóa tại điểm thông quan Co Sa Lạng Sơn

         • 26/05/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/05/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực