Quyết định 5109/QĐ-UBND

Quyết định 5109/QĐ-UBND năm 2007 về việc thu hồi và giao đất cho người mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng tại khu A - Khu đô thị mới Nam Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5109/QĐ-UBND thu hồi giao đất người mua nhà ở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng khu A Nam Thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số : 5109/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU HỒI VÀ GIAO ĐẤT CHO NGƯỜI MUA NHÀ Ở, NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA CÔNG TY LIÊN DOANH PHÚ MỸ HƯNG TẠI KHU A - KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 865/TTg ngày 26 tháng 11 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận thuê 600ha đất để góp vốn liên doanh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng tại Khu Đô thị mới Nam thành phố;
Căn cứ Công văn số 4156/UB-ĐT ngày 28 tháng 11 năm 2002 của  Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành phụ lục về trình tự, thủ tục thuê nhà ở, bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng;
Căn cứ Quyết định số 112/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cơ chế và phương thức kinh doanh của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng;
Căn cứ Quyết định số 6555/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đô thị mới Nam thành phố 1/5000;
Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007  của Ủy ban nhân dân thành phố duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu A thuộc Khu Đô thị mới Nam thành phố;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Ban Quản lý Khu Nam tại Công văn số 1073/BQLKN-ĐĐMT ngày 06
tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thu hồi 1.569,9m2 (một ngàn năm trăm sáu mươi chín phẩy chín vuông) đất thuộc thửa số 1326, 1333, 1335 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990) nay thuộc phường Tân Phong quận 7; thửa 329, 417 tờ bản đồ số 32 phường Tân Phong quận 7 (tài liệu năm 2003) của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận trong  tổng số 600ha đất thuê để góp vốn trong Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng, đồng thời giao quyền sử dụng đất ở ổn định lâu dài cho 14 (mười bốn) hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Ban Quản lý khu Nam, Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận 7 có trách nhiệm:

1. Ban Quản lý Khu Nam: Hướng dẫn Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Cục Thuế thành phố: Thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, truy thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và các khoản khác (nếu có) của người được giao đất theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách cấp cho Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân quận 7: Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu Nam, Cục Trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân phường Tân Phong, quận 7, Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, Giám đốc Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- TTUB: PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/ĐT;
- Phòng ĐTMT, ĐT;
- Lưu : VT, (ĐT-VH)  L.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ Ở
(ban hành kèm theo Quyết định số 5109/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

S T T

Họ và tên

Địa chỉ thường trú

Diện tích được giao (m2)

Địa điểm khu đất được giao

Ghi chú

1

Nguyễn Xuân Mỹ Hạnh - Nguyễn Xuân Khánh Hương (chuyển nhượng lần 2)

14 Khu phố 2 đường Duy Tân, phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

23.64

Một phần thửa 1326 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè nay là phường Tân Phong quận 7 (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990)

Căn hộ F-303 (H3-4). R16

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

2

Nguyễn Văn Tẻng (chuyển nhượng lần 1)

204 Khóm 1, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

23.63

Một phần thửa 1326 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè nay là phường Tân Phong quận 7 (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990)

Căn hộ G-103 (G3-2).R16

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

3

Lâm Kiên Định

103 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM

28.06

Một phần thửa 1326 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè nay là phường Tân Phong quận 7 (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990)

Căn hộ J-039 (E1-1).R16

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

4

Thiều Quang Vinh - Đỗ Thị Mai Hoa

18 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM

108

Một phần thửa 1333 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990) nay là phường Tân Phong quận 7, thửa mới 1333-19

Nhà 011(D1-05).H7

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

5

Nguyễn Văn Tiến - Nguyễn Thị Dung

24 Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng

108

Một phần thửa 1333 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990) nay là phường Tân Phong quận 7, thửa mới 1333-18

Nhà 015(D1-06).H7

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

6

Nguyễn Thị Kim Thoa

6 Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM

108

Một phần thửa 1333 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990) nay là phường Tân Phong quận 7, thửa mới 1333-17

Nhà 017(D2-07).H7

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

7

Nguyễn Tuấn Dũng - Dương Ngọc Sương

202C Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, TPHCM

001 chung cư 94C Trần Khắc Chân, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM

108

Một phần thửa 1333 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990) nay là phường Tân Phong quận 7, thửa mới 1333-16

Nhà 019(D2-08).H7

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

8

Phạm Anh Huấn - Lê Thị Hải Lài (chuyển nhượng lần 2)

102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM

108

Một phần thửa 1333 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990) nay là phường Tân Phong quận 7, thửa mới 1333-15

Nhà 021(D2-09).H7

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

9

Lưu Phước Long - Hà Thị Liên Hương

49 Bà Triệu, khóm 5B, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

318.25

Một phần thửa 1333 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990) nay là phường Tân Phong quận 7, thửa mới 1333-28

Nhà 105(A1-01).H7

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

10

Nguyễn Công Minh - Trần Hoài Phương

81/25A Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TPHCM

149.34

Một phần thửa 1333 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990) nay là phường Tân Phong quận 7, thửa mới 1333-39

Nhà 127 A(C2-03).H7

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

11

Lương Kim Liên

71/6 Nguyễn Huệ, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

34.62

Một phần thửa 1335 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè nay là phường Tân Phong quận 7 (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990)

Căn hộ 5-5A. Mỹ Cảnh. H14

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

12

Nguyễn Thị Kim Oanh

BE1-13 lô H11-2 khu phố Mỹ Khánh 3, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

38.36

Một phần thửa 1335 tờ bản đồ số 6 xã Tân Quy Đông huyện Nhà Bè nay là phường Tân Phong quận 7 (tài liệu chỉnh lý ảnh năm 1990)

Căn hộ 7-5A. Mỹ An. H14

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

13

Nguyễn Quốc Hùng - Nguyễn Thị Kim Liên (chuyển nhượng lần 1)

275F Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TPHCM

207

Thửa 329 tờ bản đồ số 32 phường Tân Phong quận 7 (tài liệu năm 2003)

Nhà 214 (B1-23). H15

Nộp tiền sử dụng đất theo giá 26.000 đ/m2

14

Nguyễn Văn Chí (Nguyễn Văn Trúng) - Nguyễn Thu Minh - (Biện Thị Hoa)

781/A39 Lê Hồng Phong (nối dài), phường 12, quận 10, TPHCM

207

Thửa 417 tờ bản đồ số 32 phường Tân Phong quận 7 (tài liệu năm 2003)

Lô 228 (B1-16). H15

Nộp tiền sử dụng đất theo giá mới

Tổng cộng 14 (mười bốn) hộ gia đình, cá nhân

1569.9

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5109/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5109/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2007
Ngày hiệu lực23/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5109/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5109/QĐ-UBND thu hồi giao đất người mua nhà ở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng khu A Nam Thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5109/QĐ-UBND thu hồi giao đất người mua nhà ở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng khu A Nam Thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5109/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành13/11/2007
        Ngày hiệu lực23/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5109/QĐ-UBND thu hồi giao đất người mua nhà ở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng khu A Nam Thành phố

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5109/QĐ-UBND thu hồi giao đất người mua nhà ở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng khu A Nam Thành phố

            • 13/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực