Quyết định 5117/QĐ-UBND

Quyết định 5117/QĐ-UBND năm 2008 về giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Ngân, cư ngụ tại số 22/1 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5117/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Ngân, cư ngụ tại số 22/1 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5117/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA ÔNG ĐINH VĂN NGÂN, CƯ NGỤ TẠI SỐ 22/1 ĐƯỜNG ĐOÀN NHƯ HÀI, PHƯỜNG 12, QUẬN 4

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 5377/QĐ-UB ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc hoán đổi trụ sở Toà án nhân dân quận 4;
Căn cứ Quyết định số 2934/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về giao đất cho Tòa án nhân dân quận 4 để đầu tư xây dựng trụ sở mới Tòa án nhân dân quận 4 tại phường 12, quận 4;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UB-TH ngày 16 tháng 7 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân quận 4 về việc công bố hộ dân cư phải điều chỉnh di chuyển trong phạm vi quy hoạch của dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân quận 4;

Xét đơn của ông Đinh Văn Ngân, khiếu nại liên quan đến việc thu hồi, giải tỏa và bồi thường, hỗ trợ nhà, đất số 22/1 Đoàn Như Hài, quận 4 trong dự án đầu tư xây dựng Tòa án nhân dân quận 4;

Xét căn nhà số 22/1 Hoàng Diệu (rạp hát Minh Tân cũ), phường 12, quận 4 nằm trên khu đất có diện tích 1.000m2 theo bằng khoán đất số 278 Sài Gòn - Khánh Hội do ông Nguyễn Văn Hương đứng tên sở hữu từ năm 1952. Trên khu đất này, trong quá trình sử dụng đã được chia thành hai phần: một phần làm nhà ở, nhà kho và đất trống mang số 15/48 Đoàn Như Hài, một phần là rạp hát Minh Tân mang số 22/1 đường Hoàng Diệu, căn nhà số 22/1 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4 và căn nhà số 22/1 đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4 là một địa chỉ (theo Công văn số 38/CV-UB ngày 07 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân phường 12, quận 4). Năm 1973, ông Nguyễn Văn Hương cho ông Đặng Phước Cự thuê nhà kho số 22/1 đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4 sau đó ông Cự đã sửa chữa lại nhà kho trên và sử dụng làm rạp hát Minh Tân để kinh doanh. Tháng 5 năm 1975, ông Đặng Phước Cự tiếp tục cho bà Trịnh Thị Ngọc (mẹ ông Đinh Văn Ngân) thuê căn nhà trên làm rạp hát. Trong quá trình sử dụng rạp hát, bà Trịnh Thị Ngọc đã tự ý chiếm dụng một phần diện tích phòng bán vé của rạp hát Minh Tân để làm nhà ở (theo Công văn số 88/CV-CT ngày 11 tháng 3 năm 2000 của Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận 4). Ngày 12 tháng 11 năm 1981, Uỷ ban nhân dân quận 4 có Quyết định số 1223/QĐ-UB giao rạp hát Minh Tân số 22/1 đường Hoàng Diệu, phường 12, quận 4 cho Phòng Thể dục thể thao quận 4 quản lý và sử dụng theo diện nhà cải tạo cho thuê. Ngày 20 tháng 10 năm 1995 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 68738/QĐ-UB xác lập căn nhà trên thuộc sở hữu Nhà nước.

Do căn nhà số 22/1 nằm trong diện phải di chuyển để đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân quận 4; vì vậy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 4 ban hành Quyết định số 704/QĐ-UB-TH ngày 20 tháng 9 năm 2004 và Quyết định số 1027/QĐ-UB-TH ngày 08 tháng 12 năm 2004;

- Hỗ trợ về đất ở: Hộ gia đình ông Đinh Văn Ngân sử dụng đất ở thuộc sở hữu Nhà nước được hỗ trợ bằng 60% đơn giá bồi thường về đất. Đơn giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại khu vực thu hồi đất được áp dụng theo đơn giá quy định tại Quyết định số 05/QĐ-UB-QLĐT ngày 04 tháng 01 năm 1995 của Uỷ ban nhân dân thành phố; có tính hệ số k; Chi phí hỗ trợ: 648.556.000 đồng.

- Hỗ trợ về kiến trúc: Đơn giá hỗ trợ thiệt hại về kiến trúc đối với nhà thuộc sở hữu Nhà nước được tính bằng 60% đơn giá xây dựng mới quy định tại Quyết định số: 118/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cộng với 10% thuế giá trị gia tăng. Chi phí hỗ trợ: 68.662.000 đồng.

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ khác: 20.400.000 đồng.

Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi di chuyển hộ gia đình ông Đinh Văn Ngân: 737.618.000 đồng (Bảy trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm mười tám ngàn đồng).

Do ông Ngân có đơn khiếu nại về đơn giá bồi thường nên Uỷ ban nhân dân quận 4 ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UB-TM bác đơn khiếu nại của ông Ngân.

Xét trường hợp của ông Đinh Văn Ngân đã được Uỷ ban nhân dân quận 4 áp dụng Phương án số 05/PA-BBT ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 4 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân quận 4 tại phường 12, quận 4 để bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Ngân theo đơn giá nhà do Nhà nước quản lý là phù hợp quy định của pháp luật và theo hướng có lợi cho gia đình ông Ngân.

Xét việc ông Đinh Văn Ngân đã nhận đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân quận 4 là: 737.618.000đ (Bảy trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm mười tám ngàn) đồng.

Do đó, việc ông Đinh Văn Ngân khiếu nại liên quan đến việc thu hồi giải tỏa và bồi thường, hỗ trợ nhà, đất số 22/1 Đoàn Như Hài, quận 4 là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Xét báo cáo số 3651/BC-SXD-TT ngày 23 tháng 5 năm 2007 và Công văn số 4959/SXD-TT ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận Quyết định số 1036/QĐ-UB-TH ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân quận 4 về việc giải quyết đơn của ông Đinh Văn Ngân khiếu nại liên quan đến việc thu hồi, giải tỏa và bồi thường, hỗ trợ nhà, đất số 22/1 Đoàn Như Hài, quận 4.

Điều 2. Đây là giải quyết khiếu nại lần hai của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc giải quyết đơn của ông Đinh Văn Ngân. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, ông Đinh Văn Ngân có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định; quá thời hạn trên nếu ông Ngân không tiến hành khởi kiện thì Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 4 công bố và tổ chức thực hiện Quyết định này, báo cáo kết quả cho Uỷ ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Giá đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 4 và ông Đinh Văn Ngân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5117/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5117/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2008
Ngày hiệu lực13/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5117/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5117/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Ngân, cư ngụ tại số 22/1 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5117/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Ngân, cư ngụ tại số 22/1 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5117/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành13/11/2008
        Ngày hiệu lực13/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5117/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Ngân, cư ngụ tại số 22/1 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5117/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của ông Đinh Văn Ngân, cư ngụ tại số 22/1 đường Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4

            • 13/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực