Quyết định 512/QĐ-BTC

Quyết định 512/QĐ-BTC năm 2008 đính chính TTLT 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT hướng dẫn Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 512/QĐ-BTC đính chính TTLT 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT


BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Số: 512/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT NGÀY 31/01/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót Thông tư Liên tịch số 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai như sau:

1.1- Tại trang 01 dòng thứ 02 từ dưới lên (điểm 2.1 khoản 2 Mục I), đã in: “2.1. Kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) ...”

Nay sửa lại là: “2.1. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) ...”

1.2- Tại trang 3 dòng thứ 11, 12 và 13 từ trên xuống (điểm 1.2 khoản 1 Mục III), đã in: "... Thông tư số 60/TC-TCT ngày 16 tháng 7  năm 1993 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bổ sung việc giảm thuế, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp."

Nay sửa lại là: "... Thông tư số 60/TC-TCT ngày 16 tháng 7  năm 1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình".

1.3- Tại trang 4 dòng thứ 18, 19 từ trên xuống (điểm 1.2 (a) khoản 1 Mục IV), đã in: “ ... đến ngày 01 tháng 01 năm 2002 …”.

Nay sửa lại là: “ ... đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2002 …”

1.4- Tại trang 10 dòng thứ 16 từ dưới lên (Mục X. Hiệu lực thi hành quy định tại Điều 67), đã in: “... trước ngày 02 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) ...”.

Nay sửa lại là: “... trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) ...”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục quản lý công sản, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Toà án nhân dân Tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục Thuế, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính;
- Lưu: VT Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 512/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu512/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo04/04/2008
Số công báoTừ số 209 đến số 210
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 512/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 512/QĐ-BTC đính chính TTLT 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 512/QĐ-BTC đính chính TTLT 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu512/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành26/03/2008
       Ngày hiệu lực26/03/2008
       Ngày công báo04/04/2008
       Số công báoTừ số 209 đến số 210
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 512/QĐ-BTC đính chính TTLT 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 512/QĐ-BTC đính chính TTLT 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT

        • 26/03/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 04/04/2008

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 26/03/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực