Quyết định 512/QĐ-CHK

Quyết định 512/QĐ-CHK năm 2019 bổ sung câu hỏi sát hạch vào Bộ câu hỏi kiểm tra cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 512/QĐ-CHK 2019 Bộ câu hỏi kiểm tra nhân viên điều khiển vận hành thiết bị hàng không


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CÂU HỎI SÁT HẠCH VÀO BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA CẤP GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN ĐIỀU KHIỂN, VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÀNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam s 66/2006/QH11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 ca Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-CHK ngày 30/6/2017 của Cục HKVN ban hành Bộ câu hỏi hỏi kiểm tra cấp giấy phép nhân viên điều khin, vận hành thiết bị hàng không hoạt động tại khu vực hạn chế của cng hàng không, sân bay; Quyết định số 410/QĐ-CHK ngày 22/02/2019 về việc thay đổi nội dung Bộ câu hỏi kiểm tra cấp giy phép nhân viên điều khin, vận hành thiết bị hàng không hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 ca Bộ Giao tng vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tchức ca Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cQuyết định số 788/QĐ-CHK ngày 10/5/2018 ca Cục Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng sát hạch nhân viên hàng không nhóm “Khai thác cảng hàng không, sân bay”; Quyết định số 455/QĐ-CHK ngày 01/3/2019 về việc kiện toàn Hội đồng sát hạch nhân viên hàng không nhóm “Khai thác cng hàng không, sân bay”;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-HĐSH ngày 08/3/2019 của Hội đồng sát hạch về việc bổ sung câu hỏi sát hạch vào Bộ câu hỏi kiểm tra cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Qun lý cảng hàng không, sân bay.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 50 câu hỏi sát hạch vào Mục V (quy định về xử phạt vi phạm hành chính) của Bộ câu hỏi kiểm tra cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không sân bay (sau đây gọi tắt là Bộ câu hỏi) được ban hành kèm theo Quyết định số 1337/QĐ-CHK ngày 30/6/2017 của Cục HKVN.

(Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Giao Hội đồng sát hạch nhân viên hàng không nhóm “Khai thác cảng hàng không, sân bay” triển khai, cập nhật bổ sung Bộ câu hỏi tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4: Chủ tịch Hội đồng sát hạch nhân viên hàng không nhóm “Khai thác cảng hàng không, sân bay”; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục trưởng (để b/c);
- TTHK, TCCB;
- C
ng vụ Hàng không MB, MT, MN;
- ACV, VNA, VATM;
- JPA, VJC, VASCO, BAS;
- VIAGS, SAGS, HGS, NASCO, MASCO, SASCO, SASTCO, TCS, SCSC, TECS, A
LSC, PA, VAECO, SKYPEC, ACSV, SAAM, VINACS, NCTS, VACS, NCS;
- L
ưu: VT, QLC (Hf 40b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ C
ỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Hảo

 

PHỤ LỤC 1

CÂU HỎI SÁT HẠCH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (50 CÂU)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 512/-CHK ngày 11 tháng 03 năm 2019)

1. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dng, hình thức xử phạt đi với hành vi làm hư hỏng phương tiện, trang bị, thiết bị trong cng hàng không, sân bay như sau:

a. Cnh cáo

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

c. Phạt tiền t1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

2. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi không mặc áo phản quang hoặc áo có gn dải phản quang khi hoạt động trong khu bay như sau:

a. Cảnh cáo

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

3. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi không bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo khi điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị trong khu bay theo quy định như sau:

a. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

c. Phạt tiền t1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

4. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dng, hình thức xử phạt đối với hành vi không chấp hành ch dn theo bin báo, vạch sơn kẻ tín hiệu, đèn tín hiệu theo quy định như sau:

a. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

5. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 ca Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi đi lại trên sân đ tàu bay không đúng phn đường hoặc đi lại ở những nơi không được phép như sau:

a. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

6. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi điều khin phương tiện trong sân bay không giữ khoảng cách an toàn với tàu bay theo quy định như sau:

a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền t3.000.000 đồng tiến 5.000.000 đồng

7. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay không làm chủ, không tuân thủ giới hạn tốc độ theo quy định như sau:

a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền t3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

8. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi chuyn làn đường không đúng nơi cho phép khi điều khin phương tiện trong cng hàng không, sân bay như sau:

a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

9. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo trước khi điều khiển phương tiện trong cảng hàng không, sân bay như sau:

a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

10. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 ca Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi điều khin phương tiện trong cảng hàng không, sân bay mà chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ theo quy định như sau:

a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền t3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

11. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện trong sân bay vượt phương tiện khác trong trường hp không được phép vượt hoặc không báo hiệu trước khi vượt như sau:

a. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

d. Phạt tiền t3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

12. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi điều khin phương tiện trong sân bay bấm còi, rú ga liên tục (trừ các phương tiện ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ) như sau:

a. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

13. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi dừng, đỗ phương tiện trong cảng hàng không, sân bay không đúng quy định như sau:

a. Phạt tiền t3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

14. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi không có bộ đàm để liên lạc hai chiu; không giữ liên lạc bằng bộ đàm với kiểm soát viên không lưu khi hoạt động trong sân bay theo quy định như sau:

a. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 2.000.0000 đồng đến 3.000.000 đồng

c. Phạt tiền t1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

15. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi điều khin phương tiện di chuyn trong khu vực sân đỗ tàu bay khi không được phép như sau:

a. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng

d. Phạt tiền t500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

16. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đi với hành vi điều khin phương tiện đi không đúng lung, tuyến trong cảng hàng không, sân bay như sau:

a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

c. Phạt tiền t3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

17. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường hoặc phần đường trong cảng hàng không, sân bay như sau:

a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

18. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện hoạt động ngoài khu vực an toàn cho tàu bay quá tốc độ từ 10km/h trở lên như sau:

a. Phạt tiền t5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

19. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối vi hành vi điều khin phương tiện hoạt động trong khu vực an toàn cho tàu bay quá tốc độ quy định như sau:

a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

20. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi không chấp hành huấn lệnh hoặc hướng dẫn của kiểm soát viên không lưu khi hoạt động trong sân bay như sau:

a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

21. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi di chuyển trên đường cất hạ cánh, đường lăn khi không được phép như sau:

a. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đng

b. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

22. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi đưa phương tiện vào hoạt động trong sân bay không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn n hiệu, cn gạt nước, gương chiếu hậu, dụng cụ thoát him theo quy định hoặc có nhưng thiết bị đó không có tác dụng như sau:

a. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

23. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi để phương tiện, trang bị, thiết bị trong cảng hàng không, sân bay không đúng quy định như sau:

a. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

d. Phạt tiền t5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

24. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi đưa phương tiện, thiết bị vào hoạt động trong sân bay không đúng mục đích sử dụng đã được cấp như sau:

a. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

25. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt đối với hành vi không nhường đường cho người, phương tiện ưu tiên hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ trong cảng hàng không, sân bay như sau:

a. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng

d. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

26. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thc xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện chạy ngược chiều hoặc chạy vào khu vực cấm trong cảng hàng không, sân bay như sau:

a. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

b. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

c. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

d. Phạt tiền t10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

27. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bsung đối với nhân viên hàng không có hành vi điều khiển phương tiện di chuyển trên đường cất hạ cánh, đường lăn khi không được phép như sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chhành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng ch hành ngh 02 tháng

c.c quyền sử dụng giấy phép, chng chỉ hành nghề 03 tháng

d. Tưc quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

28. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phquy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bsung đối với nhân viên hàng không có hành vi điều khin phương tiện chạy ngược chiều trong cảng hàng không, sân bay như sau:

a. Tước quyền sử dụng giy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chhành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

29. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bổ sung đối với nhân viên hàng không có hành vi điều khin phương tiện chạy vào khu vực cấm trong cảng hàng không, sân bay như sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c.c quyền sdụng giấy phép, chứng chhành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

30. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bổ sung đối với nhân viên hàng không có hành vi điều khin phương tiện đi không đúng luồng, tuyến, làn đường hoặc phn đường trong cảng hàng không, sân bay trực tiếp gây uy hiếp hoặc làm mất an toàn hàng không, an ninh hàng không như sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

31. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bsung đối với nhân viên hàng không có hành vi điều khin phương tiện hoạt động trong khu vực an toàn cho tàu bay quá tốc độ quy định trực tiếp gây uy hiếp hoặc làm mt an toàn hàng không, an ninh hàng không n sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giy phép, chứng chỉ hành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành ngh04 tháng

32. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bổ sung đối với nhân viên hàng không có hành vi điều khiển phương tiện trong sân bay không giữ khoảng cách an toàn với tàu bay theo quy định trực tiếp gây uy hiếp hoặc làm mất an toàn hàng không, an ninh hàng không như sau:

a. Tước quyền sử dụng giy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành ngh03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

33. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bsung đối với nhân viên hàng không có hành vi điều khin phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế của cng hàng không, sân bay không làm chủ, không tuân thủ giới hạn tốc độ theo quy định trực tiếp gây uy hiếp hoặc làm mt an toàn hàng không, an ninh hàng không như sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chhành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

34. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bsung đối với nhân viên hàng không có hành vi điều khiển phương tiện di chuyn trong khu vực sân đỗ tàu bay khi không được phép trực tiếp gây uy hiếp hoặc làm mất an toàn hàng không, an ninh hàng không như sau:

a. Tưc quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chhành nghề 04 tháng

35. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bsung đối với nhân viên hàng không có hành vi dừng, đỗ phương tiện trong cảng hàng không, sân bay không đúng quy định trực tiếp gây uy hiếp hoặc làm mất an toàn hàng không, an ninh hàng không như sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chhành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

36. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 ca Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bổ sung đối với nhân viên hàng không có hành vi không bật đèn chiếu sáng, đèn cnh báo khi điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị trong khu bay theo quy định trực tiếp gây uy hiếp hoặc hàm mất an toàn hàng không, an ninh hàng không như sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng ch hành ngh 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

37. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bsung đối với nhân viên hàng không có hành vi để người ngi trong buồng lái của phương tiện hoạt động trong cảng hàng không, sân bay quá slượng quy định trực tiếp gây uy hiếp hoặc làm mt an toàn hàng không, an ninh hàng không như sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

38. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 ca Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hình thức xử phạt bổ sung đối với nhân viên hàng không có hành vi không chấp hành chỉ dẫn theo biển báo, vạch sơn kẻ tín hiệu, đèn tín hiệu theo quy định trực tiếp gây uy hiếp hoặc làm mt an toàn hàng không, an ninh hàng không như sau:

a. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 02 tháng

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 03 tháng

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 04 tháng

39. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, người nào sau đây có thm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng?

a. Công chức thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam.

b. Nhng người có thm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

c. Người chỉ huy tàu bay, thành viên tbay lập biên bn vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay.

d. Cả a, b, c

40. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, người có quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng ch hành nghthời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn?

a. Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Trưng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam, Trưng đoàn thanh tra chuyên ngành của Cục Hàng không Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng không.

b. Công chức, viên chức thuộc Cảng vụ hàng không thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kim tra, giám sát hoạt động hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

c. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không.

d. Cả a, b, c

41. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, ngoài phạt tiền đối vi hành vi vi phạm là hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử hoặc sử dụng bật lửa, diêm hoặc vật gây cháy ở khu vực an toàn cho tàu bay hoặc kho nhiên liệu hàng không, trạm tiếp nạp nhiên liệu, khu vực cp khí ga trong cng hàng không, sân bay còn có thêm hình thức xử phạt b sung nào sau đây?

a. Không có hình thức xử phạt bsung đối với hành vi này.

b. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chhành nghề 01 tháng đối với nhân viên hàng không vi phạm.

c. Tước quyền sử dụng giấy phép nhân viên điều khiển, vn hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay đối với nhân viên hàng không vi phạm.

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn đối với nhân viên hàng không vi phạm.

42. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, làm che khuất, không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy trong cng hàng không, sân bay, tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo quy định sẽ áp dụng hình thức phạt tiền như thế nào đối với cá nhân?

a. Phạt tiền từ 500.000đ đến 3.000.000đ

b. Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ

c. Phạt tiền từ 1.500.000đ đến 3.000.000đ

d. Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 3.000.000d

43. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vc hàng không dân dụng, đối với hành vi vi phạm là hút thuốc, kcả thuốc lá điện tử hoặc sdụng diêm, bật lửa, vật gây cháy không đúng nơi quy định trong cng hàng không, sân bay, tại s cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay sẽ áp dụng hình thức phạt tiền như thế nào đối với cá nhân?

a. Phạt tiền từ 500.00 đến 1.000.000đ

b. Phạt tiền từ 500.000đ đến 2.000.000đ

c. Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ

d. Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 3.000.000đ

44. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, đối với hành vi vi phạm không thực hiện đúng nội quy phòng cháy chữa cháy, phương án phòng cháy chữa cháy, chữa cháy trong cng hàng không, sân bay, tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo quy định sẽ áp dụng hình thức phạt tiền như thế nào đối với cá nhân?

a. Phạt tiền từ 1.000.0000đ đến 3.000.000đ

b. Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ

c. Phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ

d. Phạt tiền t5.000.000đ đến 10.000.000đ

45. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, ngoài phạt tiền đối với hành vi vi phạm là điều khiển phương tiện di chuyn trên đường cất hạ cánh, đường lăn khi không được phép còn có thêm hình thức xử phạt bsung nào sau đây?

a. Không có hình thức xử phạt bổ sung đối với hành vi này.

b. Tước quyền sử dụng giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cng hàng không, sân bay đối với nhân viên hàng không vi phạm.

c. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ chuyên môn đối với nhân viên hàng không vi phạm.

d. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng ch hành ngh 03 tháng đối vi nhân viên hàng không vi phạm.

46. Theo quy định tại Nghị định s162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 ca Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vc hàng không dân dụng, cá nhân vi phạm lần đầu đối vi hành vi sử dụng thẻ kim soát an ninh hàng không mà không đúng phạm vi ghi trên thsẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

a. Phạt cảnh cáo.

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

c. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

d. Tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng đến 03 tháng.

47. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định vxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cá nhân bị phạt tin từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ khi có hành vi vi phạm nào sau đây?

a. Sử dụng Thẻ, Giấy phép kim soát an ninh hàng không hoặc Thẻ giám sát viên an ninh hàng không, an toàn hàng không của người khác vào khu vực hạn chế ca cng hàng không, sân bay, lên tàu bay.

b. Cho người khác mượn Thẻ kiểm soát an ninh hàng không, Giấy phép kiểm soát an ninh hàng không, Thẻ giám sát viên an ninh hàng không, an toàn hàng không.

c. Sử dụng giấy tờ nhân thân, vé, thẻ lên tàu bay giả hoặc giấy tnhân thân, vé, thẻ lên tàu bay mang tên người khác vào khu vực cách ly, lên tàu bay hoặc cho người chưa thành niên vào khu vực cách ly, lên tàu bay.

d. a và c.

48. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ khi có hành vi vi phạm nào sau đây?

a. Gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

b. Đưa vật phm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

e. Trộm cp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị hoặc tài sn trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d. b và c.

49. Theo quy định tại Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi nào sau đây bị áp dụng hình thức xử phạt bsung là tước quyền sử dụng giy phép, chứng chỉ hành nghề 01 tháng đối với nhân viên hàng không vi phạm?

a. Hành hung nhân viên hàng không, hành khách, người khác tại cảng hàng không, sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cu trách nhiệm hình sự.

b. Đưa vật phm nguy him lên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

c. Đưa chất nổ, vật liệu nổ, vũ khí quân dụng, chất cháy vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhim hình sự

d. Để người, hành lý, hàng hóa, bưu gửi và các đồ vật khác chưa qua kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay.

50. Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, hành vi vi phạm hành chính là gì?

a. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

b. Hành vi có lỗi do cá nhân, tchức thực hiện, vi phạm quy định ca pháp luật về quản lý nhà nưc mà không phải tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

c. Hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 512/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu512/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 512/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 512/QĐ-CHK 2019 Bộ câu hỏi kiểm tra nhân viên điều khiển vận hành thiết bị hàng không


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 512/QĐ-CHK 2019 Bộ câu hỏi kiểm tra nhân viên điều khiển vận hành thiết bị hàng không
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu512/QĐ-CHK
       Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
       Người kýPhạm Văn Hảo
       Ngày ban hành11/03/2019
       Ngày hiệu lực11/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 512/QĐ-CHK 2019 Bộ câu hỏi kiểm tra nhân viên điều khiển vận hành thiết bị hàng không

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 512/QĐ-CHK 2019 Bộ câu hỏi kiểm tra nhân viên điều khiển vận hành thiết bị hàng không

          • 11/03/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 11/03/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực