Quyết định 512/QĐ-TTg

Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2012 giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2012 giao dự toán ngân sách trung ương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII số 13/2011/QH13 ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ công văn số 116/UBTVQH13 ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch phân bổ ngân sách trung ương cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 (theo biểu đính kèm).

Điều 2.

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thông báo mục tiêu, nhiệm vụ và vốn của từng chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 (bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) cho các cơ quan thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại trung ương (theo từng dự án thành phần và nguồn vốn) và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 05 tháng 5 năm 2012.

b) Nghiên cứu, đề xuất định hướng và giải pháp quản lý, điều hành và chính sách phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013 - 2015 theo hướng tăng cường phân cấp, tự chịu trách nhiệm cho các địa phương (trừ những nhiệm vụ phải tập trung quản lý, thực hiện ở cấp trung ương); các cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia tập trung vào nhiệm vụ xây dựng mục tiêu, tiêu chí, cơ chế chính sách và hướng dẫn tổ chức, kiểm tra, giai đoạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Giao Bộ Tài chính:

a) Thông báo dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 cho các Bộ, cơ quan trung ương (theo từng dự án thành phần và nguồn vốn); cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo nguồn vốn và các dự án cần được ưu tiên) trước ngày 05 tháng 5 năm 2012.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan liên quan ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế tài chính cho từng chương trình mục tiêu quốc gia.

3. Cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách và hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai các hoạt động của chương trình cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn lực cụ thể) theo từng năm của giai đoạn 2012-2015, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Xây dựng bộ tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách trung ương, các chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả, chất lượng và hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia đối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực theo mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Cơ quan thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ở trung ương và địa phương:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia:

- Phân bổ và giao dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 31 tháng 5 năm 2012;

- Triển khai kế hoạch thực hiện từng chương trình, dự án theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý điều hành, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ dự toán ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phương án phân bổ dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp có ý kiến trước khi thực hiện trước ngày 31 tháng 5 năm 2012 và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất;

- Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn ngân sách trung ương của từng chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí ngân sách của địa phương và huy động các nguồn lực khác của địa phương (bao gồm kinh phí, ngày công lao động và các yếu tố vật chất khác) để đảm bảo đạt được các mục tiêu của từng chương trình mục tiêu quốc gia;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng các quy định hiện hành về quản lý điều hành, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Đoàn ĐB Quốc hội các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; các Vụ: KGVX, KTN, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (8b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 512/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu512/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2012
Ngày hiệu lực29/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 512/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2012 giao dự toán ngân sách trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2012 giao dự toán ngân sách trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu512/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/04/2012
        Ngày hiệu lực29/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2012 giao dự toán ngân sách trung ương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2012 giao dự toán ngân sách trung ương

            • 29/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực