Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2018 về công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 512/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Lao động Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỐI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề ngh của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải được cập nhật kịp thời để công bố.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (qua mạng)
- CT và các PCT UBND tỉnh
- Các PCVP UBND tỉnh
- Lưu: VT, KSVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

PHỤ LỤC

THỦ MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mục 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

Stt

Thủ tục hành chính

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Cơ quan thực hiện

I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

S - TB&XH

Sở LĐ - TB&XH

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở LĐ - TB&XH

S - TB&XH

2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

S - TB&XH

S - TB&XH

3

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

S - TB&XH

S - TB&XH

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

S - TB&XH

S - TB&XH

5

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

S - TB&XH

S - TB&XH

6

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

7

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

8

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

9

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh.

Mục 2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

Stt

Thủ tục hành chính

Quyết định công b

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy b TTHC

quan có thẩm quyền quyết định

 

I. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

1

Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh

Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của B trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

S - TB&XH

 

II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

1

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý.

Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh

Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Sở LĐ- TB&XH

 

Sở LĐ- TB&XH

2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý.

Sở LĐ- TB&XH

3

Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 512/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu512/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2018
Ngày hiệu lực01/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 512/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 512/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Lao động Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 512/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Lao động Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu512/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành01/03/2018
        Ngày hiệu lực01/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 512/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Lao động Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 512/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý của Sở Lao động Huế

            • 01/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực