Quyết định 5120/QĐ-BHXH

Quyết định 5120/QĐ-BHXH năm 2008 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 5120/QĐ-BHXH 2008 Quy chế tổ chức hoạt độngTạp chí Bảo hiểm xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 1074/QĐ-BHXH 2014 Quy chế tổ chức hoạt động Tạp chí Bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 5120/QĐ-BHXH 2008 Quy chế tổ chức hoạt độngTạp chí Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5120/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ BHXH

TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Luật Báo chí sửa đổi ngày 12/6/1999;

Căn cứ Quyết định số 3584.1998/QĐ-BHXH-TCCB ngày 23/12/1998 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VIệt Nam về việc thành lập Tạp chí Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1616/2001/QĐ-BHXH-TCCB ngày 18/6/2001 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tách Tạp chí Bảo hiểm xã hội trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Bảo hiểm xã hội và Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2485/2001/QĐ-BHXH ngày 7/11/2001 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Bảo hiểm xã hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng, Tổng biên tập Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ BHXH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5120 /QĐ-BHXH ngày 08 /12/2008 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam)

Chương I:

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

Tạp chí Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng giám đốc) tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội); thông tin nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động bảo hiểm xã hội; giải đáp việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước và thông tin hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tạp chí chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng giám đốc và hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tạp chí bản in hoạt động theo Giấy phép số 305/GP-BVHTT ngày 24/5/2001 trong quy hoạch tổng thể hệ thống báo chí Chính phủ. Tạp chí điện tử hoạt động theo Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 13/GP-BC ngày 10/01/2008 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí là đơn vị dự toán cấp 3, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành tạp chí theo định kỳ; tổ chức Tạp chí điện tử trên Internet theo phương thức truyền thông đa phương tiện;

2.Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội; Thực hiện diễn đàn vì sự nghiệp an sinh xã hội; Giải đáp và hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội;

3.Thông tin nghiên cứu lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, phổ biến kiến thức về bảo hiểm xã hội trong và ngoài nước;

4. Giao dịch, ký kết hợp đồng với các đơn vị kinh tế và các cơ quan khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

5. Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền;

6. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định;

7. Quản lý công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và tài sản của đơn vị.

Chương II:

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 3. Tạp chí thực hiện quản lý tài sản theo quy định hiện hành đối với đơn vị sự nghiệp và quản lý tài chính theo quy chế quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với Tạp chí Bảo hiểm xã hội.

Điều 4. Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, tài sản của tạp chí, thực hiện chế độ báo cáo và kế toán theo các quy định hiện hành.

Chương III:

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Điều 5. Cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng:

1. Phòng Biên tập

2. Phòng Hành chính – Trị sự

Điều 6. Biên chế

1. Biên chế khung của Tạp chí bao gồm 06 chức danh sau đây: Tổng biên tập, các Phó Tổng biên tập, Thư ký Toà soạn, Trưởng phòng Biên tập, Trưởng phòng Hành chính – Trị sự, Kế toán trưởng

Biên chế khung của Tạp chí do Tổng giám đốc giao hàng năm và được quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước. Các chức danh trong biên chế khung được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đảm bảo quỹ tiền lương và chi phí hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Công chức, viên chức thuộc các chức danh trong biên chế khung thực hiện chế độ quản lý, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Nhà nước.

2. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu công việc của Tạp chí, Tổng biên tập được phép ký hợp đồng lao động vụ việc và cộng tác viên theo nguyên tắc tự trả lương.

Điều 7. Chế độ quản lý và điều hành của Tạp chí

1. Tạp chí do Tổng biên tập quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về toàn bộ hoạt động của Tạp chí. Giúp Tổng biên tập có các Phó Tổng biên tập. Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Tổng biên tập ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Tạp chí; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Tổng biên tập phân công hoặc uỷ quyền cho Phó Tổng biên tập giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng biên tập. Tổng biên tập phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Tổng biên tập được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.

Điều 8. Chế độ quản và điều hành của phòng

1. Phòng do Trưởng phòng quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng biên tập bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ của ngành. Phòng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng.

2. Trưởng phòng trực tiếp quản lý và phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức của phòng; đôn đốc, kiểm tra công chức, viên chức thực hiện quy chế làm việc của Tạp chí.

3. Công chức, viên chức của phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Tổng biên tập về nhiệm vụ được giao theo chức danh.

4. Biên chế của các phòng do Tổng biên tập quyết định trong tổng số biên chế của Tạp chí được Tổng giám đốc giao hàng năm.

5. Trưởng phòng phân công hoặc uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao. Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng phòng được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.

Điều 9. Trách nhiệm của Tổng biên tập

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của Quy chế này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Tạp chí; bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo của Tạp chí.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Tạp chí; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Tạp chí. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong ngành và ngoài ngành có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương IV:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

Điều 10. Phòng Biên tập

1/ Chức năng

Phòng Biên tập có chức năng giúp Tổng biên tập Tạp chí tổ chức nội dung và biên tập, xuất bản Tạp chí bản in và Tạp chí điện tử trên Internet.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Căn cứ vào định hướng nội dung và kế hoạch xuất bản Tạp chí hàng năm và từng số, xây dựng đề cương trình Tổng biên tập phê duyệt và tổ chức thực hiện việc đặt bài, viết bài đủ số lượng, đúng tiến độ thời gian;

2. Tổ chức công tác phóng viên, đi cơ sở khảo sát thu thập tư liệu, lấy tin viết bài theo yêu cầu từng số xuất bản;

3. Tổ chức công tác biên tập đảm bảo số lượng, chất lượng, tiến độ thời gian theo quy trình biên tập xuất bản tạp chí;

4. Tổ chức công tác thư ký tòa soạn, thiết kế makét bìa, trình bày nội dung trình Tổng biên tập phê duyệt; chế bản ảnh, làm phim, sửa bông, theo dõi việc in ấn tại nhà in, chịu trách nhiệm về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ xuất bản Tạp chí;

5. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên trong ngành và ngoài ngành;

6. Quản lý trang thiết bị in ấn, chế bản và trang thiết bị phục vụ phóng viên hoạt động nghiệp vụ;

7. Đánh giá chất lượng bài, dự kiến nhuận bút từng số trình Tổng biên tập phê duyệt;

8. Tham mưu cho Tổng biên tập thiết kế giao diện, chỉnh sửa, nâng cấp, hoàn thiện Tạp chí điện tử;

9. Tổ chức việc lấy tin, biên tập tin Tạp chí điện tử trình Tổng biên tập duyệt phát hành hàng ngày trên Internet và theo dõi đề xuất mức trả nhuận bút hàng tháng, quý;

10. Quản lý công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và tài sản của đơn vị.

Điều 11. Phòng Hành chính – Trị sự

1/ Chức năng

Phòng Hành chính – Trị sự có chức năng giúp Tổng biên tập quản lý về tài chính, tài sản; tổ chức công tác hành chính, xuất bản, phát hành, quảng cáo của Tạp chí.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Lập kế hoạch hoạt động và tài chính hàng năm, quý, tháng của Tạp chí trình Tổng biên tập phê duyệt;

2. Tham mưu, đề xuất với Tổng biên tập về công tác tổ chức, cán bộ, tuyển dụng, sử dụng, phân công nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí theo phân cấp;

3. Thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kiểm kê tài sản, tiếp nhận, phân phối và quản lý công văn, tin, bài; quản lý con dấu của Tạp chí theo quy định;

4. Nộp lưu chiểu, tổ chức phát hành Tạp chí đến bạn đọc theo kế hoạch đã được Tổng biên tập phê duyệt. Tổ chức mạng lưới phát hành Tạp chí trong ngành và ngoài ngành;

5. Tổ chức mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản thuộc quyền quản lý của Tạp chí;

6. Thực hiện nghiệp vụ kế toán, thống kê và báo cáo quyết toán đối với các hoạt động tài chính của Tạp chí;

7. Thực hiện thanh toán các khoản chi quản lý bộ máy và kinh phí chi trả nhuận bút, nhuận ảnh và các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của Tạp chí theo chế độ kế toán hiện hành;

8. Quản lý tài chính của Tạp chí theo quy định;

9. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị.

Chương V:

QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 12. Mối quan hệ công tác và lề lối làm việc

1. Quan hệ giữa các phòng: Ngoài nhiệm vụ chuyên môn của phòng, các phòng cần có sự liên hệ, hợp tác chặt chẽ với nhau. Khi cần thiết, các phòng cùng phối hợp làm việc theo sự bố trí, chỉ đạo của Tổng biên tập.

2. Quan hệ giữa cán bộ quản lý và công chức, viên chức: Cán bộ quản lý có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu của công việc, tạo điều kiện để công chức, viên chức phát huy sở trường của mình. Cán bộ quản lý có trách nhiệm quản lý công chức, viên chức dưới quyền. Mỗi công chức, viên chức phải chấp hành nghiêm túc sự phân công, bố trí công tác của cấp trên. Mọi công tác đều phải có chương trình, kế hoạch và thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Chấp hành nghiêm chỉnh lý luật lao động, kỷ cương hành chính, pháp luật về cán bộ, công chức và các quy định của ngành.

Điều 13. Cán bộ, phóng viên, nhân viên thuộc Tạp chí được giao nhiệm vụ quản lý tài chính, vật tư, tài sản của Nhà nước, của Tạp chí, hàng tháng, quý, năm phải báo cáo Tổng biên tập tình hình thu, chi, sử dụng, bảo quản tài sản, tài chính theo quy định của Nhà nước.

Chương VI:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Bản Quy chế này có 6 chương, 14 Điều, được áp dụng cho Tạp chí Bảo hiểm xã hội. Các phòng trực thuộc và công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên trong Tạp chí có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Căn cứ vào các quy định trong bản Quy chế, Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm xây dựng và sửa đổi nội quy, quy chế làm việc trong hoạt động của Tạp chí./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5120/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5120/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực08/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5120/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 5120/QĐ-BHXH 2008 Quy chế tổ chức hoạt độngTạp chí Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 5120/QĐ-BHXH 2008 Quy chế tổ chức hoạt độngTạp chí Bảo hiểm xã hội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu5120/QĐ-BHXH
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýNguyễn Huy Ban
     Ngày ban hành08/12/2008
     Ngày hiệu lực08/12/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2014
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 5120/QĐ-BHXH 2008 Quy chế tổ chức hoạt độngTạp chí Bảo hiểm xã hội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5120/QĐ-BHXH 2008 Quy chế tổ chức hoạt độngTạp chí Bảo hiểm xã hội