Quyết định 5125/QĐ-BCT

Quyết định 5125/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5125/QĐ-BCT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cao năng lực thực thi sở hữu trí tuệ 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5125/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hướng dẫn đấu thầu các hợp đồng do AFD tài trợ tại nước ngoài tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Thỏa ước tài trợ số CVN 1132 01 B ngày 09 tháng 4 năm 2013 giữa Cơ quan phát triển Pháp và Bộ Kế hoạch và đầu tư, đại diện Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 6247/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và đầu tư gửi Cơ quan Phát triển Pháp về việc tài trợ cho Dự án "Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ" cho Cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương, Chủ dự án là Cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Văn bản số D79 ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Cơ quan Phát triển Pháp gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc chấp thuận tài trợ Dự án tăng cường năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng Quỹ Tăng cường năng lực thương mại (FRCC);

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt văn kiện Dự án "Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường";

Căn cứ Quyết định 2947/QĐ-BCT ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”;

Căn cứ Quyết định số 4641/QĐ-BCT ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”;

Căn cứ Văn bản số D552 ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Cơ quan phát triển Pháp về việc cho ý kiến không phản bác đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tại Tờ trình số 2028/TTr-QLTT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cục Quản lý thị trường và Ban Quản lý Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Hợp tác quốc tế, thành viên Ban Quản lý Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường” và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (b/c);
- Lưu: VT, QLTT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án “Nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường”

(kèm theo Quyết định số 5125 /QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2016)

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây dựng và tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng Quản lý thị trường; tổ chức hội thảo về thực thi quyền sở hữu trí tuệ

243.605

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế quốc tế, có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

06 tháng

2

Mua sắm thiết bị cho hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu

40.260

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

30 ngày

3

Cung cấp phần mềm về hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng

28.153

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Đấu thầu hạn chế trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý I/2017

Trọn gói

30 ngày

4

Dịch vụ kiểm toán

10.000

EUR

Vốn vay ODA không hoàn lại của Chính phủ Cộng hòa Pháp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV/2017

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá gói thầu

322.018

EUR

(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai nghìn không trăm mười tám euro)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5125/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5125/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5125/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5125/QĐ-BCT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cao năng lực thực thi sở hữu trí tuệ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5125/QĐ-BCT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cao năng lực thực thi sở hữu trí tuệ 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5125/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýĐỗ Thắng Hải
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5125/QĐ-BCT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cao năng lực thực thi sở hữu trí tuệ 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5125/QĐ-BCT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cao năng lực thực thi sở hữu trí tuệ 2016

            • 30/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực