Quyết định 513/QĐ-TT-QLCL

Quyết định 513/QĐ-TT-QLCL năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón do Cục trưởng Cục Trồng trọt ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 513/QĐ-TT-QLCL năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-TT-QLCL

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÂN BÓN

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT

Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;

Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011;

Căn cứ công văn số 339/KHCN ngày 04/9/2013 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc cấp mã số phòng thử nghiệm;

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá ngày 01/11/2013 của Đoàn đánh giá Phòng thử nghiệm phân bón được thành lập theo Quyết định số 212/QĐ-TT-QLCL ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Xét đề nghị của Phụ trách phòng Quản lý chất lượng và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng phân tích, phân loại của Chi nhánh Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng thuộc Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện thử nghiệm phân bón.

Mã số phòng thử nghiệm: LAS-NN 75.

Phòng thử nghiệm phân bón của Chi nhánh Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng được tham gia phân tích các chỉ tiêu nêu tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều 24, Phụ lục 5 của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Điều 1 của Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2011 và Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, Trung tâm thuộc Cục; các tổ chức, cá nhân có liên quan; Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở NN&PTNT Đà Nẵng;
- Vụ KH, CN và Môi trường;
- Trung tâm tin học và thống kê;
- Lưu: VT, QLCL.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CỤC
Phạm Đồng Quảng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC PHÉP THỬ, PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-TT-QLCL ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Cục trưởng Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Lĩnh vực

Tên phép thử

Giới hạn phát hiện

Phương pháp thử

1

Các loại phân bón (trừ phân bón chứa nitrat)

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số (Nts)

0,5%

TCVN 8557:2010

2

Các loại phân bón

Xác định Phốt pho tổng số (P2O5ts)

1,5ppm

TCVN 8563:2010

3

Xác định các bon hữu cơ tổng số

 

TCVN 9294:2012

4

Các loại phân bón thể rắn

Xác định độ ẩm

0,1 - 70%

TCVN 9297:2012

5

Các loại phân bón

Xác định hàm lượng:

Asen (As),

Cadimi (Cd),

Chì (Pb),

Sắt (Fe),

Kẽm (Zn),

Đồng (Cu),

Mangan (Mn)

 

As (0,11ppb),

Cd (0,08 ppb),

Pb (0,99 ppb),

Fe (1 ppb),

Zn (0,08 ppb),

Cu (0,34 ppb),

Mn (0,15 ppb)

 

 

 

5.P2.5

(ICP-MS)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 513/QĐ-TT-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu513/QĐ-TT-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2016
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 513/QĐ-TT-QLCL

Lược đồ Quyết định 513/QĐ-TT-QLCL năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 513/QĐ-TT-QLCL năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu513/QĐ-TT-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục trồng trọt
        Người kýPhạm Đồng Quảng
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2016
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 513/QĐ-TT-QLCL năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 513/QĐ-TT-QLCL năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm phân bón

            • 12/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực