Quyết định 513/QĐ-UBND

Quyết định 513/QĐ-UBND quy định về giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 513/QĐ-UBND 2018 giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC DÙNG ĐỂ TÍNH THUÊ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10 tháng 7 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp; Thông tư số 89-TC/TCT ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74- CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2345/TTr-CT ngày 05 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Giá thóc khu vực I (gồm các phường, thị trấn) 6.000 đồng/kg (Sáu nghìn đồng/ một kilôgram thóc).

2. Giá thóc khu vực II (gồm các xã) 5.410 đồng/kg (Năm nghìn bốn trăm mười đồng/một kilôgram thóc).

Điều 2. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 theo mức giá thóc quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP. các PVPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 513/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu513/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2018
Ngày hiệu lực12/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(31/10/2018)

Download Văn bản pháp luật 513/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 513/QĐ-UBND 2018 giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 513/QĐ-UBND 2018 giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu513/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành12/10/2018
        Ngày hiệu lực12/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (31/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 513/QĐ-UBND 2018 giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 513/QĐ-UBND 2018 giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Kon Tum

            • 12/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực