Quyết định 513/QĐ-UBND

Quyết định 513/QĐ-UBND phê duyệt dự toán thu - chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2014 dự toán thu chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính Lâm Đồng


`ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN THU - CHI TỪ NGUỒN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Xử phạt vi phạm hành chính; các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ tài chính quy định thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 400/STC-NS ngày 03 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu- chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính năm 2014, do các đơn vị của tỉnh thực hiện; cụ thể như sau:

Đơn vị tính 1.000 đồng

Số TT

Tên đơn vị

Dự toán thu

Dư toán chi
(*)

% DT chi/Dtthu

A

B

(1)

(2)

(3)

01

Sở xây dựng

1.292.000

516.000

40

02

Phòng PC49 - Công an tỉnh

1.500.000

600.000

40

03

Cục Thuế

2.280.525

912.210

40

04

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

304.500

121.800

40

05

Chi cục Thú y

300.000

120.000

40

06

Chi cục Bảo vệ thực vật

50.000

20.000

40

07

Chi cục Kiểm Lâm

750.000

300.000

40

08

Chi cục Quản lý thị trường

2.500.000

1.000.000

40

09

Phòng PC64 - Công an tỉnh

350.000

70.000

20

10

Phòng PA72 - Công an tỉnh

150.000

30.000

20

11

Sở Công Thương

300.000

60.000

20

12

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

250.000

50.000

20

13

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

200.000

40.000

20

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

300.000

60.000

20

15

Phòng PC66 - Công an tỉnh

250.000

50.000

20

 

Tổng cộng

10.777.204

3.950.810

36

(*) Dự toán chi được xác định bằng tỷ lệ % theo cột số (3) trên dự toán thu; trường hợp thu không đạt theo dự toán giao tại cột số (1), thì dự toán chi tại cột số (2) sẽ giảm theo tỷ lệ % tương ứng.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo chi tiết dự toán thu-chi được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng và thành quyết toán theo đúng chế độ quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan được phê duyệt dự toán thu, chi nêu tại Điều 1 Quyết định này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, GT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 513/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu513/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 513/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2014 dự toán thu chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2014 dự toán thu chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu513/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2014 dự toán thu chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 513/QĐ-UBND năm 2014 dự toán thu chi nguồn xử phạt vi phạm hành chính Lâm Đồng

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực