Quyết định 514/QĐ-UBND

Quyết định 514/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập dự án quy hoạch phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 514/QĐ-UBND 2014 đề cương kinh phí sản xuất rau hoa cây đặc sản công nghệ cao Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU, HOA VÀ CÂY ĐẶC SẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 164/TTr-SNN-KH ngày 25/11/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập dự án quy hoạch phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 38/TT-KHĐT ngày 05/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập dự án quy hoạch phát trin sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, với nội dung như sau:

1. Phạm vi nghiên cứu: Vùng sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao phân bố tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt.

2. Mục tiêu quy hoạch: Đánh giá thực trạng và lập quy hoạch phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch.

3. Nội dung chủ yếu của dự án:

a) Đánh giá hiện trạng phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua:

- Giá trị sản xuất, tốc độ tăng trưởng, diện tích (canh tác, gieo trồng), năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, tình hình tổ chức sản xuất, các mô hình và các vùng sản xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao tập trung; hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích.

- Hiện trạng hệ thống cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, thủy lợi...); hệ thống dịch vụ phục vụ sản xuất rau hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao (nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống, cơ giới nông nghiệp, phân bón, vật tư nông nghiệp, vận tải, sơ chế, bảo quản, đóng gói, chế biến)

- Tình hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa và cây đặc sản trên địa bàn: công tác bổ sung, tuyển chọn và nhân giống; ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, canh tác sạch, tưới tiết kiệm và tự động; cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, cải tạo đất và phòng chống dịch bệnh, công nghệ sau thu hoạch và bảo vệ môi trường.

- Tình hình thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, những thành tựu và tồn tại trong phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; vai trò sản xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao trong phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

b) Dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và chế biến rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao: định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn của tỉnh đến năm 2020; dự báo thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khu; dự báo triển vọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, đóng gói và chế biến.

c) Đánh giá, lựa chọn vùng sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao tại các địa phương trên các tiêu chí: địa điểm, điều kiện tổ chức sản xuất, vận chuyển, chế biến, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và trình độ ứng dụng công nghệ cao, khả năng huy động vốn đầu tư.

d) Quy hoạch sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, bao gồm:

- Định hướng phát triển và quy hoạch vùng sản xuất rau, hoa và cây đặc sản trên địa bàn tỉnh.

- Quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.

- Quy hoạch vùng sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, xác định khu vực phù hp để phát triển rau, hoa và cây đặc sản trên địa bàn cấp xã, cấp huyện.

- Xây dựng phương án phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao.

- Định hướng công nghệ ứng dụng trong sản xuất rau, hoa và cây đặc sản:

+ Lựa chọn công nghệ cho từng đối tượng, công đoạn trong sản xuất.

+ Xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ cao, đầu tư trang thiết bị để sản xuất rau, hoa, cây đặc sản.

- Quy hoạch hệ thống dịch vụ phục vụ sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao: giống, bảo vệ thực vật, phân bón, vận tải, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ.

- Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao.

- Quy hoạch nguồn nhân lực phục vụ sản xuất rau hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao.

- Xác định các dự án ưu tiên.

- Xác định tổng vốn đầu tư, nguồn vốn, cơ cấu và phân kỳ đầu tư.

d) Xây dựng các chính sách và giải pháp phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao:

- Hỗ trợ đầu tư và khuyến khích sản xuất.

- Huy động vốn đầu tư.

- Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

- Phát triển nguồn nhân lực.

- Đy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ.

- Giải pháp tổng thể quản lý môi trường trong phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao.

- Tổ chức quản lý, thực hiện dự án quy hoạch.

4. Sản phẩm giao nộp:

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt Quy hoạch phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và các sơ đồ, biểu đồ kèm theo: (04 bộ).

- Bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000: (04 b).

- Bản đồ chi tiết các khu vực trồng rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao, tỷ lệ 1/5.000: (04 bộ)

- Đĩa CD ghi lại toàn bộ các thông tin trên (04 đĩa).

5. Dự toán kinh phí: 545.350.000 đồng (năm trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng)

6. Nguồn vốn đầu tư: Kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2014.

7. Thời gian xây dựng dự án: Năm 2014.

Điều 2.

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn có năng lực để xây dựng dự án, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, tạm ứng và quyết toán vốn cho chủ đầu tư lập dự án theo đúng các thủ tục và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông-Vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 514/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu514/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 514/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 514/QĐ-UBND 2014 đề cương kinh phí sản xuất rau hoa cây đặc sản công nghệ cao Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 514/QĐ-UBND 2014 đề cương kinh phí sản xuất rau hoa cây đặc sản công nghệ cao Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu514/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành12/03/2014
        Ngày hiệu lực12/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 514/QĐ-UBND 2014 đề cương kinh phí sản xuất rau hoa cây đặc sản công nghệ cao Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 514/QĐ-UBND 2014 đề cương kinh phí sản xuất rau hoa cây đặc sản công nghệ cao Lâm Đồng

            • 12/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực