Quyết định 515/QĐ-UBND

Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 515/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 221/STP-PBGDPL ngày 18/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/hiện);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Vụ PBGDPL - BTP (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - BTP (b/c);
- TT.T
nh y, HĐND tỉnh;
- BTT UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT. Tr 64/3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 515/QĐ- UBND ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

Ngày 19/02/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 271/QĐ- TTg về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. Đchủ động triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và có hiệu quả Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, thời gian và tiến độ thực hiện; tăng cường cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa các cấp, các ngành và đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/NQ của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy tính chủ động của các ngành, đoàn thể các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm.

- Đ cao vai trò phối hợp trách nhiệm giữa các ngành, đoàn thể các cấp trong quá trình chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Bộ luật đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, tránh việc tổ chức theo phong trào hoặc phô trương hình thức.

- Có kế hoạch và lộ trình chặt chẽ bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự trong giai đoạn chuyển tiếp để bảo đảm sau ngày 01/7/2016, Bộ luật Hình sự được thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả thiết thực.

- Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các ngành, đoàn thể các cấp cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, cần xác định rõ đối tượng và nội dung trọng tâm, tránh dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 để làm thủ tục đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; trại tạm giữ, trại tạm giam; cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d và đ, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13, để đình chỉ điều tra bị can.

+ Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 để lập hồ sơ đề nghị chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ. Đồng thời, gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d và đ, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để cập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện và các bộ phận chuyên môn tiến hành:

+ Rà soát người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 và làm thủ tục đề nghị miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

+ Rà soát người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các Viện kiểm sát tiến hành:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d và đ, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó.

+ Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d và đ, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 để đình chỉ điều tra.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án tiến hành:

+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý xét xử mà bị cáo thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d và đ, khoản 2, Điu 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 để đình chỉ vụ án.

+ Rà soát người bị kết án đang được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án, được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 để lập hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự.

+ Phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự, cơ quan Thi hành án dân sự trong việc lập hồ sơ đề nghị chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho người bị kết án thuộc diện theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 mà các trại tạm giữ, tạm giam, cơ quan Thi hành án hình sự, cơ quan Thi hành án dân sự đang quản lý hoặc đang theo dõi thi hành án.

b) Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Bộ luật Hình sự được công bố (ngày 09/12/2015) và hoàn thành trước ngày 31/3/2016.

2. Biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn

a) Căn cứ tài liệu được Bộ, ngành Trung ương biên soạn phục vụ cho việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình sự, nghiên cứu biên soạn những vấn đề trọng tâm phù hợp với đối tượng tiếp nhận.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp:

+ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan.

+ Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức biên soạn tài liệu.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 4 năm 2016.

b) Biên soạn tờ rơi, tờ gấp, sách pháp luật bỏ túi và các tài liệu phục vụ cho các cuộc tuyên truyền pháp luật cụ thể, tủ sách pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

3. Tổ chức các cuộc hội nghị quán triệt, tập huấn BLHS

a) Hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự cho đối tượng là lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị triển khai cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

- Đnghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

- Thời gian thực hiện: Quý II, năm 2016.

b) Lựa chọn và cử cán bộ tập huấn do Trung ương tổ chức:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu đề xuất đối tượng tham dự tập huấn.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có thư chiêu sinh của Bộ, ngành Trung ương.

c) Tổ chức tập huấn báo cáo viên và các đối tượng thường xuyên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Hội nghị tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; phóng viên báo, đài và các đối tượng thường xuyên tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

- Tập huấn cho cán bộ chủ chốt cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức cấp xã; cán bộ chủ chốt đoàn, đội, hội ở cơ sở; người làm công tác ph biến, giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở.

+ Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện.

+ Cơ quan tham mưu: Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu, rộng Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh với nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng, đảm bảo nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật Hình sự, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

+ Cơ quan thực hiện: Các ngành, đoàn thể các cấp; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có liên quan trong từng hoạt động cụ th.

+ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền sâu, rộng Bộ luật Hình sự trong các chức sắc tôn giáo, dân tộc và nhân dân.

+ Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2016.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 109/2015/QH13 phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và những nội dung mà dư luận xã hội quan tâm.

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo mở chuyên trang, chuyên mục trên Website, Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã để truyền tải nội dung của Bộ luật Hình sự.

+ Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết quý III năm 2016.

4. Tp huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự cho cán bộ chuyên môn

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của đơn vị mình.

- Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tập huấn chuyên sâu cho đối tượng là cán bộ Thi hành án dân sự, trợ giúp viên pháp lý, luật sư, công chứng viên, giám định viên, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, bán đấu giá tài sản và các đối tượng khác có liên quan đến Bộ luật Hình sự.

- Đnghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra, thực hành quyền công tố, kim sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, cán bộ làm công tác xét xử, Hội thm nhân dân, phục vụ xét xử.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tùy theo tình hình thực tế mà tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đối tượng mình quản lý.

b) Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2016.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Hình sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật Hình sự

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh rà soát Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của mình có liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của mình có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động của ngành có liên quan đến Bộ luật Hình sự.

b) Thời gian hoàn thành:

- Các ngành, đoàn thể gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 15/3/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 31/3/2016.

- Sở Tư pháp lập danh mục báo cáo các văn bản thuộc thẩm quyền địa phương ban hành để thi hành Bộ luật Hình sự gửi UBND tỉnh trước 31/3/2016.

6. Rà soát hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo công chức, sách giáo khoa môn Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường THPT, cơ sở giáo dục, dạy nghề.

- Cơ quan tổng hợp báo cáo: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp; UBND cấp huyện, cấp xã, căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 10/9/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2016.

2. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Cơ quan Điều tra, Tòa án, Viện Kiểm sát tăng cường phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, địa phương về chuyên môn, cũng như các giải pháp thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí, nếu kinh phí đã được cấp không đủ thì dự toán bổ sung gửi cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân khác.

4. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể các cấp; UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 515/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu515/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 515/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 515/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 515/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Cà Mau 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu515/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Quân
        Ngày ban hành28/03/2016
        Ngày hiệu lực28/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 515/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Cà Mau 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 515/QĐ-UBND kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự Cà Mau 2016

           • 28/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực