Quyết định 515/QĐ-UBND

Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2016 tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Ninh Bình và các khu vực phụ cận thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Quyết định 515/QĐ-UBND tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn khu vực phụ cận Ninh Bình 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 03/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 515/QĐ-UBND tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn khu vực phụ cận Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NINH BÌNH VÀ CÁC KHU VỰC PHỤ CẬN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH NINH BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

Căn cứ thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2532/TTr-SGTVT ngày 29/9/2016 và Báo cáo số 205/BC-STP ngày 27/9/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Ninh Bình và các khu vực phụ cận thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

1. Đối với xe ô tô vận tải hành khách

a) Xe ô tô vận tải hành khách bị cấm và xe ô tô vận tải hành khách không bị cấm đi vào khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận với thành phố Ninh Bình:

- Cấm toàn bộ các xe ô tô vận tải hành khách tuyến cố định có bến đi, bến đến không phải là bến xe ô tô khách thành phố Ninh Bình đi vào khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận với thành phố Ninh Bình.

- Đối với xe ô tô vận chuyển hành khách có bến đi, bến đến là bến xe ô tô khách thành phố Ninh Bình; xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng; xe ô tô vận chuyển hành khách du lịch lữ hành, xe ô tô buýt và các loại xe ô tô vận tải hành khách khác được lưu hành bình thường vào khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận với thành phố Ninh Bình.

b) Phân luồng cụ thể đối với xe ô tô vận tải hành khách bị cấm không được đi vào khu vực thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận với thành phố Ninh Bình:

- Xe ô tô vận chuyển hành khách đi từ hướng Bắc theo quốc lộ 1 (QL.1) qua thành phố Ninh Bình: Đến nút giao QL.1 với đường QL.1 tránh thành phố Ninh Bình tại Km256+485/QL.1 thuộc xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, rẽ phải đi tiếp theo đường tránh.

- Xe ô tô vận chuyển hành khách đi từ hướng Bắc theo cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua thành phố Ninh Bình: Đi theo đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đến trạm thu phí Cao Bồ (nút giao với đường quốc lộ 10 (QL.10) tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đi tiếp theo đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc (đường kết nối với đường cao tốc và QL.1 giai đoạn 1).

- Xe ô tô vận chuyển hành khách đi từ Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình,… đi theo QL.10 qua thành phố Ninh Bình: Đi theo QL.10 đến Km131+300/QL.10 (nút giao với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại cầu Cao Bồ) rẽ đi theo đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc (không qua trạm thu phí).

- Xe ô tô vận chuyển hành khách đi từ Kim Sơn, Yên Khánh đi theo QL.10 qua thành phố Ninh Bình: Đi theo QL.10 đến Km141+600/QL.10 (ngã tư Big C) rẽ trái đi theo đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc ra QL.1 và đường QL.1 tránh thành phố Ninh Bình hoặc rẽ phải đi theo đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc ra Cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ và QL.10 để đi Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng,...

- Xe ô tô vận chuyển hành khách đi từ các tỉnh phía Nam đi theo QL.1 qua thành phố Ninh Bình (bao gồm cả xe ô tô đi từ Kim Sơn, Yên Mô theo quốc lộ 12B kéo dài, xe ô tô đi từ Hòa Bình, Nho Quan theo quốc lộ 12B ra QL.1): Đi theo QL.1 đến ngã tư giao QL.1 với đường QL.1 tránh thành phố Ninh Bình; đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc tại Km268+733/QL.1, rẽ trái đi tiếp theo QL.1 tránh thành phố Ninh Bình hoặc rẽ phải đi theo đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc.

c) Lắp đặt biển báo hiệu giao thông đường bộ

Lắp đặt biển cấm xe ô tô vận tải hành khách P.107a (kèm theo biển phụ quy định loại xe ô tô vận tải hành khách tuyến cố định); biển cấm xe ô tô vận tải hành khách rẽ trái P.123a và biển cấm xe ô tô vận tải hành khách rẽ phải P.123b (kèm theo biển phụ xác định xe ô tô cần cấm); biển hướng xe ô tô phải theo tại các nút giao đầu đường vành đai theo phân luồng và nút giao giữa đường vành đai theo phân luồng với các đường hướng vào trung tâm thành phố Ninh Bình theo đúng quy chuẩn báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2016/BGTVT). (Chi tiết tổ chức giao thông như bản vẽ kèm theo Quyết định này; riêng nút giao tại cầu Cao Bồ thuộc tỉnh Nam Định chỉ cắm biển hướng dẫn và thông báo phân luồng, biển cấm cắm tại cầu Non Nước và nút giao Big C).

2. Đối với xe ô tô vận tải có trọng tải trên 10 tấn

a) Cấm xe ô tô vận tải có trọng tải trên 10 tấn không được lưu hành từ 06h đến 22h trong ngày trong khu vực cấm được xác định bởi các tuyến đường giới hạn thuộc khu vực trung tâm thành phố Ninh Bình. Đường giới hạn khu vực cấm được xác định như sau: Từ nút giao QL.1 với đường Trịnh Tú (Khách sạn Hoàng Sơn) đi theo đường Trịnh Tú theo đường tỉnh 476 theo quy hoạch (Bái Đính – Bình Minh, đê sông Đáy) đến đường Ngô Gia Tự theo đường Ngô Gia Tự đến đường Nguyễn Công Trứ theo đường Nguyễn Công Trứ qua cầu Lim theo QL.1 (Đường 30/6) theo đường Hải Thượng Lãn Ông đến đường Lê Thái Tổ theo đường Lê Thái Tổ đến đường Trịnh Tú theo đường Trịnh Tú về nút giao với QL.1 ( Khách sạn Hoàng Sơn).

(Chi tiết khu vực cấm như bản vẽ kèm theo Quyết định này).

b) Trong phạm vi cấm cho phép xe ô tô vận tải trên 10 tấn lưu hành trên tuyến đường Trịnh Tú (Đoạn từ QL.1 đến đường Lê Thái Tổ) và trên đường Lê Thái Tổ để đi theo đường Tuệ Tĩnh ra QL.1 và trên cầu vượt Thanh Bình theo hướng xe từ đường Nguyễn Huệ rẽ phải đi Kim Sơn.

c) Xe ô tô vận tải có trọng tải trên 10 tấn quy định tại Điểm a Điểm b Khoản này là các loại xe ô tô vận tải có khối lượng chuyên chở theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm cả máy kéo, đầu kéo, các xe máy chuyên dùng (được xác định hiệu lực theo biển báo số hiệu P.106b - QCVN 41:2016/BGTVT). Đối với các phương tiện xe tải có trọng tải trên 10 tấn có yêu cầu phục vụ các công trình dự án và các hoạt động khác trong khu vực cấm sẽ được xem xét chấp thuận hoạt động trong khoảng thời gian cụ thể, theo lộ trình cụ thể khi đáp ứng các điều kiện theo quy định: Có Hợp đồng vận chuyển hàng hóa cung cấp cho khách hàng có dự án, công trình hoặc chương trình, sự kiện hoạt động văn hóa, thể thao,… có vị trí xây dựng, tổ chức nằm trong khu vực cấm (Dự án, công trình, chương trình hoạt động đó phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận). Đối với doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh hoạt động vận tải có trụ sở, có bố trí vị trí đỗ xe nằm trong khu vực cấm sẽ được xem xét chấp thuận xe rỗng về vị trí bãi xe của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho các phương tiện lưu thông trong khu vực cấm phục vụ các công trình, sự kiện cụ thể.

d) Lắp đặt biển báo hiệu giao thông đường bộ

- Lắp đặt đầy đủ biển hướng dẫn, thông báo phân luồng (không cắm biển cấm) từ xa tại đầu các đường tránh, các nút giao giữa đường vành đai với các tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố Ninh Bình để hạn chế các phương tiện không có nhu cầu vào trung tâm thành phố Ninh Bình đi theo các tuyến đường tránh.

- Lắp đặt biển P.106b (kèm theo biển phụ quy định giờ có hiệu lực), cấm các loại xe ô tô vận tải có trọng tải trên 10 tấn tại đầu các tuyến đường giới hạn. Trên đường Trịnh Tú, đường Lê Thái Tổ cho phép xe ô tô vận tải trên 10 tấn lưu hành cắm biển cấm xe ô tô rẽ trái P.123a và cấm xe ô tô rẽ phải P.123b, biển hướng xe ô tô phải theo (kèm theo biển phụ xác định xe cần cấm, giờ có hiệu lực) theo hướng rẽ vào khu vực đã xác định cấm (Chi tiết phương án tổ chức giao thông như bản vẽ kèm theo Quyết định này).

3. Quy định tổ chức giao thông đường bộ tại Khoản 1 Khoản 2 Điều này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/12/2016.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

1. Sở Giao thông Vận tải:

a) Lập kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện việc lắp đặt, bảo trì hằng năm biển báo hiệu đường bộ, biển báo phân luồng phù hợp với Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thực hiện Quyết định này;

c) Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ, đột xuất về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Công an tỉnh.

a) Chỉ đạo công tác hướng dẫn giao thông tại các nút giao, tổ chức tuần tra xử lý vi phạm theo quy định;

b) Phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, theo dõi thực hiện Quyết định này.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh

a) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, theo dõi việc thực hiện Quyết định này;

b) Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng dự toán kinh phí cho lắp đặt, bảo trì hằng năm biển báo hiệu đường bộ trên địa bàn thành phố Ninh Bình và khu vực phụ cận theo quy định để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai các nội dung tổ chức giao thông quy định tại Quyết định này; tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm.

b) Phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhân dân tại địa phương và theo dõi việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và quy định tại Quyết định này khi tham gia giao thông đường bộ trong khu vực cấm.

c) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch quản lý, bảo trì thường xuyên hệ thống báo hiệu đường bộ trên địa bàn quản lý.

d) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thiết lập và duy trì trật tự an toàn giao thông ở địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quyết định này thuộc phạm vi quản lý.

6. Các cơ quan, đơn vị khác có liên quan: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp tuyên tuyền, thực hiện Quyết định này, đề xuất các giải pháp, biện pháp phù hợp để đạt được mục tiêu, yêu cầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP4, TTTH;

Nt 84.10.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 515/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu515/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2016
Ngày hiệu lực14/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/11/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 515/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 515/QĐ-UBND tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn khu vực phụ cận Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 515/QĐ-UBND tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn khu vực phụ cận Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu515/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành14/10/2016
        Ngày hiệu lực14/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/11/2018
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 515/QĐ-UBND tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn khu vực phụ cận Ninh Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 515/QĐ-UBND tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn khu vực phụ cận Ninh Bình 2016