Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức đã được thay thế bởi Quyết định 453/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Viện KH và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 516/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội là đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực: việc làm, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động và xã hội.

Điều 2. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có nhiệm vụ:

1. Trình Bộ kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng năm của Viện về lao động, người có công và xã hội.

2. Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

3. Thông tin, phân tích, dự báo về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

4. Điều tra, thống kê phục vụ nghiên cứu khoa học.

5. Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, chương trình mục tiêu Quốc gia, chính sách về lao động, người có công và xã hội; thẩm định, đánh giá các chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách, công trình nghiên cứu thuộc Bộ.

6. Phối hợp với cơ quan quản lý khoa học xây dựng và tổng hợp kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng năm của Bộ, ngành.

7. Tổ chức, liên kết đào tạo trình độ sau đại học thuộc chuyên ngành kinh tế lao động (thạc sỹ, tiến sỹ) theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.

9. Hợp tác với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về lao động – xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ.

10. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý cán bộ, viên chức và nhân viên; tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

1. Viện khoa học Lao động và Xã hội có Viện trưởng, các Phó Viện trưởng giúp việc.

2. Các phòng chức năng gồm:

- Phòng Tổ chức – Hành chính;

- Phòng Nghiên cứu quan hệ lao động;

- Phòng Nghiên cứu chính sách An sinh xã hội;

- Trung tâm Nghiên cứu dân số, lao động, việc làm;

- Trung tâm Nghiên cứu lao động nữ và giới;

- Trung tâm Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động;

- Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo chiến lược;

- Phòng Kế toán – Tài vụ.

Viện có Hội đồng Khoa học tư vấn cho Viện trưởng về công tác nghiên cứu khoa học.

Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Viện; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, viên chức trong Viện đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quy định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Lưu VT,TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 516/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu516/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực10/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 516/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu516/QĐ-LĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
     Ngày ban hành10/04/2008
     Ngày hiệu lực10/04/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2013
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 516/QĐ-LĐTBXH chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức