Quyết định 516/QĐ-UBND

Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 516/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 03 năm 2014

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH; TTHC THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính ph về kiểm soát th tục hành chính;

Căn c Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Ch thị số 172/CT-BVHTTDL ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch, về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật quảng cáo;

Căn c Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 ca Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định s 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 ca Bộ trưng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 ca Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định điều kiện hoạt động của cơ sở t chức hoạt động Patin;

Căn cứ Quyết định số 3805/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc phê duyệt Đ án quy hoạch quảng cáo ngoài trời tnh Đắk Lk đến năm 2015;

Căn c Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quảng cáo trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch tại Tờ trình số 102/TTr-VHTTDL ngày 20/01/2014; ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 847/STP-KSTTHC ngày 15 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 (ba) thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Văn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch (Cách thức thực hiện như phụ lục đính kèm).

Điều 2. Công bố thay thế 04 (bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch, được y ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 (Cách thức thực hiện như phụ lục đính kèm).

Điều 3. Công bố bãi bỏ 10 (mười) thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao, được Ủy ban nhân dân tỉnh công b tại Quyết định s2194/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 (Có biểu đính kèm).

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưng các Sở, ban, ngành; các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này k từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Nđiều 4;
-
TT Tnh ủy; TT HĐND tnh;
-
Cục KSTTHC- Bộ Tư pháp (b/c);
-
CT, các PCT UBND tnh;
-
CVP, các PCVP UBND tnh;
-
Báo Đk Lk, Đài PTTH tỉnh, Website tỉnh;
-
Các phòng thuộc Văn phòng;
-
Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

TTHC MỚI BAN HÀNH; TTHC THAY THẾ; TTHC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lk)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

n thủ tục hành chính

Lĩnh vực văn hóa

1

Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu b, phục hồi di tích cấp tnh

2

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sn phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

3

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ ĐƯỢC UBND TỈNH CÔNG B TẠI QUYT ĐỊNH S 748/QĐ-UBND NGÀY 16/4/2013

STT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính bị thay thế

Lĩnh vực văn hóa

1

Th tục cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh. (thủ tục thứ 1)

Thủ tục cấp Giy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

2

Th tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh t Việt Nam ra nước ngoài triển lãm. (thủ tục th 2)

Thủ tục cấp giy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

3

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam. (thủ tục thứ 3)

Thủ tục tiếp nhận hđăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

4

Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan. (thủ tục th 4)

Th tục tiếp nhn thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ ĐƯỢC UBND TỈNH CÔNG B TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2194/QĐ UBND NGÀY 19/8/2009

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số TTHC trên cơ s dữ liệu quốc gia

do bãi bỏ

I. Lĩnh vực Văn hóa

1

Xin cp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa thông thường.

T-DLA-121432-TT

Căn c khon 2, Điều 11 Hiệu lực thi hành tại Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một s điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính ph quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Qung cáo.

2

Xin cp giy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, pơng tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường.

T-DLA-121439-TT

3

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ y tế. Bao gồm vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia đình và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Cục An toàn vệ sinh thực phm cấp giấy tiếp nhận).

T-DLA-121461-TT

4

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vt th trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế. Bao gồm vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia đình và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phm (do Cục An toàn vệ sinh thực phm cp giấy tiếp nhận).

T-DLA-121471-TT

5

Xin cấp giy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ y tế. Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, cha bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm, thc phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận).

T-DLA-121505-TT

6

Xin cp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật th trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, cha bệnh; trang thiết bị y tế; mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận).

T-DLA-121525-TT

7

Xin cấp giy phép thực hiện Qung cáo trên bảng, biển, panô đi với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

T-DLA-121539-TT

8

Xin cp giy phép thực hiện qung cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

T-DLA-121566-TT

9

Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô, phương tiện giao thông

T-DLA-121582-TT

II. Lĩnh vực Thể thao

1

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở môn trượt patin

Chưa được công khai mã số TTHC trên dữ liệu quốc gia.

Căn cứ Điều 3 Cp giấy chng nhận đủ điều kiện hoạt động tại Thông tư s 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định điều kiện hoạt động của cơ s t chức hoạt động Patin.

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 516/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu516/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 516/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đắk Lắk


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đắk Lắk
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu516/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýHoàng Trọng Hải
       Ngày ban hành12/03/2014
       Ngày hiệu lực12/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đắk Lắk

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 516/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đắk Lắk

           • 12/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực